L'interprétation en droit. Approche pluridisciplinaire. Publié sous la direction de Michel van de Kerchove. Bruxelles 1978. Facultés universitaires Saint-Louis. 588 s.

 

Belgien tillhör de mindre europeiska stater som tycks kännetecknas av en påtagligt stark, jämn och högtstående produktion på det rättsvetenskapliga området och som inte minst lämnat värdefulla rättsteoretiska bidrag (ett par namn: Jean Dabin och Chaim Perelman). I föreliggande, imponerande volym redovisas, under ledning av juristdekanen Michel van de Kerchove, resultaten av en tvärvetenskaplig seminarieserie som engagerat icke blott jurister och filologer utan också filosofer, historiker, ekonomer, sociologer och psykologer. Juristerna dominerar emellertid: först M. van de Kerchove själv, som levererar en väl underbyggd kritik av den "doktrin om textens klarhet" som tydligen ligger till grund för den officiella belgiska rättskälleläran, framför allt i Högsta domstolen; på grundval av denna kritik ges en ny, funktionell och rationell analys av "klarhetspresumtionens" reella syften och verkningar. Andra ämnen, som behandlas, är förarbetenas användning som tolkningsdata och den s. k. logiska och systematiska tolkningens förutsättningar. Ett realistiskt grepp är att ett antal experter studerar olika tolkningsprinciper (eller åtminstone konventioner) var och en inom sitt rättsområde. Den avslutande, tvärvetenskapliga delen omfattar framför allt rättshistoriska bidrag av stort intresse; det icke-juridiska materialet får nog betecknas som mindre givande. Det hade varit naturligt och värdefullt om företrädare för andra vetenskaper med "tolkning" av auktoritativa texter som huvuduppgift hade framfört sina erfarenheter.

S. S.