731Nytt justitieråd. Regeringen har d. 28 juni 1979 utnämnt rättschefen i justitiedepartementet Per Jermsten till justitieråd.
    Jermsten är född i Katrineholm 1929. Han blev jur.kand. i Uppsala 1956. Efter tingstjänstgöring vid Östersysslets domsaga 1957—1959 började han i Svea hovrätt där han blev fiskal 1960. Under åren 1962—1966 var han fiskalkompetent biträde vid Västmanlands västra domsaga. Han blev assessor i Svea hovrätt 1967 och 1978 utnämndes han till hovrättsråd där. Under åren 1967—1970 var han sakkunnig i justitiedepartementet och 1971 sakkunnig i industridepartementet. I justitiedepartementet blev han kansliråd 1972, departementsråd 1973, t. f. rättschef 1975 och rättschef 1977.
    Under åren 1966—70 var Jermsten sekreterare i utredningen om understödsföreningar och 1973 sekreterare i brottskommissionen. 1973—1976 var han ledamot i brottsförebyggande rådets kriminalpolitiska arbetsgrupp och 1976—1977 ordförande i samma arbetsgrupp. Sedan 1978 är han ledamot i styrgruppen för översyn av lagstiftningen mot den ekonomiska och den organiserade brottsligheten och ledamot i den nordiska straffrättskommittén. Han är överbefälhavarens juridiska biträde sedan 1974.

 

Justitiedepartementet. Regeringen har
    23 aug. 1979 förordnat t. f. rättschefen i justitiedep:t Staffan Magnusson att vara rättschef i dep:t,
    s. d. förordnat dep.rådet i justitiedep:t Bo Broomé att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som rättschef i dep:t,
    30 aug. 1979 förordnat t. f. dep.rådet i justitiedep:t Johan Munck att vara dep.råd i dep:t,
    s. d. förordnat ass. i Svea hovr. Edvard Nilsson att inneha långtidsvik. på tjänst som dep.råd i justitiedep:t samt
    18 okt. 1979 förordnat kanslichefen i riksdagens justitieutskott, hovr.rådet i hovr. f. Västra Sverige Ove Lindh att vara statssekr. i justitiedep:t.
    Dep. chefen har
    12 april 1979 förordnat hovr.fisk. Thomas Utterström att vara expert i försäkringsrättskomm.,
    24 april 1979 förordnat hovrättsass. Bertil Wennberg att biträda i justitiedep:t,
    27 april 1979 förordnat hovr.ass. Dan Fernqwist att vara expert och hovr. fisk. Hans-Erik Jonasson att vara sekr. i militäransvarskomm.,
    7 maj 1979 förordnat hovr.ass. Per Pettersson att biträda som sakk. i justitiedep:t,
    15 maj 1979 förordnat hovr.ass. Kjell Björnberg att vara sekr. i kommittén för översyn av förvaltningslagen,
    s. d. förordnat hovr.lagm. Carl-Johan Cosmo att vara ordf. i kommittén m. uppdrag att utreda vissa frågor om fängelse och kriminalvård i anstalt samt till led. i komm. förordnat led. av riksdagen Helge Klöver, Blenda Littmarck och Lisa Mattson, pol. mag. Jan Nilsson och fil. kand. Kay-Vilhelm Winqvist, samt 23 maj 1979 förordnat hovr.ass. Axel Lundquist att vara sekr. i kommittén,
    s. d. förordnat lagm. Olof Börjeson att vara ordf. i kommittén med uppdrag att pröva vissa frågor om kriminalvård i frihet samt till led. i komm. förordnat utredn.sekr. Sven Andersson och led. av riksdagen Ella Johnsson, Inger Lindquist, Arne Nygren och Hans Petersson samt 23 maj 1979 förordnat hovr. ass. Staffan Levén att vara sekr. i kommittén,
    23 maj 1979 förordnat kammarrättsfisk. Erik Fribergh att vara bitr. sekr. i kommittén för översyn av förvaltn.lagen,
    1 juni 1979 förordnat hovr.ass. Jan Ulmander att vara bitr. sekr. i massmediekoncentrationsutredningen,
    8 juni 1979 förordnat kammarrättsass. Per Anclow att vara expert i familjelagssakkunniga,

732 Personalnotiser    19 juli 1979 förordnat hovr. ass. Olov Hertzman att biträda som sakk. i justitiedep:t,
    20 juli 1979 förordnat hovr.lagm. Trygve Hellners att vara ordf. i konkurslagskommittén,
    15 aug. 1979 förordnat lagm. Olof Börjeson att vara ordf. i delegationen för planering och uppföljning av försöksverksamhet med s. k. kontraktsvård av narkotikamissbrukare som har begått brott, till led. i delegationen förordnat led. av riksdagen Ella Johnsson, Inger Lindquist, Arne Nygren, Hans Petersson och Lena Öhrsvik samt till sekr. i delegationen förordnat hovr.ass. Staffan Levén,
    16 aug. 1979 förordnat gen.dir. Jan Freese att vara ordf. i kommittén för utredning av den fortsatta fastighetsdataverksamheten samt till led, i kommittén förordnat led. av riksdagen Torsten Gustafsson, Maj-Lis Landberg, Per-Axel Nilsson och Bo Turesson och byrådir. Sven Otto Österdahl,
    30 aug. 1979 förordnat ordf. i LO Gunnar Nilsson att vara ordf. i kommittén rörande marknadsanpassad arbetsersättning till intagna i kriminalvårdsanstalter samt till led. i kommittén förordnat led. av riksdagen Elis Andersson, borgarrådet Lennart Blom och beklädnadsarb. Lahja Exner,
    11 sept. 1979 förordnat prof. Carl Martin Roos att vara särskild utredare i utredningen med uppdrag att utreda frågor om skyddet för företagshemligheter m. m., till sakkunniga i utredningen förordnat dir. Bo Eklöf, jur. kand. Kurt Eriksson, dir. Erik Forstadius, hovr.ass. Jörgen Holgersson och förbundsjuristerna Nils Schirren och Toivo Öhman samt till sekr. i utredn. förordnat rev.sekr. Lennart Grobgeld,
    18 sept. 1979 förordnat hovr.ass. Anita Meyerson att vara expert och hovr.ass. Ingrid Almbladh att vara sekr. i sexualbrottskommittén,
    s. d. förordnat hovr. ass. Anita Meyerson att biträda som sakk. i justitiedep:t,
    1 okt. 1979 förordnat hovr.fisk. Martin Borgeke att vara bitr. sekr. i fängelsestraffkomm. samt
    15 okt. 1979 förordnat hovr.ass. Bo Malmqvist att biträda som sakk. i justitiedep:t.