Norsk juridisk litteratur 1977

 

Den som skal presentere en oversikt over tilkommet rettslitteratur, stilles ofte overfor vanskelige klassifiseringsspørsmål. Særlig vanskelig blir det å plassere fremstillinger om nye fenomener, som ennå ikke har funnet sin endelige plass i rettssystematikken. Fremstillinger om de rettslige sidene av bruken av EDB er klare eksempler på dette. Og fra 1977 kan en nevneto arbeider fra denne sektoren.
    Jon Bing og Trygve Harvold: "Legal decisions and information systems" (1977, 272 s.) gis det en bred presentasjon av de prinsipielle og praktiske aspekter av EDB ved juridiske avgjørelser, særlig med sikte påden bedrete tilgang til rettskildene. Ragnar Dag Blekeli og Knut S. Selmer (red.): "Data og personvern" (1977, 311 s.) er en samling artikler om generelle og spesielle sider av integritetsaspektet, utgitt som bidrag til diskusjonen forut for den "Lov om personregistre m. m." som nå ervedtatt.
    Når det ellers gjelder arbeider av almen og blandet karakter kan førstnevnes det festskrift som ble utgitt til Kristen Andersens 70-årsdag, "Rett og humanisme" (1977, 402 s.). En har også fått en ny elementær innføringsbok i jus, beregnet på jordbrukets fagskoler, Olav Sundet: "Lov ogrett i landbruket" (1977, 296 s.). Dessuten må nevnes at en nok en gang har fått en gruppeavhandling av studenter om spørsmål i tilknytning til virksomheten på kontinentalsokkelen. I Mads Krohn, Knut Kaasen, Morten Lund, John Rein og Petter Chr. Sogn: "Norsk petroleumsutvinning i rettslig belysning" (1977, 717 s.) behandles bl.a. forvaltningsrettslige, selskapsrettslige, panterettslige og forsikringsrettslige spørsmål.
    Når det gjelder privatretten, kan forst nevnes et par mer populært orienterte fremstillinger innen feltet arve-, familie- og skifteretten. Nils B. Hohle: "Når noen går bort: Bisettelse, arv og skifte" (1977, 95 s.) gir en helt elementær orientering om praktiske og juridiske spørsmål som oppstår ved dødsfall. Helge Johan Thue: "Avtalt samliv" (1977, 145 s.) gir en mer prinsipiell drøftelse av problemene ved de "papirløse ekteskap".
    Innen avtaleretten foreligger en ny elementærfremstilling beregnet som læremiddel ved økonomutdanningen, Fridtjof Frank Gundersen: "Hovedlinjer i avtaleretten" (1977, 119 s.).
    Innen obligasjonsretten faller tilveksten innen den spesielle del.
    I kjøpsrett foreligger ny og sterkt bearbeidet utgave av Kai Krüger:"Norsk kjøpsrett" (2. utg. 1977, XV + 336 s.). Og i forsikringsrett er kommet Knut Selmer: "Lærebok i forsikringsrett, Bind 2" (1977, XV + 202 s.), med behandling av forsikringens dekningsfelt, redningsomkostninger og selskapets regress. I Tore Sandvik: "Kommentar til NS 3401"(1977, 376 s.) behandles de sentrale norske kontraktsvilkår for entreprise-

