Personregister 319Högsta domstolen. Regeringen hr
    14 febr. 1980 förordnat ass. i Svea hovr. Anna-Britta Malmström att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som rev. sekr.,
    6 mars 1980 förordnat t. f. rev.sekr., ass. i Svea hovr. Lennart Meyer att vara rev.sekr. samt
    s. d. förordnat ass. i Svea hovr. Yvonne Hållstrand att bestrida göromål som ank. på innehavare av tjänst som rev. sekr.

 

Regeringsrätten. Regeringen har
    14 febr. 1980 förordnat extra reg. rättssekr:a Sten Lindbäck, Gustaf af Petersens, Christer Stridh och Carl-Gustaf Wingren att vara e. o. reg. rättssekr.,
    s. d. förordnat t. f. reg. rättssekr:a Lars Holm, Gerhard Gammer, Göran Gunnhagen, Birgitta Ganting och Peter Sjöberg att vara extra reg. rättssekr.,
    s. d. förordnat ass i kammarrätten i Sthlm Thomas Wijkman, ass i kammarrätten i Sundsvall Peter Bruce och ass. i kammarrätten i Gbg Wilhelm Andersson att inneha långtidsvik. på tjänster som reg. rättssekr. samt
    6 mars 1980 förordnat fisk. i kammarrätten i Gbg Gunnar Dahlenius, fisk. i kammarrätten i Sundsvall Dan Linderot och ass. i förs. rätten f. Södra Sverige Arnold Rönnefors att inneha långtidsvik. på tjänster som reg. rättssekr.

 

Hovrätterna. Regeringen har 24 jan. 1980 utnämnt försäkringsrådet i förs. rätten f. Norra Sverige Lars Fallenius att vara hovr.råd i hovr. f. Övre Norrland.

 

Kammarrätterna. Regeringen har
    24 jan. 1980 utnämnt rättschefen i kommunikationsdep:t, ass. i hovr. över Skåne och Blekinge Valter Nilsson att vara kammarrättslagm. i kammarrätten i Göteborg samt
    7 febr. 1980 utnämnt exp. chefen i kommunikationsdep:t, ass. i Svea hovr. Anitha Bondestam att vara kammarrättslagm. i kammarrätten i Sthlm.

 

Tingsrätterna. Regeringen har
    24 jan. 1980 utnämnt exp.chefen i justitiedep:t, hovr.rådet i Svea hovr. Lars-Olov Hillerudh att vara lagm. i Sollentuna tr.,
    s. d. utnämnt hovr.rådet i Svea hovr. Olof Sundberg att vara lagm. i Eskilstuna tr.,
    s. d. utnämnt rådm. i Alingsås tr. Gunnar Hellgren att vara lagm. i tr.,
    s. d. utnämnt t. f. lagm. i Möre och Ölands tr., hovr.rådet i Göta hovr. Arne Reisatt vara lagm. i Ängelholms tr.,
    31 jan. 1980 utnämnt o. förflyttat lagm. i Hässleholms tr. Hans Andersson att vara lagm. i Malmö tr.,
    s. d. utnämnt o. förflyttat lagm. i Luleå tr. Jan Lindström att vara lagm. i Falköpings tr. samt
    13 mars 1980 utnämnt hovr.rådet, tillika vice ordf. på avd., i hovr. f. Nedre Norrland Sven-Erik Ellmén att vara lagm. i Sundsvalls tr.

 

Länsrätterna. Regeringen har
    24 jan. 1980 utnämnt rådm. i länsrätten i Uppsala län Hans Sjöberg att vara lagm. i länsrätten,
    s. d. utnämnt kammarrättsrådet i kammarrätten i Sundsvall Arne Normann att vara lagm. i länsrätten i Jämtlands län,
    s. d. utnämnt t. f. rådm. i Karlstads tr., ass. i hovr. f. Västra Sverige Måns Uddenberg att vara rådm. i länsrätten i Kopparbergs län samt
    13 mars 1980 utnämnt ass. i kammarrätten i Sundsvall Peter Freudenthal att vara rådm. i länsrätten i Norrbottens län.

 

Hyresnämnderna. Regeringen har 24 jan. 1980 förordnat ass. i Svea hovr. Jan-Eric Hellquist att inneha långtidsvik. på en tjänst som ordf. i hyresnämnden i Sthlm.

 

Rikspolisstyrelsen. Regeringen har 31 jan. 1980 förordnat t. f. byråchefen hos rikspolisstyrelsen, rektorn Bo Nilsson att vara byråchef hos styrelsen.

 

Polisväsendet. Regeringen har
    31 jan. 1980 förordnat polisint. i Göteborgs polisdt Björn Klang att vara polismäst. i Strömstads polisdt,

 

320 Personregister    s. d. förordnat bitr. länspolischefen i Norrbottens län Rolf Stenberg att vara polismäst. i Sundsvalls polisdt samt
    s. d. förordnat polisint. i Märsta polisdt Sune Lund att inneha långtidsvik. på tjänsten som polismäst. i Svegs polisdt.