Svenska föreningen för industriellt rättsskydd höll årsmöte 7 mars 1978. Prof. Berndt Godenhielm höll då föredrag över ämnet "Arbetstagares uppfinningar". I den efterföljande diskussionen deltog även den statlige utredaren om arbetstagares uppfinningar, lagman Johan Lind. Vid sammanträdet 9 okt. hölls en paneldiskussion kring ämnet "Patentprocessen och intrångspåföljden i patentmål" i vilken deltog prof. Ulf Bernitz, chefsrådman Gunnar Linnander, adv. Kai Sandart, civiling. Lennart Sjöö och ing. Olof Wallerius. Bland mötesdeltagarna märktes bland annat de personer som inom justitiedepartementet var sysselsatta med att utforma direktiven för en statlig utredning angående patentprocessen. 31 aug. höll föreningen en välbesökt kurs kallad "Patentseminarium -78. Praktiska frågor avseende de nya vägarna till patent" på hotell Sheraton i Stockholm.
    Styrelsen har under 1978 haft följande utseende: Prof. Ulf Bernitz, ordf., adv.Örjan Grundén, v. ordf., adv. Fritz Engström, skattmästare, dir. Lars G. Göransson, doc. Lars Holmqvist, dir. Lennart Körner, ing. Staffan Onn, övering. Lennart Sjöö, lagman Gunnar Sterner och patenträttsrådet Lennart Törnroth. Klubbmästare är jur. kand. Claes Gyllenhammar och sekr. jur. kand. Lars Pehrson.
    Föreningen har omkring 600 medlemmar.

 

Beccaria-medaljen till Gerhard Simson
Vid en högtidlighet i Frankfurt am Main d. 12 maj 1979 förlänade det tyska kriminologiska sällskapet Beccaria-medaljen i guld till kanslirådet jur. dr Gerhard Simson och kallade honom samtidigt till hedersledamot. När Simson år 1939 kom till Sverige som utblottad flykting undan nazistisk rasförföljelse, var det inte mycket som talade för att han skulle bli högt betrodd rådgivare till Karl Schlyter och en rad svenska justitieministrar, anlitad långt efter normal pensionsålder, samt jur. hedersdoktor vid Uppsala universitet (jfr SvJT 1977 s. 229 f). Långt mindre sannolikt kunde det förefalla, att han skulle göra en märklig insats vid humaniseringen och moderniseringen av den västtyska straffrätten. Beccaria-medaljen är den förnämsta hedersbevisningen i anledning av denna insats — något som markerades i ett lyckönskningstelegram från den västtyske justitieministern Vogel — men ingalunda den första (bl. a. hedersdoktorat i Frankfurt). I en laudatio skildrade prof. Friedrich Geerds sin vän Gerhard Simson som internationellt erkänd rättsvetenskapsman, som författare och kulturpersonlighet och, först och sist, som förkämpe för en mänskligare straffrätt.


S. W.