J. C. GÖDAN. Die internationalen allgemeinjuristischen Fachbibliographien. Frankfurt am Main 1975. Viittorio Klostermann Verlag. 131 s. DM 25,20 (h.), DM 28,00 (inb.).

 

R. LANSKY. Handbuch der Bibliographien zum Recht der Entwicklungsländer. Hamburg 1977. Ubersee-Dokumentation im Verband der Stiftung Deutsches Ubersee-Institut. 469 s. DM 30,00.

 

Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht i Hamburg kan med sina omkring 30 vetenskapliga medarbetare och allmänt höga nivå utan vidare räkna sig till de ledande instituten i världen för jämförande rätt och internationell privaträtt. Det är inte utan skäl som institutet har ansvar för utgivningen av monumentalverket International Encyclopedia of Comparative Law. Institutet anslår avsevärda resurser till anskaffning av litteratur och dokumentation — det håller bl. a. 1 600 periodica — och bearbetning härav. På basis av tidskriftsbeståndet utarbetas bl. a. en årlig systematisk bibliografi över juridiska uppsatser. Andra exempel på bibliografiska insatser är de ovan nämnda arbetena av Lansky och Gödan. Den förre, som är chef för institutets bibliotek, har sammanställt 700 bibliografier om juridiskt material beträffande utvecklingsländerna. Varje hänvisning åtföljs av en kommentar på 5 å 10 rader som lämnar de nödiga upplysningarna om resp. bibliografis uppläggning, inriktning och karakteristika i övrigt. Det är givet att Lanskys handbok är en ovärderlig genväg till källmaterial och litteratur om utvecklingsländernas rättsordningar. Gödan, medarbetare till Lansky, betecknar sitt arbete som en "kritisk granskning". Det han granskar är 15 allmänjuridiska bibliografier. En av dessa är f. ö. Pålssons och Landos Bibliografisk introduktion till utländsk och komparativ rätt, som blir föremål för åtskilliga både kritiska och välvilliga kommentarer. Boken avslutas med en rad synpunkter på hur "idealbibliografin" bör utformas. Den är synbarligen ännu oskriven.


Claes Sandgren

 

HEINRICH NAGEL. Durchsetzung von Vertragsansprüchen im Auslandsgeschäft. Klage vor dem Schieds- oder Staatsgericht im Inland oder Ausland. (Internationales Zivilprozessrecht; Bd. 5) Berlin 1978. Berlin Verlag. 389 s.
    Domaren i Bremen Heinrich Nagel, känd komparativrättslig forskare (se SvJT 1969 s 41 ff), har i denna bok givit praktiska råd till jurister som

Litteratur 717sysslar med internationella affärsavtal. Bör man — i inomeuropeiska affärer, i öst-väst-relationer, i handel med Afrikas länder — välja domstolsförfarande eller anlita skiljemän? Hur bör man, närmare bestämt, organisera konfliktlösningar? Nagel kan som rådgivare grunda sig på ingående kännedom om rättssystemen i ett flertal länder (även Sverige) och har kunnat dra nytta av en omfattande egen praktik som internationellt verksam skiljeman. Välmotiverade varningar och preciserade rekommendationer delas ut, detaljrikt och överskådligt. Boken bör kunna bli till stor nytta som handbok och som utgångspunkt för fortsatta diskussioner om hur den internationella civilprocessen skall kunna göras mer smidig, effektiv och funktionsduglig.


P.O.B.