128 LitteraturnotiserGÖSTA WALIN. Kommentar till Föräldrabalken och internationell föräldrarätt. 3 uppl. Sthlm 1979. Norstedts. 616 s. Kr 295,00.

 

Walins välkända kommentar till föräldrabalken har utkommit i en tredje upplaga. För domare, advokater och många andra är det värdefullt att härigenom ha fått tillgång till en aktuell utgåva av detta nyttiga och ofta konsulterade verk.
    I den nya upplagan har Walin kunnat beakta en rad lagändringar som genomförts och många rättsfall som tillkommit efter det att den förra upplagan utgavs 1971. Liksom denna innehåller även den nya upplagan en särskild avdelning om internationellrättsliga förhållanden.
    I förordet kritiserar Walin lagstiftaren för de stilbrytningar som kommit till stånd genom de senaste ändringarna av föräldrabalken. Medan verbens pluralformer bibehölls fram till de ändringar som genomfördes 1976, har härefter enbart singularformerna använts. Ordformer som "far" och "arton" har införts i balken, i vars äldre bestämmelser formerna "fader" och "aderton" används. Balken har sålunda blivit en oenhetlig språklig produkt, vilket enligt Walin beror "inte på en massa korrekturfel utan på sentida skrivares godtycke".


H.D-s

 

ENRICO PATTARO. Filosofia del diritto. Diritto. Scienza giuridica. Bologna 1978. Cooperativa Libraria Universitaria Editrice Bologna. 166 s. Lit. 5.500.

 

Bolognaprofessorn Enrico Pattaro, som i flera arbeten visat sin fullständiga förtrogenhet med den skandinaviska rättsteorien, har i föreliggande korta lärobok på ett klargörande och elegant sätt grupperat de stora rättsteoretiska frågorna kring en analys av ett urval ledande författare. Naturligt nog spelar italienarna Vanni, Del Vecchio och Bobbio en huvudroll, men Kelsen, Wittgenstein, Schlick, Carnap och Ross tillhör också dem som får bidraga till att belysa de "temi emergenti" de"uppdykande frågor" som författaren vaskar fram till behandling ur varje refererande avsnitt. Om Pattaros bok är typisk för italienska universitetsläroböcker, är det ett högt betyg åt litteraturarten.


S. S.