440PETER CALVOCORESSI. Freedom to Publish. Sthlm 1980. Almqvist & Wiksell International. 106 s. Kr. 75,00.

 

International Publishers Association (IPA), som haft P. A. Sjögren (chef för Rabén och Sjögrens bokförlag) som sin president, höll i maj 1980 i Stockholm sin periodiskt återkommande kongress. Som diskussionsunderlag till denna har under medverkan av en särskild kommitté den här anmälda boken iordningställts. Författare är den ovannämnda Calvocoressi, en känd brittisk publicist, tillika jurist. Material till boken har insamlats genom en enkät som besvarats av ett tjugutal medlemsföreningar. Huvuddelen av dessa tillhör den västliga världen, men även material från Jugoslavien, Indonesien och åtskilliga sydamerikanska länder finns med i denna komparativa översikt. Den täcker alla olika former av hinder, som möter den som vill publicera en bok, från en allmän förhandscensur till praktiska svårigheter för en effektiv bokdistribution.
    En ren och skär förhandscensur hör i stort sett blott de mer diktatoriska staterna till men finns också i Israel. Självcensur, dvs. återhållsamhet dikterad av rädsla för påföljder, finns i alla system. Bl. a. har läget i Finland observerats. Vidare behandlas den normala formen för statligt ingripande, nämligen kriminalisering av de slag av publicering som staten vill förhindra. I olika kapitel skildras regler till skydd för statens säkerhet, till skydd för moralen och till skydd för enskilds goda namn och rykte. USA och Sverige ges ett högt betyg för öppenhet. Storbritanniens märkliga svaghet för statligt hemlighetsmakeri påtalas. Västtysklands lagstiftning till förhindrande av terrorismen undgår inte kritik.
    Utförligt och givande är ett avsnitt som gäller hur man ingriper, under pretext att skydda skolbarnen mot olämpliga läroböcker, för att styra och begränsa bokutgivningen. Det inflytande som de allmänna bibliotekens inköpspolitik utövar är i allmänhet betydande. Bokdistributionen är också ett fascinerande kapitel. För en svensk överraskande är att spridningen av böcker genom bokklubbar nått störst utbredning i Sverige och Norge.
    Klart är att det inte går att på hundratalet sidor tränga samman en fullständig information om hur det står till med friheten att utge böcker i alla olika delar av världen. En rask genomläsning av boken ger dock — tror jag en ganska god vy över området. De nationella variationerna är betydande. Vägarna att stoppa obekväm bokutgivning är förvisso många. Uppfinningsrikedomen är stor, men i allmänhet är viljan och förmågan att undandra sig kontroller och motverka hinder lika stora.

Gustaf Petrén