Föreningen Yngre Jurister under Göta hovrätt höll under 1976 sju sammanträden. Styrelsen har bestått av hovrättsfisk. Klas Mogren, ordf., tingsfisk. Håkan Klagsmark, v. ordf., hovrättsfisk. Bengt Johansson, sekr. och kassaförv., hovrättsass. John Östling och tingsfisk. Jonas Ågren. Hovrättsfisk. Staffan Lindkvist, Jörgen Schultz, Lars Dahlstedt och Öyvind Freszals har varit suppl. i styrelsen.
    Föreningen har ca 50 medlemmar.

 

Föreningen FiB-juristerna höll ordinarie föreningsstämma 22—23 maj 1976 i Stockholm. Föreningen har som målsättning Försvar för yttrande- och tryckfriheten, Juridisk hjälp — för folkets rättigheter och Antiimperialism. Föreningen verkar för sin målsättning genom bl. a. juridisk rådgivning och opinionsbildande verksamhet.
    Under verksamhetsåret 1975/76 har grupper inom föreningen arbetat i frågor om bl. a. tryckfrihet, arbetsrätt, hyresrätt och kriminalvård. I föreningens broschyrserie "Våra rättigheter" har utgivits en handbok för hyresgäster och en handledning om lagen om anställningsskydd. FiB-juristbladet, vari förutomde nämnda ämnena även diskuterats utvecklingen i Tyskland, rättssäkerhet och svensk sociallagstiftning m. m., har under året utkommit med 10 nummer. Vid stämman antogs uttalanden mot förslaget till medbestämmandelag och motförslaget till ändring av TF samt mot inskränkningarna av de demokratiska rättigheterna i Tyskland.
    Föreningen har f. n. avdelningar i Göteborg, Lund, Stockholm och Uppsala. Antalet medlemmar uppgick 30 apr. 1976 till 272. Föreningens postadress är Box 16213, 103 24 Stockholm.

 

Stipendier för studier i europeisk rätt
Europarådet delar årligen ut forskningsstipendier för studier i europeisk rätt. I SvJT 1971 s. 494 har lämnats närmare upplysningar om villkoren för erhållande av sådant stipendium. Ansökningsformulär kan erhållas från justitiedepartementet (hovrättsassessor Måns Jacobsson). Ansökan skall genom justitiedepartementets försorg ges in till Europarådet senast den 15 mars 1978.

 

Statsrådsberedningen. Regeringen har 17 nov. 1977 förordnat byråchefen Lorentz Vogel att vara dep.råd i statsrådsberedningen.

 

Justitiedepartementet. Dep.chefen har
    11 nov. 1977 förordnat hovr.ass. Anders Påhlman att vara bitr. sekr. i yttrandefrihetsutredningen,
    2 dec. 1977 förordnat hovr.lagm. Birgitta Blom att vara ordf. i utredn. om översyn av sjölagen samt förordnat adv. Lennart Hagberg och dir. Per Erik Hedborg att vara ledamöter och hovr.ass. Ulf Hellbacher att vara sekr. i utredn. samt
    s. d. förordnat hovr.ass Magnus Lundeberg att vara sekr. i hyresrättsutredn.

 

Kommundepartementet. Regeringen har 1 dec. 1977 förordnat kammarrättsrådet i kammarrätten i Gbg Elisabeth Palm att bestrida göromål som ank. påinnehavare av tjänst som exp.chef i kommundep:t.

 

Justitiekanslern. Regeringen har 24 nov. 1977 förordnat ass. i Svea hovr. Barbro Fischerström att inneha långtidsvik. på en tjänst som byråchef hos justitiekanslern.

 

Domstolsverket. Regeringen har 15 dec. 1977 förordnat kammarrättslagm. i kammarrätten i Gbg Arnold Joelsson att bestrida göromål som ank. på inne-

 

Notiser 79havare av tjänst som byråchef på organisationsenheten i domstolsverket och att utföra de övriga göromål som generaldirektören i domstolsverket bestämmer.