Folke Schmidt †. Folke Schmidt kom tidigt att inta en central ställning inom arbetsrätten. Som rättsvetenskapsman och universitetslärare, som läroboksförfattare och samhällsdebattör gjorde Folke Schmidt insatser vilkas betydelse knappast kan överskattas. Hans helt unika position på svensk arbetsmarknad belyses av att han var i lika hög grad anlitad och uppskattad som rådgivare i arbetsrättsliga frågor av företrädare för arbetsgivarna som på arbetstagarsidan.

 

Folke Schmidts rättsvetenskapliga verksamhet präglades av mångsidighet men tyngdpunkten låg inom arbetsrätten. Genom det år 1950 publicerade verket "Kollektivarbetsrätt" gjorde Folke Schmidt en banbrytande insats. Som lärobok och handbok kom verket att inta en särställning. Boken har givit vägledning inte bara åt arbetsrättsjurister. Få andra jämförliga rättsvetenskapliga verk som utkommit här i landet har lästs och använts i den dagliga verksamheten av så många ickejurister som "Kollektivarbetsrätt". Folke Schmidts andra stora arbetsrättsliga verk "Tjänsteavtalet" blev inte mindre betydelsefullt. Folke Schmidt hade en beundranvärd förmåga att ständigt hållade nya upplagorna av böckerna i takt med utvecklingen inom arbetsrätten. Han hade som få andra en överblick över vad som har skett under senare år på detta område.
    Folke Schmidt var även en föregångsman som universitetslärare och forskarhandledare. Vi som har haft förmånen att som studenter följa hans undervisning i arbetsrätt är honom stor tack skyldig för det intresse han väckte hos oss rörande de arbetsrättsliga frågorna. Genom sitt engagemang i ämnet och sin pedagogiska skicklighet söker han sin like. Många av oss fick genom Folke Schmidt impulser som kom att bestämma vårt val av verksamhetsområde såsom jurister.
    Ingen arbetsrättslig fråga var av sådan svårighetsgrad eller så känslig att Folke Schmidt på grund därav avhöll sig från att ta till orda. För stunden väckte han ej sällan förargelse hos än den ene än den andre genom sina debattinlägg. Men genom sin kunskap, sin överblick och sin objektivitet vann han respekt och irritationen lade sig. Betecknande för honom som debattör var att han alltid kunde tillföra diskussionen något nytt. Detta kunde han kombinera med stor saklighet. Hans inlägg mötte ofta gensagor men lämnades aldrig obeaktade. Folke Schmidt vågade alltid något i diskussionen. Han utmanade och irriterade. Han visade något så förhållandevis sällsynt i detta land som civilkurage.
    Även på det internationella planet spelade Folke Schmidt en betydande roll inom arbetsrätten. I främsta rummet bör nämnas att han under en följd av år innehade posten som president i den världsomspännande och för det internationella arbetsrättsliga samarbetet mycket betydelsefulla organisationen International Society of Labour Law and Social Security.
    I det föregående har skildrats Folke Schmidts insatser på det arbetsrättsliga fältet. Andra har beskrivit och kommer att beskriva hans verksamhet i övrigt. Hans egenskaper som människa kommer också att framhållas. Härigenom växer bilden fram av en betydande personlighet. Saknaden efter Folke Schmidt är stor. Svenskt rättsliv har gjort en förlust som blir svår att ersätta.


Hans Stark