Huginmålet

 

1. De europeiska gemenskapernas domstol i Luxemburg har i en dom1 upphävt ett beslut av EG-kommissionen2 i vilket kommissionen fann att Hugin Kassaregister AB (nedan kallat Hugin AB) och Hugin Cash Register Ltd (nedan kallat Hugin UK) brutit mot artikel 86 i EEC-fördraget3 genom att vägra förse Liptons Cash Registers and Business Equipment Ltd (nedan kallat Liptons) med reservdelar för Hugin kassaregister samt att Hugin AB brutit mot nämnda artikel genom att förbjuda sina dotterföretag och distributörer inom den gemensamma marknaden att sälja sådana reservdelar utanför sina distributionsnät.

 

2. Hugin AB är en större tillverkare av kassaregister och ägs av Kooperativa Förbundet i Sverige. Inom den gemensamma marknaden bedriver Hugin verksamhet antingen genom dotterföretag eller genom distributörer. I Storbritannien har Hugin AB etablerat ett dotterföretag, Hugin UK. Hugins marknadsandel utgör omkring tolv procent, såväl inom den gemensamma marknaden som i Storbritannien.
    Liptons är ett mindre Londonföretag med anställda tekniker, vilket ägnar sig åt service, reparation, renovering, försäljning och uthyrning av kassaregister av olika märken, både nya och begagnade.
    Hugin lämnar, liksom övriga tillverkare av kassaregister, en tolv månaders garanti på sina produkter, vilken innefattar fri service. Härutöver erbjuder Hugin ett servicekontrakt, vilket kan tecknas efter garantitidens utgång och i vilket Hugin åtar sig service och reparation för ett fast årligt belopp. Övrig kundservice debiteras enligt tidsåtgång. Hugin vägrar emellertid att tillhandahålla reservdelar utanför sin organisation.
    På 1950-talet började Liptons att köpa Hugin reservdelar från dåvarande brittiska importören av Hugin kassaregister. Mellan åren 1969 och 1972 var Liptons huvudagent för Hugin kassaregister i Storbritannien, därtill utsedd av importören. År 1972 etablerades Hugin UK och en ny försäljningsorganisation sattes upp, varvid den dittillsvarande importörens verksamhet upphörde. Liptons erbjöds i samband därmed ett nytt distributionsavtal, vilket emellertid avböjdes då Liptons ansåg att det innebar försämrade villkor jämfört med deras tidigare agentavtal. Lip-

 

1 Dom 31.5.1979 i mål 22/78.

2 Beslut 8.12.1977 nr 78/68 (O. J.L 22. 27.1.1978 s. 23).

3 Art. 86.1: Missbruk från ett eller flera företags sida av en dominerande ställning på den gemensamma marknaden eller inom en väsentlig del av denna är, i den utsträckning det är ägnat att påverka handeln mellan medlemsstaterna, oförenligt med den gemensamma marknaden och förbjudet.

Bengt A. Jönsson 729tons fortsatte dock med att hyra ut och att ge service på Hugin kassaregister. Mot slutet av år 1972 vägrade Hugin UK att sälja reservdelar till Liptons.
    Till följd av leveransvägran minskade kraftigt den del av Liptons verksamhet vilken omfattade Hugin kassaregister. Samtidigt försökte Liptons, utan framgång, att erhålla Hugin reservdelar i andra länder i vilka Hugin bedrev verksamhet.

 

3. Den första fråga som domstolen tog ställning till var, huruvida Hugin hade en dominerande ställning på marknaden. För att lösa denna fråga fann domstolen det nödvändigt att först bestämma den relevanta marknaden, d. v. s. huruvida tillhandahållandet av reservdelar utgör en särskild marknad eller ingår som en del av en större marknad. Härvidlag fann domstolen det nödvändigt att särskilja två kategorier av kunder, vilka använder reservdelar; dels brukarna av kassaregister, dels fristående företag, vilka specialiserat sig på service, renovering, försäljning och uthyrning av kassaregister.
    Såvitt gäller brukarna av kassaregister, konstaterade domstolen att dessa i första hand efterfrågar service på sina kassaregister, vare sig de anlitar Hugin eller någon självständig serviceverkstad, och att deras behov av reservdelar inte kommer direkt till uttryck på marknaden. För brukarna föreligger det emellertid en marknad för service på kassaregister, vilken är skild från marknaden för nya kassaregister.
    Beträffande fristående serviceföretags behov av reservdelar fann domstolen att reservdelar är nödvändiga för utövandet av en kundtjänstverksamhet och för renovering av kassaregister. Efterfrågan på just Hugin reservdelar grundar sig även på det faktum att dessa inte är utbytbara mot reservdelar av andra märken.
    Domstolen fastslog att efterfrågan på Hugin reservdelar från fristående serviceföretag utgör den relevanta marknaden.
    Domstolen återvände därefter till frågan om en dominerande ställning och fann att någon tänkbar konkurrerande produktion av Hugin reservdelar ej var möjlig på affärsmässiga grunder. Vidare kunde inte den av serviceföretag praktiserade metoden att plocka isär begagnade kassaregister för att erhålla reservdelar anses utgöra ett fullgott alternativ till nya reservdelar. Ett ytterligare faktum var att Liptons omsättning, såvitt gällde försäljning, uthyrning och service av Hugin kassaregister, kraftigt minskade under de år då Hugin vägrade att leverera reservdelar.
    Domstolen fann det styrkt att Hugin intog en dominerande ställning på marknaden för sina egna reservdelar.
    Härefter undersökte domstolen huruvida det förelåg ett missbruk av den dominerande ställningen från Hugins sida. Domstolen fann det emellertid först nödvändigt att utröna huruvida villkoret i artikel 86, att missbruket skall vara ägnat att påverka handeln mellan medlemsstaterna, var uppfyllt.
    Tolkningen och tillämpningen av detta villkor, menade domstolen, måste grundas på syftet med villkoret, som är att definiera, i fråga om konkurrensrätten, gränsdragningen mellan EG-rätten och den nationella rätten. Härvidlag fastslog domstolen att EG-rätten täcker alla avtal och samordnade förfaranden, vilka kan utgöra ett hot mot den fria handeln

