NILS BECKMAN, HUGO HENKOW, CARL HOLMBERG, BENGT HULT & IVAR STRAHL. Kommentarer till Brottsbalken. II. Brott mot allmänheten och staten m. m. Fjärde uppl. Sthlm 1978. Norstedts, 667 s. Kr. 225,00.

 

Andra delen av brottsbalkskommentaren har utkommit i en ny, väsentligt reviderad upplaga. Framför allt har kommentaren till 20 kap. BrB (om myndighetsmissbruk m. m.) nyskrivits som en följd av de omfattande lagändringar som genomförts i detta kapitel. Även i andra delar, t. ex. i fråga om förfalsknings- och menedsbrotten samt beträffande försök och medverkan har kommentaren reviderats i viktiga hänseenden.


H. D-s

 

JEAN CARBONNIER. Flexible droit. Textes pour une sociologie du droit sans rigueur. Quatriéme édition. Paris 1979. Librairie générale de droit et de jurisprudence. 350 s.

 

Visserligen är det en fjärde upplaga av dekanen Carbonniers rättssociologiska uppsatssamling som nu föreligger, och fjärdeupplagor brukar vanligen ej uppmärksammas med anmälningar i facklitteraturen. Carbonniers bidrag till en praktiskt inriktad, med högintressanta frågeställningar späckad och med mästerliga analyser genomförd rättssociologisk forskning har å andra sidan ett värde som gör det dubbelt angeläget att dra svenska juristers uppmärksamhet till hans arbeten (om Carbonniers Sociologie juridique, se SvJT 1974 s. 709). De olika artiklarna i"Flexible droit" är sammanarbetade till en fortlöpande framställning i fyra huvudavdelningar. Den första har rubriken "Droit et non-droit" och diskuterar avgränsningen mellan de specifikt rättsliga normerna och andra sociala normkomplex; den andra, "Grand droit et petit droit", behandlar en rad klassiska frågor från rättssociologisk utgångspunkt. Särskilt givande är Carbonniers analys av frågan hur sedvanan gradvis antager juridisk, "förbindande" karaktär. I det tredje huvudavsnittet behandlar författaren rättens "tre pelare": familjen, äganderätten och avtalet, och i det fjärde och sista vågar han sig på "jeux de droit" i dialogform och utläggningar om rätten i skönlitteraturen. Det är från första sidan till den sista läsning av yppersta beskaffenhet.


S. S.