Notiser 395Birger Ekebergs fond. Fondens tillgångar uppgick vid utgången av 1977 till 80.199:96. Nettoavkastningen under året uppgick till 6.525:75. Under året utdelades ur fonden 1.800: — .
    Fonden har till ändamål att främja rättsvetenskaplig forskning, särskilt sådan som kan lända till gagn för nordisk samverkan på rättslivets område.
    Ansökningar om bidrag från fonden inges Svensk Juristtidning, St. Nygatan 2 AIV, 111 27 Stockholm.


H. D-s

 

Svenska föreningen för upphovsrätt sammanträdde under år 1978 två gånger. Dessutom arrangerade föreningen det andra nordiska symposiet för upphovsrätt.
    D. 4 april 1978 höll föreningen årsmöte, varvid Dr. Adolf Dietz, Max-Planck Institutet, München, talade över ämnet "Copyright Law in the European Common Market".
    D. 1214 juni 1978 hölls på Hässelby Slott det andra nordiska symposiet för upphovsrätt.
    Programmet började med hälsningsord av ordföranden i den svenska föreningen professor Seve Ljungman och ett öppningsanförande av justitieminister Sven Romanus. Därefter följde ett föredrag av professor Mogens Koktvedgaard, Danmark, om "Den nordiska upphovsrättsreformens aktuella läge". "Upphovsrättsliga problem i samband med satelliter och kabel-TV" diskuterades med hovrättsassessor Agne Henry Olsson, Sverige, som referent och kontorchef Willi Weincke, Danmark, som korreferent. "Organisationernas roll inom upphovsrätten, särskilt beträffande avtalslicensfrågor" behandlades av professor Halvor Lund-Christiansen, Danmark, som referent och advokat Tove-Maj Kyrklund, Finland, som korreferent. Därefter följde en programpunkt omfattande "Aktuella frågor inom bildskyddet", där referenten var advokat Torvald Løchen, Norge, och korreferenten professor Gunnar Karnell, Sverige. "Arbetstagares upphovsrätt" behandlades av referenten professor Berndt Godenhielm, Finland, och korreferenten lektor Jytte Lindgård, Danmark. Slutligen höll professor Seve Ljungman, Sverige, ett föredrag med titeln "Nordiska reformkrav beträffande närstående rättigheter".
    Den sällskapliga delen av programmet började med en mottagning på Nedre Manilla, Djurgården, med Svenska Bokförläggareföreningen som värd. Justitieministern gav en mottagning på Operaterrassen. Svenska föreningen bjöd på operaföreställning på Drottningholms Slottsteater. Avslutningsmåltiden ägde rum i Radiohusets restaurang med Sveriges Radio som värd.
    I organisationskommittén för symposiet ingick professorerna Seve Ljungman, Svante Bergström och Gunnar Karnell samt avdelningsdirektör Torsten Halén. Symposiet arrangerades i samarbete med Dansk Selskab for Ophavsret, Norsk Forening for Opphavsrett och Upphovsrättsliga föreningen i Finland RF. De 65 deltagarna i symposiet kom från de nordiska länderna och hade utsetts av upphovsrättsföreningarna.
    D. 21 november 1978 höll direktör Eddie Landqvist föredrag om "Kopiering av fonogram — en högaktuell fråga".
    Föreningens styrelse utgörs av prof. Seve Ljungman, ordf., justitierådet Torwald Hesser, v. ordf., prof. Svante Bergström, hovrättsrådet Jan Gehlin, prof. Gunnar Karnell, direktör Jonas Modig, direktör Hans Nordmark och adv. Kaj Sandart. Sekreterare och skattmästare är avdelningsdirektör Torsten Halén.
    Föreningen hade vid årsskiftet 146 enskilda och 31 stödjande medlemmar.

 

Svenska samfundet för jämförande rättsforskning sammanträdde d. 10 april 1978 i Uppsala, varvid professorn vid London University King's College, Aleck Chloros, höll föredrag över ämnet "Individualism, paternalism and authoritarianism, the three legal families — common law, civil law, and socialism". Samfundet höll d. 9 jan. 1979 årsmöte i Stockholm, varvid docent Michael Bogdan, Lund, höll föredrag över ämnet "Jämförelse mellan rättsordningar i länder med olika samhällssystem".
    Samfundet är anslutet till Association internationale des sciences juridiques. Dess styrelse utgörs av prof. em. Åke Malmström, ordf., ambassadör Hans Danelius, justitierådet Torwald Hesser, regeringsrådet Gustaf Petrén, prof. Atle Grahl

396 NotiserMadsen, docent Carl Hemström, jur. kand. Anders Olofsson, skattmästare, och prof. Stig Strömholm, sekr. Antalet medlemmar är 63. Medlemskap kan vinnas genom hänvändelse till skattmästaren, jur. kand. Anders Olofsson, Sälgvägen 3, 752 45 Uppsala.