730 NotiserFöreningen jurister vid Sveriges allmänna advokatbyråers styrelse har haft följande sammansättning. Adv. Kaj-Åke Johansson, Umeå, ordf., adv. Arne Bertman, Helsingborg, adv. Bengt Lundblad, Stockholm, sekr., och adv. Bo Bengtsson, Göteborg, suppl.
    Föreningen har ca 60 medlemmar.

 

Sjörättsföreningen i Göteborg avhöll 21 maj 1979 sitt vårsammanträde med föredrag av Sven H. Salén, Stockholm, som talade över ämnet "Internationellt samarbete och 'Genuine Link' ".
    Vid höstsammanträdet gästades föreningen av hovrättslagman Birgitta Blom, Stockholm, som talade om 1979 års begränsningskonvention under rubriken "Det får finnas gränser".
    Styrelsen har under året bestått av prof. Jan Sandström, ordf., dir. Peter Carlsson, v.ordf., dir. H. G. Mellander, kassaförv., samt dir. Lars Lindfelt. Revisorer har varit dir. Erik Nordström och dir. B. G. Nilson. Suppl. för dessa har varit dir. P. O. Warberg och dir. Håkan Gezelius.
    Vid årets slut hade föreningen 311 medlemmar varav 24 stödjande.

 

Föreningen yngre jurister vid Svea hovrätt anordnade under verksamhetsåret 1979/80 följande sammankomster: Information för aspiranter och nya medlemmar 10 oktober, studiebesök på statens rättsläkarstation 1 november, fest i hovrättens lokaler tillsammans med kammarrättens i Stockholm yngreförening 21 november, studiebesök på advokatfirman Lagerlöf 25 februari, visning av och fest i kammarrättens lokaler 7 mars, studiebesök på Åbo hovrätt 21 mars, besök på Operan med visning bakom scenen 12 maj, traditionell vårfest 30 maj samt studiebesök på radionämnden 5 juni. Årsmöte hölls vidare 12 juni.
    Föreningens styrelse har under verksamhetsåret bestått av Stefan Strömberg, ordf., Olof Söderström, v. ordf., Göran Schäder, sekr., Anna Mörner, kassaförvaltare, Rose-Marie Ingvarsson, klubbmästare, Bengt Kriström, bitr. klubbmästare, Annika Lundius och Sören Olsson.
    Föreningen har drygt 350 medlemmar.

 

Skånska hovrättens yngreförening har under år 1979 sammanträtt tre gånger. Under året har även samverkan med yngre danska domstolsjurister etablerats. Därvid har bl. a. föreningens medlemmar på inbjudan av Dommerfuldmægtigforeningen, 1 Kreds, Köpenhamn, företagit studiebesök vid Højesteret. Föreningens styrelse består för år 1980 av Frank Orton, ordf., Lars-Göran Abelson, v. ordf., Krister Thelin, sekr. och kassaförv., Per Eriksson och Rose-Marie Hansson med Axel Lundquist, Lena Moore och Peter Rydell som suppleanter.
    Föreningen har närmare 100 medlemmar.

 

Föreningen yngre jurister vid hovrätten för Västra Sverige höll årsmöte 5 juni 1979 varvid bl. a. aktuella yngrefrågor diskuterades.
    Föreningens styrelse har sedan årsskiftet bestått av Kenneth Ström, ordf., Ann-Christine Persson, v. ordf., Jan Ohlsson, sekr. och kassaförv., Mats Koffner och Catharina Wickloff med Hans Frennered och Lennart Molander som suppl.
    Föreningen har omkring 80 medlemmar.

 

Föreningen radikala jurister har under verksamhetsåret 1979 hållit 11 medlemsmöten samt 3 informationsmöten för nya medlemmar.
    Därutöver har följande sammankomster anordnats: 7 maj talade Bengt Sörman och Thomas Wasteson om flyktingars rättsliga ställning i Sverige. Debattkvällar anordnades 26 september om dödshjälp med inledning av Marie Jacobsson, 16 oktober omdet vilande grundlagsförslaget med inledning av Erik Göthe, 16 november om socialtjänstepropositionen med inledning av Mats Melin. Vidare anordnades teaterbesök 6 april, cykelexkursion 24 maj, höstfest 12 oktober samt traditionell julfest 12 december. Föreningen har även anordnat studiecirklar i bl. a. språk och argumentation.
    Styrelsen har under året utgjorts av Håkan Ölmbro som ordförande under tiden 27 februari—5 september och Mårten Bengtsson för tiden därefter, Birgitta Pettersson som kassör och Elisabeth Källström som sekreterare.
    Föreningen är verksam vid Juridiska Fakulteten i Uppsala och har cirka 80 medlemmar.