Sjörättsföreningen i Göteborg avhöll d. 13 april 1978 sitt vårsammanträde och passade därvid på att celebrera trettioårsminnet av föreningens tillblivelse. Då som nu hade föreningen nöjet att lyssna till direktören vid Norsk Skibsrederforening Per Gram vilken denna gång talade över ämnet "Klausulrett og lovvalg i certepartier".
    Vid höstsammanträdet d. 14 nov. var Lennart Delfs vid Assuransföreningen föredragshållare. Som ämne hade han valt "P & I-försäkring okänt av många, älskat av andra".
    Föreningens styrelse har under verksamhetsåret bestått av prof. Jan Sandström, ordf., direktör Niklas Kihlbom, v. ordf., direktör Lars Lindfelt, kassaförvaltare, och prof. Kurt Grönfors. Suppleanter har varit adv. Lennart Hagberg och direktör Peter Carlsson. Som sekreterare har tjänstgjort jur. kand. Jan Steneby. Revisorer har varit direktörerna H. G. Mellander och Erik Nordström med P. O. Warberg och Håkan Gezelius som suppleanter.
    I föreningens skriftserie har utkommit nr 57 "Assuradören hos dispachören" av Kaj Pineus och nr 58 "Damage from Goods" utgiven av Kurt Grönfors. Arkiv for sjørett har utkommit med hefte 4 i bind 7.
    Vid årets slut hade föreningen 336 medlemmar varav 24 stödjande.

 

Föreningen för marknadsrätt har under verksamhetsåret 1978 anordnat fyra sammankomster. Årets första sammankomst hölls på konsumentverket med generaldirektör Sven Heurgren som föredragshållare. Ämnet var "Konsumentverkets mål och medel". Föreningens medlemmar fick dessutom delta i en visning av konsumentverkets provningsverksamhet. Under april månad hölls två sammankomster med anledning av konkurrensutredningens betänkande "Ny konkurrensbegränsningslag" (SOU 1978: 9). Konkurrensutredningens sekreterare hovrättsassessor Staffan Sandström inledde diskussion den 3 april under ämnet "Förslaget till ny konkurrensbegränsningslag skadliga och otillåtna konkurrensbegränsningar". Direktör Åke Sundquist medverkade med särskilt inlägg. Den 26 april diskuterades "Kontroll av företagsförvärv" efter en inledande orientering av byråchef Carl Olof Cederblad. I diskussionen medverkande direktör Thomas Hagdahl med särskilt inlägg. Vid detta tillfälle hölls också föreningens årsmöte. Årets sista sammankomst ägnades åt ämnet "Tvistlösning på konsumentområdet. Om reklamationsutredningens betänkande (SOU 1978: 40)". Rättschefen Staffan Magnusson, justitiedepartementet, var föredragshållare.
    Föreningen, som står obunden av alla intressegrupperingar, hade vid årsskiftet 1978/79 230 medlemmar.

 

Nordvästra Skånes juristförening har under år 1978 hållit årsmöte d. 6 juni 1978 med föredrag av adv. Göran Luterkort under rubriken "Tjäna två herrar? Om advokatrollen".
    Styrelsen utgörs av lagman Allan Persson, ordf., lagman P. A. Hansén, rådman Karl Arvid Berglund och adv. Elsa Kristiansson och Bertil Uddborn, den sistnämnde sekr.
    Föreningen har 118 medlemmar.

 

Göteborgs juristklubb höll under år 1978 fem sammankomster. D. 2 febr. presenterade chefsrådman Thorsten Cars den nya mutlagstiftningen under ämnet "Mutor och bestickning". D. 13 april höll kammaråklagare Christer Fogelberg föredrag om "Internationell narkotikabekämpning. Erfarenheter från en resa till Gyllene Triangeln". Årets vårfest gick av stapeln som vanligt på Älvsborgs fästning d. 26 maj. D. 3 okt. debatterades dödshjälp med inledningsanförande av adv. Curt Blomqvist och f. d. överläkaren prof. em. Tore Broman. Slutligen ägde årsmötet rum d. 23 nov., då prof. Torgny Håstad höll föredrag över ämnet "Vem äger

Notiser 397varulagret hos storindustrins kommissionärsbolag och legotillverkare — ett aktuellt civilrättsligt problem".
    Klubbens förtroendemän under året var rådman Tomas Huldén, ordf. hovrättsrådet Gunnar Dyhre, v. ordf., kammarrättsrådet Göran Koch, kassaförvaltare, stadsombudsman Sören Svenker, klubbmästare, kammaråklagare Ann Marie Ros, sekr., samt adv. Gunnar Lagerlöw och chefsrådman Sten Leire.
    Vid årsmötet valdes till förtroendemän för år 1979 rådman Tomas Huldén, ordf., hovrättsrådet Gunnar Dyhre, v. ordf., kammarrättsrådet Göran Koch, kassaförvaltare, adv. Torsten Rosell, klubbmästare, kammaråklagare Barbro Herrman, sekr., samt adv. Gunnar Lagerlöw och chefsrådman Sten Leire.
    Klubbens medlemsantal uppgick till drygt 500.