Harry Axelson Iohnsons fond för rättsvetenskaplig forskning

 

Fondens tillgångar uppgick vid 1979 års utgång till 179 180: 55. Därav var 13200:— placerade i statsobligationer, 140 521:— i aktier och 25 459: 55 i bank. Nettoavkastningen år 1979 uppgick till 8 185: 25. Under året beviljades anslag från fonden om 3 000:— och utbetalades tidigare beviljade anslag om 2 100:—.
    Fonden har till ändamål dels att i utlandet sprida kännedom om svensk rättsvetenskap och lagstiftning, dels att bereda unga svenska jurister eller juris studerande tillfälle att vid utländska universitet bedriva rättsvetenskapliga studier samt att till trycket befordra på sådana studier grundade avhandlingar.
    Ansökningar om bidrag från fonden inges till fondens direktion, adress Svensk Juristtidning, St. Nygatan 2 AIV, 111 27 Stockholm.


H.D-s