Symposium rörande förmögenhetsbrott m. m.

 

Med stöd av forskningsmedel, som juridiska fakulteten i Uppsala ställt till förfogande, anordnades ett symposium rörande dogmatiska frågor i samband med reformer inom förmögenhetsbrotten m. m. den 2 och 3 mars 1979 på Hässelby slott utanför Stockholm. Symposiet hade planerats av professor Alvar Nelson, docenterna Nils Jareborg och Dag Victor samt jur. kand. Lena Holmqvist.
    I symposiet deltog ett tjugotal inbjudna, därav hälften från Finland. Flertalet av de finska deltagarna var straffrättsprofessorer och forskare, däribland medlemmar av den finska straffrättskommitté, som år 1976 avgivit ett principbetänkande och en stomplan avseende en totalreform av den finska strafflagen. Från svensk sida deltog bl. a. tjänstemän i justitiedepartementet, justitieutskottets kanslichef samt förmögenhetsbrottsutredningens (Ju 1976: 04) ordförande, experter och sekreterare.
    De ämnen som diskuterades var framförallt sådana med anknytning till förmögenhetsbrottsutredningens pågående översyn av lagstiftningen om förmögenhetsbrott. En och en halv dag ägnades sålunda åt diskussioner kring ny hälerilagstiftning, kvalifikationskriterier vid grov stöld m. m. samt datorbrottslighet. Slutligen behandlades ett av en arbetsgrupp inom Brottsförebyggande rådet utarbetat reformförslag avseende dobblerilagstiftningen.
    Deltagarna i symposiet uttryckte sin uppskattning av idén att, på det tidiga stadium av lagstiftningsarbetet som det här var fråga om, göra reformplanerna till föremål för diskussioner utanför den utredande gruppen.


Barbro Hegrelius Jonson

 

Tredje nordiska JO-mötet

 

Ombudsmän, valda av riksdagarna i Danmark, Finland, Norge och Sverige, sammanträffade i Helsingfors den 5—7 oktober 1978 för att utbyta erfarenheter och diskutera gemensamma problem. Mötet leddes av justitieombudsmannen Jorma S. Aalto och biträdande justitieombudsmannen Aapo Lehtovirta. I övrigt deltog bl. a. folketingets ombudsman Lars Nordskov Nielsen, stortingets ombudsman Erling Sandene och de fyra svenska ombudsmännen Ulf Lundvik, Anders Wigelius, Karl-Erik Uhlin och Leif Ekberg. Under mötet behandlades frågor om inriktningen av ombudsmannens verksamhet (i vilken utsträckning bör ombudsmannen verka för att den klagande får upprättelse, skadestånd eller annan hjälp), information om ombudsmannens arbete, ombudsmannens rättsbildande verksamhet samt de nordiska ombudsmännens ställning i det internationella samarbetet.

394 NotiserDiskussionerna ansågs allmänt mycket givande och man kom överens om att i fortsättningen försöka samlas till gemensamma möten vartannat år.
    Vid sidan om diskussionerna tog programmet upp bl. a. möte hos riksdagens talman Ahti Pekkala samt för en del av mötesdeltagarna sammanträffande med republikens president. Ett intressant studiebesök vid Finlands första kärnkraftverk i Lovisa hanns också med. Den första mötesdagen gav justitieministern Paavo Nikula en supé för mötesdeltagarna.


Leif Ekberg