730 Huginmåletmellan medlemsstaterna på ett sådant sätt att målet att uppnå en gemensam marknad försvåras. Däremot skall den nationella rättsordningen tillämpas på förhållanden, vilkas påverkan på handeln begränsas till en enda medlemsstat.
    För att avgöra huruvida EG-rätten var tillämplig i detta mål gjorde domstolen åtskillnad mellan Liptons affärsverksamhet och handeln med reservdelar i allmänhet med avseende på effekterna på handeln mellan medlemsstaterna.
    Såvitt gäller Liptons verksamhet fann domstolen, att Hugins uppförande inte var ägnat att påverka handeln mellan medlemsstaterna eftersom Liptons verksamhet var av lokal karaktär, begränsad till Storbritannien, samt det fick antagas att samma struktur för denna typ av verksamhet också förelåg i de övriga medlemsstater i vilka Hugin tillämpade sin restriktiva affärspolitik.
    Beträffande handeln med reservdelar fann domstolen att värdet av dessa i sig var obetydligt och att reservdelarna inte kunde utgöra en vara av kommersiellt intresse i handeln mellan medlemsstaterna. Hugin tilllämpar vidare inte olika prissättning på reservdelar på de lokala marknaderna, varför domstolen fann det logiskt att ett fristående företag, vilket inte kan erhålla reservdelar från Hugins dotterföretag i det egna landet, vänder sig till moderföretaget, i detta fall beläget i en icke-medlemsstat. Det faktum att Liptons vände sig till andra Hugindistributörer, fortsatte domstolen, utgör intet bevis på förekomsten av ett, vare sig verkligt eller potentiellt, normalt handelsmönster mellan medlemsstaterna i fråga om reservdelar.
    Domstolens slutsats blev att handeln mellan medlemsstaterna inte påverkades och att villkoren i artikel 86 inte var uppfyllda.

 

4. Rättsfallet visar att reservdelsmarknaden utgör en särskild marknad skild från marknaden för huvudprodukten i fråga.4 Huruvida försök till monopolisering av en reservdelsmarknad, vilka kan få till följd att fristående serviceföretag praktiskt taget utestängs från kundtjänstmarknaden, kan komma att bedömas såsom missbruk av dominerande ställning enligt artikel 86, klarläggs inte.5
    Kommissionen förlorade målet på den grunden att den inte lyckades styrka att Hugins leveransvägran var ägnad att påverka handeln mellan medlemsstaterna. Domstolen fann att det var en lokal konkurrensrättslig fråga, på vilken den nationella rättsordningen, och inte EG-rätten, är tillämplig.
    Kommissionen fick emellertid rätt såvitt gällde tolkningen av den relevanta marknaden. Med tanke på att EG:s konkurrensrätt väsentligen bygger på rättsfall, s. k. case law, får domen här sin betydelse, även om det återstår att se, om kommissionen förlorade slaget men vann kriget.


Bengt A. Jönsson

 

4 Så också i dom av Bundesgerichtshof 26.10.1972. Se Wirtschaft und Wettbewerb nr 2 1973 s. 118.

5 I svensk rätt har skäl för leveransvägran beträffande reservdelar godtagits då det ansågs att leverantören hade krav på viss kvalitets- eller servicenivå, Näringsfrihetsrådet 1/1958. Rörande tillämpningen av artikel 86 på leveransvägran, jfr Istituto Chemioterapico Italiano v. Commission, cases 6 och 7/73. 1974 E. C. R. 223. United Brands v. Commission, case 27/76. 1978 E. C. R. 207.