Åke Hassler †
Professor emeritus Åke Hassler, född 1893, avled den 9 maj 1980. Han började sin bana i Lund. Där avlade han mogenhetsexamen 1909 och blev juris kandidat 1913. Efter tingstjänstgöring 1916—1918 disputerade han 1920 i Lund för Ernst Kallenberg på avhandlingen Om ställföreträdarskap i rättegång enligt svensk rätt. Avhandlingen förskaffade honom en docentur i processrätt. Två år senare lämnade Hassler Lund, och hela hans följande verksamhet i akademiska och andra allmänna värv kom att förläggas till Stockholm. Sedan Nils Alexanderson, som sedan 1908 innehaft professuren i processrätt vid den då nyinrättade stats- och rättsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms högskola, 1922 blivit justitieråd, förordnades Hassler att uppehålla denna professur. 1924 blev han dess ordinarie innehavare. Denna professur, som till 1938 omfattade även internationell privaträtt, innehade Hassler till sin pensionering 1960.
    Hassler gjorde effektiva insatser för den juridiska utbildningen och forskningen. Bl. a. bidrog han verksamt till avskaffandet av professorernas länge kritiserade enskilda undervisningskurser och deras ersättande av ett system — finansierat genom en måttlig höjning av den till högskolan utgående terminsavgiften — som gynnade ökad seminarieundervisning och duplicerade och tryckta läromedel (se Hassler i SvJT 1931 s. 91 ff). Hassler intresserade sig också aktivt för den juridiska forskarutbildningen. Hans artikel Rättsvetenskapen i nöd (SvJT 1938 s. 15 ff) blev allmänt uppmärksammad och bidrog till att påverka klimatet i en för forskningen gynnsam riktning. Genom uppmuntran och personligt intresse för fakultetens yngre forskare medverkade han till den vetenskapliga uppgång som kan avläsas bl. a. i den ökade disputationsfrekvensen vid fakulteten under åren närmast före och efter 1950.
    Hassler var vetenskapligt verksam i över 50 år, och hans produktion kom att omspänna bl. a. mycket stora delar av processrätten. Förutom doktorsavhandlingen kan nämnas Föreläsningar över den svenska kriminalprocessen I (1930), Svensk exekutionsrätt (1938—40), Utsökningsrätt (1952, 2 uppl. 1960), Svensk civilprocessrätt (1963), Skiljeförfarandet (1966) och Specialprocess (1972). Han utgav också ett par förvaltningsrättsliga arbeten, Lagen om församlingsstyrelse (1967) och Kyrkolagfarenhet (1970).
    Hassler var en god lärare. Hans undervisning var intresseväckande och lärorik, och han såg till att ämnet täcktes av goda läromedel. Han använde också för tiden nya undervisningsmetoder. Liksom hans vetenskapliga produktion präglades hans undervisning av en stark känsla för det praktiska rättslivets krav.
    I kyrkliga och politiska sammanhang spelade Hassler en betydelsefull roll. I det kyrkliga livet deltog han såväl på församlings- och stiftsplanen som på rikskyrklig nivå. Av stor vikt var hans insatser som ordförande i Stockholms församlingsdelegerade från deras bildande 1943 till 1962. Som ledande högerpolitiker var han länge stadsfullmäktig i Stockholm (1931—1935, 1938—1962) och stadsfullmäktiges förste vice ordförande 1946—1962. 1936 var han ledamot av riksdagens andra kammare.


Hans Thornstedt

 

Det 29:e nordiska juristmötet äger rum i Stockholm den 19—21 augusti 1981. Programmet för mötet är i huvuddragen följande. Under den första dagens förmiddag hålls ett föredrag över ett ämne av mer allmänt intresse, medan efter-

 

572 Notisermiddagen anslås för fyra sektionsmöten. Under den andra dagens förmiddag hålls tre sektionsmöten och under eftermiddagen likaledes tre sektionsmöten. Vidare hålls under den andra dagen, parallellt med sektionsmötena, två gruppdiskussioner som beräknas pågå hela dagen. Under den tredje dagen hålls en plenardebatt som inleds på förmiddagen.
    Som förhandlingsämnen har preliminärt bestämts följande: 1. Frihet, rättssäkerhet och effektiv samhällsstyrning — ett dilemma för lagstiftaren (plenarämne) 2. Medborgarprotester som juridiskt problem 3. Allemansrätten — skydd och begränsningar 4. Patienters rättigheter 5. Äganderätt till lägenhet 6. Rättsmedvetande och straffvärde 7. Utlännings rättsliga ställning 8. Arbetsmiljön — ansvarsplacering och sanktioner 9. Yttrandefrihet och tystnadsplikt för offentligt anställda 10. Makars och samboendes egendomsförhållanden 11. Styrelseledamöters rättsliga ansvar 12. Dagliglivets tvister — handläggning i domstolar ellernämnder (gruppdiskussion) 13. Stiftelser och fonder — utveckling och lagstiftningsbehov (gruppdiskussion).
    Inbjudan till mötet kommer att utfärdas i början av år 1981.