ANDERS FOGELKLOU. Den socialistiska rätten och avtalet. Några typiska drag i det socialistiska rättssystemet. Bidrag till öststatsforskningen, nr 1. Uppsala 1980. Nordiska kommittén för öststatsforskning. 40 s.

 

I Bidrag till öststatsforskningen nr 1 har Anders Fogelklou publicerat en uppsats betitlad "Den socialistiska rätten och avtalet. Några typiska drag i det socialistiska rättssystemet". I denna söker Fogelklou teckna en bild av den socialistiska civilrätten och då särskilt de avtalsrättsliga förhållandena mellan företag inom en öststat. Därefter beskrivs den rättsliga integrationen inom SEV och de allmänna leveransbestämmelserna avseende statshandelsländerna. Avslutningsvis vidgas perspektivet till öst—västhandel och där förekommande problem inom avtalsrätten.
    Skriften vänder sig i första hand till inom området praktiserande jurister men torde även utgöra en fruktbar läsning för en vidare krets intresserade.


C. A.

 

NILS REGNER. Svensk juridisk litteratur III. Institutet för rättsvetenskaplig forskning (C). Sthlm 1980. Norstedts. XV+263 s. Kr 195,00.
Vid sin bortgång 1978 (se SvJT 1978 s. 238 f) höll Nils Regner på att utarbeta ett nytt supplement till sitt stora arbete Svensk juridisk litteratur (se SvJT 1958 s. 238 och 1972 s. 208 f). Hans avsikt var att detta supplement skulle omfatta litteratur från åren 1971 — 1977. Nils Regners söner Hans Regner och Göran Regner har nu fullföljt sin fars planer och utgivit en ny volym av Svensk juridisk litteratur, vilken omfattar åren 1971 — 1978 och i enstaka fall inbegriper litteratur även från 1979.
    Den nya volymen är i huvudsak utformad efter samma principer som sina föregångare och kommer otvivelaktigt att liksom dessa utgöra ett värdefullt hjälpmedel för domare, advokater och många andra kategorier av jurister. Det finns anledning att uttrycka förhoppningen att den nu utkomna volymen inte kommer att bli den sista delen av denna nyttiga bibliografi.


H. D-s