T. O. ELIAS. New Horizons in International Law. Sijthoff & Noordhoff, Alphenaan den Rijn/Oceana Publications, Dobbs Ferry 1979. XXII+260 s. Hfl. 65,00/$ 32,50.

 

Författaren till denna bok är en framstående nigeriansk jurist, som sedan några år tillbaka är domare i Internationella domstolen i Haag. Boken består av en seriefristående uppsatser, som är avsedda att belysa några viktiga drag i efterkrigstidens utveckling av folkrätten.
    I den inledande uppsatsen lämnas som allmän bakgrund en redogörelse för det arbete på det rättsliga området som försiggått inom FN:s ram, bl.a. inom FN:s folkrättskommission (International Law Commission). I andra uppsatser beskrivs traktaträttens kodifiering genom tillkomsten av 1969 års Wienkonvention om traktaträtten, det sedan många år pågående arbetet på en havsrättskonvention, utvecklingen av reglerna till skydd för de mänskliga rättigheterna och av den humanitära folkrätten i krig.
    I flera uppsatser behandlas Internationella domstolen, dess verksamhet och praxis. Underhållande är den uppsats som beskriver en fingerad internationell domstols avgörande i ett fingerat fall rörande flygplanskapning.
    Ett genomgående drag är att författaren särskilt uppehåller sig vid de nya afrikanska och asiatiska staternas syn på de folkrättsliga problemen och vid det inflytande som dessa stater har utövat på den folkrättsliga utvecklingen under

 

458 Litteraturnotisersenare tid. Härvid behandlas så olika företeelser som u-ländernas strävanden att tillförsäkra sig ett reellt inflytande över utvinningen av den internationella havsbottnens tillgångar och de krav på skydd för befrielserörelser och gerillasoldater som föranlett nya regler i de 1977 antagna tilläggsprotokollen till 1949 års Genèvekonventioner angående den humanitära rätten i väpnade konflikter. Författaren ägnar också uppmärksamhet åt problemet med legosoldater och åt de afrikanska staternas strävanden att nå fram till internationella överenskommelser om förbud mot och bestraffning av legosoldater.
    Boken spänner över ett vidsträckt fält och erbjuder i stora delar en nöjsam läsning, samtidigt som den ger nyttig information om de senaste decenniernas folkrättsliga utveckling och inte minst om u-ländernas syn på denna utveckling.


H.D-s