Fjärde fransk-nordiska juristdagarna — "Quatrièmes journées juridiques franconordiques", fortsättningen på ett initiativ som resulterade i ett första fransk-nordiskt juristmöte i Uppsala 1971 (SvJT 1972 s. 75), ett andra i Paris 1973 (SvJT 1974 s. 167) och ett tredje i Helsingfors 1975 (SvJT 1976 s. 77), hölls i Paris den 1215 oktober 1978 med det franska Société de législation comparée som inbjudare. Ett dussin nordiska jurister och ett ungefär lika stort antal franska jurister dryftade krediträttsliga problem från civilrättsliga, straffrättsliga och offentligrättsliga aspekter. För vart och ett av dessa tre huvudområden förelåg en nordisk och en fransk rapport. Sålunda presenterade bankdirektör Bertil Bylund, Stockholm, företagsfinansiering genom upplåning från nordisk, i första hand svensk, civilrättslig synpunkt. Politimæster P. Gade, Holbæk, framlade den nordiska rapporten om brott och straff inom kreditväsendet; i första hand diskuterades olika former av svindleri och falska uppgifter om kreditvärdighet. Slutligen svarade bankdirektör Annikki Saarela, Helsingfors, för behandlingen av frågan om kredit genom offentliga organ i nordisk rätt.

Stig Strömholm

 

Nye dommere i den danske Højesteret

 

Som nye dommere i Højesteret er udnævnt fra den 1. april 1978 dommeren i Vestre landsret Henning Funch Jensen, fra den 1. juli 1978 dommeren i Østre landsret Frans Weber og fra den 1. august 1978 dommeren i Østre landsret Mogens Munch.
    Henning Funch Jensen er født 1924 og blev cand.jur. 1949. Samme år blev han ansat i justitsministeriet. Han blev dommer i Vestre landsret 1965. Han er censor ved Århus universitet og har været medlem af og formand for flere udvalg og kommissioner.
    Frans Weber er født 1922 og blev cand.jur. 1947. Samme år blev han ansat i justitsministeriet. Han blev dommer i Københavns byret 1964 og i Østre landsret 1973.
    Mogens Munch er født 1924 og blev cand.jur. 1951. Samme år blev han ansat i justitsministeriet. Han blev dommer i Københavns byret 1965 og i Østre landsret 1975.
    Han er censor ved Københavns universitet og er også kendt som juridisk forfatter. Han fik den Anders Sandøe Ørstedske guldmedalje 1955.

K. F.

 

Stipendier för studier i europeisk rätt
Europarådet delar årligen ut forskningsstipendier för studier i europeisk rätt. I SvJT 1971 s. 494 har lämnats närmare upplysningar om villkoren för erhållande av sådant stipendium. Ansökningsformulär kan erhållas från justitiedepartementet (hovrättsassessor Måns Jacobsson). Ansökan skall genom justitiedepartementets förmedling ges in till Europarådet senast den 15 mars 1979.

M. J.