438CARL HEMSTRÖM. Organisationernas rättsliga ställning. Om ekonomiska och ideella föreningar. Lund 1980. Norstedts. 134 s.

 

Carl Hemström är docent i civilrätt och innehar en forskartjänst i associationsrätt med särskild hänsyn till organisationernas rättsliga problem. Hans nya bok innehåller en framställning av rättsreglerna om ekonomiska och ideella föreningar. I boken ges också en översikt över föreningarnas roll i det svenska samhället.
    Hemströms framställning är lättillgänglig och samtidigt grundlig. Dessutom har författaren ett utpräglat sinne för vilka problem som kan ha praktisk betydelse på föreningsjuridikens område.
    Det lättillgängliga framställningssättet gör naturligtvis boken särskilt lämpad som studielitteratur. I författarens förord sägs också att boken främst är avsedd att ligga till grund för studiet av ekonomiska och ideella föreningar på juristlinjen. Den grundlighet och det praktiska anslag som utmärker boken gör den dessutom värdefull för den praktiskt verksamme juristen. Även andra läsare torde ha utbyte av boken. Jag tänker då särskilt på dem som deltar i det ideella föreningslivet. Frånvaron av lagstiftning i fråga om ideella föreningar gör det ju särskilt angeläget med vägledande och lättillgängliga framställningar på detta rättsområde.
    Hemströms bok är indelad i elva kapitel. Det första kapitlet innehåller grundläggande begreppsbestämningar. Termen organisation används ofta i juridiskt språkbruk som en sammanfattande benämning på de rättsfigurer som accepteras av rättsordningen som privaträttsliga juridiska personer. Med denna användning omfattar alltså termen organisation såväl stiftelser som skilda slag av bolag och föreningar. Hemström använder emellertid termen organisation som en sammanfattande beteckning på ekonomiska och ideella föreningar. Med organisationsrätt avser författaren följaktligen rättsreglerna om ekonomiska och ideella föreningar. Detta val av terminologi förefaller att vara praktiskt befogat. Som Hemström framhåller har ju termen föreningsrätt sedan lång tid tillbaka en alldeles speciell betydelse, nämligen såsom avseende rätten för arbetsgivare och arbetstagare att utan hinder av motparten tillhöra en facklig organisation.
    Andra kapitlet innehåller en kortfattad men intresseväckande redogörelse för organisationernas roll i det svenska samhället. I kapitlet ges en översikt över olika huvudkategorier av ekonomiska och ideella föreningar.
    I tredje kapitlet behandlas de olika slag av normer som utgör underlag för organisationernas verksamhet. Eftersom lagreglering i princip saknas för ideella föreningar, är framställningen i detta kapitel praktiskt betydelsefull särskilt såvitt gäller dessa föreningar.
    I de följande kapitlen behandlas bl. a. bildandet av organisationer, organisationernas formella struktur, deras ekonomi, deras förhållande till medlemmar och till tredje man, domstols prövning samt organisationernas upphörande.
    Boken innehåller hänvisningar till många instruktiva rättsfall.

Per Pettersson