234 Tore Sandvikkontrakter; NS 3401 svarer til de svenske vilkår AB 72.
    Innen arbeidsretten kan nevnes Børre Pettersen, Steinar Halvorsen og Bjørn Kolby: "Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø, med kommentarer" (1977, 157 s.), som gir en relativt kortfattet presentasjon av de nye lovregler om arbeidsmiljø. Samme formål og preg har Bjørn Gustavsen: "Innføring i arbeidsmiljøloven" (1977, 124 s.). Paal Olav Berg, Arvid Eskild og Reidar Webster: "Reglene om bedriftsdemokratiet" (1977, 332 s.) gir en grundig og praktisk orientert redegjørelse for reglene om ansattes deltakelse i styringsorganene i aksjeselskaper.
    Men dette fører over til selskapsretten. Her merker en seg først en betydningsfull monografi, Mads Henry Andenæs: "Sameier og selskaper" (1977, 644 s.). Boken, som har innbrakt forfatteren den juridiske doktorgrad, gir en fellesbehandling av reglene om sameieforhold og interessentskaper, kommandittselskaper og partrederier. Carl-Bernhard Kjelstrup: "Nytt i den nye aksjeloven" (1977, 80 s.) gir som tittelen antyder en kortfattet presentasjon av de nye innslag i aksjeloven av 1976. Og Jan Dahl og Einar Hanssen: "Selskapsstiftelse og firmameldinger" (1977, 138 s.) gir en praktisk innføring i og formularer for stiftelse og registrering av selskaper.
    I sjørett foreligger nye og ajourførte utgaver av Per Gram: "Fraktavtaler og deres tolkning" (4. utg., 1977, 262 s.) og Fredrik Sejersted: "Haagreglene" (3. utg., 1977, ved Ivar Kleiven og Jens Vogth-Eriksen, 176 s.).
    Når det gjelder erstatningsretten, gir Asbjørn Kjønstad: "Trygd og erstatning ved personskade" (1977, 100 s.) en innføring i samspillet mellom erstatningsrettens og sosialforsikringens regler. Ellers kan nevnes to publikasjoner fra Norsk Forsikringsjuridisk Forening, Gunnar A. Engh: "Extraordinære tap, skadelidtes inntale av tredjemanns tap og tredjemannstap ved personskader" (NFJF publ. nr 62, 1977, 20 s.) og Ole Steen Olsen: "Produktansvaret i norsk ret" (NFJF publ. nr. 63, 1977, 31 s.). Den Norske Advokatforening har publisert to foredrag, Johs. Sellæg og Kristen S. Fari: "Advokatens erstatningsansvar" (1976, 42 s.).
    I tingsrett foreligger ny utgave av standardkommentaren Ole F. Harbek og Erik Solem: "Tinglysingsloven med kommentarer" (7. utg. ved Torgeir Austenå, 1977, 304 s.). Også en annen nyutgave må nevnes, Anton Ross: "Den norske retts regler om vannforsyning og vannavløp" (2. utg., 1977, 415 s.).
    Går en over til offentlig rett, kan først nevnes et folkerettslig arbeid, Carl August Fleischer: "Fiskerigrensen, folkeretten og den økonomiske sone" (1977, 220 s.), som gir en presentasjon av aktuelle havrettslige spørsmål. I Fridtjof Frank Gundersen og Ulf Bernitz: "Norsk og internasjonal markedsrett" (1977, 617 s.) behandles det handelsrettslige konvensjonssystemet; tyngden av verket ligger likevel mer på den internrettslige regulering av markedet.
    Innen forvaltningsretten foreligger nå Arvid Frihagen: "Forvaltningsrett" i samlet og fullstendig utgave. Det gjelder 1. bind (2. utg., 1977, 360 s.) om de mer generelle spørsmål om organisasjon og virkemidler, 2. bind (4. utg., 1977, 248 s.) om delegasjon, saksbehandling og klage, og 3. bind (3. utg., 1977, 281 s.) om omgjøring av forvaltningsvedtak og domstolskontroll m. v. Fra et mer spesielt stats- og forvaltningsrettslig felt kan nevnes et skrift utgitt av Den Norske Advokatforening, "Erstatning for

Norsk juridisk litteratur 1977 235ulemper i regulerte strøk" (1977, 96 s.) som gjengir foredrag av Ingolf Vislie, Frithjof B. Sigmond, Erik Bryn, Audvar Os og Jon R. Gundersen.
    Innen skatteretten merker en seg K. L. Bugge og Harald A jer: "Skatteloven" (1977, XLIII + 1031 s.) som er en direkte videreføring av Thomles standardkommentar.
    Innen feltet strafferett, straffeprosess og kriminologi må nevnes Hans Kristian Bjerke: "Fengsling" (1977, 158 s.) der emnet betraktes både fra en juridisk og en sosiologisk synsvinkel.
    Innen rettssosiologi foreligger forøvrig allerede ny utgave av Thomas Mathiesens lærebok, "Rett og samfunn" (2. utg., 1977. 159 s.).
    Til slutt må omtales et par rettshistoriske arbeider. I "Samenes og sameområdenes rettslige stilling historisk belyst" (Red.: Knut Bergsland,1977, 199 s.) er samlet en rekke bidrag av finske, svenske og norske bidragsytere ved et symposium holdt i 1973. Endelig nevnes at Mons Sandnes Nygards doktoravhandling "Eigedomsavhending i norsk rettshistorie" nå foreligger trykt (1977, 362 s.).


Tore Sandvik