728 NotiserArbetsrättsliga föreningen höll ordinarie årsmöte 5 december 1979. Vid styrelsevalet omvaldes till föreningens ordf. justitierådet Hans Stark, som är ordf. i Arbetsdomstolen. Till styrelseled. i övrigt valdes dir. Birger Bäckström, förbundsjuristen Einar Corneliuson, dir. Erik Forstadius, förbundsjuristen Stig Gustafsson, ombudsmannen Göran Karlsson, dir. Gunnar Lindström, förbundsjuristen Nils Schirren och prof. Tore Sigeman. Jur. kand. Kent Brorsson har under året fungerat som föreningens sekr. Efter årsmötet presenterade jur. dr. Kent Källström sin doktorsavhandling "Lokala kollektivavtal  om lokala parters rättsliga ställning inom fackliga organisationer".

    Sammanträden har under år 1979 i övrigt hållits 15 mars, 15 maj och 11 oktober. Vid det första tillfället höll doc. Anders Victorin ett föredrag över ämnet "Omplacering och uppsägning för omreglering av anställningsvillkoren". 15 maj presenterade rättschefen Lars Lunning och hovrättsass. Olof Bergqvist regeringens förslag till lag om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet. Vid sammankomsten 11 oktober 1979 hölls anföranden av prof. Tore Sigeman och fil. dr. Håkan Hydén över ämnet "Vilken juridisk forskning bör bedrivas vid Arbetslivscentrum ?".
    Antalet personliga medlemmar uppgick vid årsskiftet 1979/80 till 705. Antalet stödjande medlemmar (arbetsmarknadsorganisationer) var 96.

 

Föreningen för marknadsrätt har under verksamhetsåret 1979 anordnat fyra sammankomster. Årets första sammankomst ägnades åt marknadsdomstolens avgörande i Metro/Marabou-målet (MD 19/78). Ett anförande under rubriken "Prisdiskriminering — vad är ändamålsenliga normer?" hölls av prof. Ulf Bernitz. 28 maj hölls en diskussion "Inför konsumentkreditlagens ikraftträdande". Diskussionen inleddes av förste byråsekr. Peter Johnsson, Konsumentverket, avdelningsdir. Birgit Warholm, Bankinspektionen, och dir. Rolf Deullar, Sveriges Mekanförbund. 8 oktober träffades föreningen för att diskutera innehållet i "Den föreslagna konsumenttjänstlagen". Föredragshållare var hovrättsass. Olov Hertzman samt prof. Ulf Bernitz. Den sista sammankomsten under året hölls 3 december och ägnades åt "Förslaget till ny hemförsäljningslag (SOU 1979: 76)". Ordf. i hemförsäljningskommittén generaldir. Lars Ag orienterade om lagförslaget tillsammans med kommitténs sekreterare hovrättsass. Jan Olov Swahn och revisionssekr. Jan Huldt, expert i kommittén.
    Föreningens styrelse utgörs av prof. Ulf Bernitz, ordf., dir. Sten Tengelin, v. ordf, samt dir. Jonas Modig, avdelningsdir. Christer Bergman, byråchef Nils Ringstedt, doc. Hans Stenberg och ombudsman Göran Westlund. Sekr. och kassör är dir. Carl Anders Svensson och klubbmästare jur. kand. Torsten Brink.
    Föreningen, som står obunden av alla intressegrupperingar, hade vid årsskiftet 1979/80 240 medlemmar.

 

Svenska avdelningen av International Law Association höll ordinarie årsmöte 27 mars 1980. Efter stadgeenliga föreningsangelägenheter hölls ett anförande av rättschefen, ambassadören Hans Danelius över ämnet "Arbetet på den nya havsrätten". Härefter förrättades val av styrelse. Styrelsens sammansättning blev följande. Statssekr. dr. Hans Blix, ordf., ambassadör Hans Danelius, prof. Hilding Eek, justitierådet Torvald Hesser, prof. Lars Hjerner, ambassadör Love Kellberg, riksmarskalken Gunnar Lagergren, dir. Alvar Lindencrona, hovrättsrådet Nils Mangård, prof. Håkan Nial, adv. Claes Palme, hovrättspres. Sten Rudholm, dir. Sten Siljeström, herr Peter Wallenberg och advokaten Gillis Wetter. Föreningens sekr. är adv. Klas G. Kleberg.
    Vid årsskiftet hade föreningen 120 medlemmar.

 

Svenska kriminalistföreningen höll ordinarie årsmöte 26 april 1979. Vid årsmötet diskuterades ämnet "Skall vi i första hand bekämpa brotten mot staten eller de mot individen?". Diskussionen inleddes av riksdagsledamöterna Inger Lindqvist och Carl Lidbom. Föreningen höll 19 november 1979 ett extra sammanträde. Vid detta sammanträde diskuterades ämnet "Ofärdsindikatorer", med underrubriken "Alkohol — narkotika — psykofarmaka — självmord — sjukdagar — förtidspensionerade — kriminalitet m. m., m. m.". Diskussionen inleddes av en panel bestående av adv. Gunnar Berg, prof.Gösta Carlsson, bitr. socialdir. Kjell E. Johanson, byrådir. Jerzy Sarnecki och överläkaren Karl-Erik Törnqvist.
    Föreningens styrelse har sedan årsmötet bestått av justitierådet Carl Holmberg, ordf, överläkaren Karl-Erik Törnqvist, v. ordf, generaldir. Bo Martinsson, kriminalvårdsdir. Paul Samuelsson, byråföreståndaren Märta Gabrielson, riksåklagaren Magnus Sjöberg, doc. Nils Jareborg, avdelningsdir. Tommy Lindström, adv. Marianne

 

Notiser 729Wolff, bitr. skattedir. Johan Hirschfeldt, prof. Ulla Bondeson och hovrättsass. Claes Orn, sekr.
    Föreningen hade vid 1979 års utgång 330 medlemmar.