HOLGER CARLMAN. Patent. Administrativ patentpraxis i Sverige. Helsingborg 1978. Kungl. Patent- och registreringsverket. 338 s.

 

År 1976 gav f.d. patenträttsrådet Holger Carlman ut boken Varumärket, som innehåller en översikt över administrativ praxis på varumärkesområdet. (Boken anmäld i SvJT 1977 s. 368). Carlman har nu utarbetat motsvarande översikt på det patenträttsliga området. Någon samlad översikt över administrativa avgöranden i patentärenden har tidigare inte funnits i Sverige. Carlmans nya bok fyller därför ett stort behov.
    Boken omfattar administrativa avgöranden under en tioårsperiod från patentlagens ikraftträdande den 1 januari 1968 till den 31 december 1977, då patent- och registreringsverkets besvärsavdelning ombildades till en förvaltningsdomstol, patentbesvärsrätten. I boken redovisas ca 200 avgöranden av regeringsrätten och besvärsavdelningen. Ett stort antal av dessa har inte publicerats tidigare.
    Sammanställningen är uppdelad i 22 avsnitt. Uppdelningen ansluter

Anm. av Holger Carlman: Patent 301sig huvudsakligen till patentlagens systematik.
    Det första avsnittet omfattar rättsfall som behandlar frågan huruvida patentansökan avser uppfinning i patentlagens mening. I avsnitt 2 redovisas ett antal rättsfall rörande frågan huruvida nyhetshinder föreligger till följd av s. k. öppen utövning.
    Rättsfall, i vilka innebörden av begreppet "allmänt tillgänglig" i 2 § andra stycket patentlagen har behandlats, redovisas i avsnitt 3. Ett mycket stort utrymme ägnas åt rättsfall i vilka har bedömts frågan huruvida uppfinningshöjd föreligger (avsnitt 4). I anslutning därtill redovisas vissa rättsfall där frågan har uppkommit vilken betydelse den tekniska effekten kan ha för en uppfinnings patenterbarhet (avsnitt 5). Vidare återges tre rättsfall där bestämmelsen i (dåvarande) 2 § tredje stycket 1 patentlagen rörande uppenbart missbruk i förhållande till sökanden har aktualiserats (avsnitt 6). Avsnitten 7 och 8 innehåller rättsfall rörande tilläggspatent och giltighetstid.
    I avsnitten 9—22 redovisas rättsfall som behandlar frågor rörande handläggningen av patentansökningar, t. ex. ändring av patentansökan (avsnitt 9), bättre rätt till uppfinning än sökanden (avsnitt 12), utvidgning av patentkraven efter det att ansökan har godkänts för utläggning (avsnitt 13), hemlighållande av handlingar enligt 22 § femte stycket patentlagen (avsnitt 15), återupprättande av förfallet patent (avsnitt 17), konventionsprioritet (avsnitt 18) och återställande av försutten tid (avsnitt 22).
    I varje avsnitt återges tillämpliga lagrum. Vidare lämnas uppgift om uttalanden i förarbetena som är av intresse för de refererade rättsfallen.
    I motsats till vad som är fallet i hans bok rörande praxis på varumärkesområdet gör Carlman i föreliggande arbete inte någon sammanfattning av gällande praxis. Som skäl för detta anger Carlman i inledningen, att det i vissa fall kan vara vanskligt att dra bestämda slutsatser om innebörden av rådande praxis. Detta gäller enligt Carlman särskilt områden med rent teknisk bedömning, såsom när det gäller kravet på uppfinningshöjd, där utgången i hög grad är beroende på de olika uppfinningarnas skiftande art och karaktär. Carlman uttrycker den förhoppningen att en redogörelse för ett antal signifikanta avgöranden likväl kan ge läsaren en uppfattning om rättsutvecklingen på området.
    Anmälaren har förståelse för Carlmans försiktighet. För den som i likhet med anmälaren inte ständigt arbetar med patentfrågor är det dock svårt att dra några egentliga slutsatser rörande rättsläget från t. ex. de redovisade rättsfallen rörande uppfinningshöjd. Bokens värde skulle därför ha varit än större, om Carlman med sin rika erfarenhet hade angivit vilka slutsatser som enligt hans uppfattning kan dras från de redovisade rättsfallen.
    Boken avslutas med ett rättsfallsregister och ett sökordsregister.
    Sammanfattningsvis kan anföras, att Carlman med föreliggande arbete har berikat den svenska immaterialrättsliga litteraturen även på patentområdet. Hans utförliga och lättöverskådliga översikt underlättar för den som sysslar med patenträttsliga frågor att bilda sig en uppfattning om administrativ praxis i patentärenden. Carlmans bok är därför av stort värde för alla som arbetar med patentfrågor.


Måns Jacobsson