Annual Survey of Commonwealth Law 1977 (J. M. Finnis ed.). Oxford 1979. Clarendon Press: Oxford University Press. LXXXI + 583s. £35,00.

 

Föreliggande digra volym utgör en länk — den 13:e i ordningen — i den alltjämt växande kedjan av komparativa översikter över gällande rätt i samväldets olika rättssystem. Boken innehåller ett 20-tal artiklar i lika många discipliner inom juridiken, från första artikelns brett upplagda statsrättsliga översikt via ett stort antal arbeten av varierande längd till den avslutande skadeståndsrättsliga avhandlingen. Författarna, genomgående lärare och forskare vid de förnämsta brittiska lärosätena, behandlar ett mycket stort antal rättsfall, redogör för ny lagstiftning och redovisar doktrinen. Det material författarna sålunda behandlat är i stort sett sådant som inkommit till Oxfords välkända Bodleian Law Library under tiden 1.7.1976—30.6.1977. Även om materialet sålunda är begränsat genom en viss tidsram, redovisas ny lagstiftning och rättspraxis ofta nog som delar i sitt större sammanhang. Framställningen blir härigenom av särskilt stort värde också för juristen utanför det angloamerikanska rättsområdet, inte bara för rättskomparatisten utan även för den som önskar en introduktion vad gäller rätten i ett commonwealth-land. Som regel har det material författarna haft till förfogande av utrymmesskäl ej kunnat redovisas fullständigt i boken. Genom samarbete med Bodleian Law Library har detta emellertid gjorts tllgängligt för forskare. Den som vill fördjupa sig i något av bokens avsnitt har därför i Oxford-biblioteket ytterligare källor att ösa ur.

G. E.

 

 

ARNE PAULSSON. Författningar om arbetsmiljö och teknisk utrustning. Malmö 1980. Studentlitteraturs förlag. 650 s.

 

    Författaren, som till vardags är distriktschef vid Yrkesinspektionen i Malmö, har gjort en sammanställning av de flesta gällande författningar som är tillämpbara inom områdena arbetsmiljö och teknisk utrustning. Boken bör kunna vara ett bra uppslagsverk för såväl företrädare för den lokala skyddstjänsten vid företagen som studerande och forskare inom områdena arbetsvetenskap, arbetsrätt och arbetsmiljöteknik.

B. L.