Norsk juridisk litteratur 1978-1980

 

Det har gått lång tid siden den siste oversikten over ny norsk rettslitteratur (SvJT 1979 s. 233). Når nå oversikten må dekke tre års tilvekst, leder det til at meget av presentasjonen ikke far den aktualitet som kunne være ønskelig. Men samtidig trer det fram et bredere og rikere fasettert bilde når en slik kan ta for seg det som har kommet til over et litt lengre tidsrom.
    Når det gjelder fremstillinger av almen karakter, har en fått Johs. Andenæs: "Innføring i rettsstudiet" (1979, 169 s.) som er beregnet som en første innføring i rettssystemet, rettskildelæren og juridisk metode for juridiske studenter.
    Det EDB-rettslige miljø ved Universitetet i Oslo har markert sitt 10-årsjubileum ved en artikkelsamling på engelsk, Jon Bing og Knut S. Selmer (red.): "A Decade of Computers and Law" (1980, 475 s.), om emner som presenterer et tverrsnitt av miljøets virksomhet på de ulike sektorer av rettsinformatikken. I de senere år er "boligrett" i ferd med å bli etablert som egen disiplin, som spenner over flere deler av den klassiske systematikk. Her kan

Tore Sandvik 481først nevnes to artikkelsamlinger, Kai Krüger og Christian Fr. Wyller (red.): "Boligrett" (1978, 317 s.) og Asbjørn Kjønstad og Kåre Lilleholt (red.): "Emne frå bustadretten" (1979, 151 s.). Et praktisk viktig område når det gjelder leie av bolig er behandlet i Kåre Lilleholt: "Oppseiingsvernet i bustadleigeforhold" (1979, 227 s.), Og i Christian Fr. Wyller: "Oppløsning og forkjøpsrett i borettslag" (1979, 116 s.) behandles de spørsmål som har vært meget omstridt i forbindelse med ulike slags forsøk på å omgå prisregulering og oppløsningsforbud.
    Det foreligger også en del verker om mer blandete emner. I Carsten Smith: "Statsliv og rettsteori" (1978, 503 s.) har forfatteren samlet en rekke artikler og foredrag særlig om forholdet mellom folkerett og intern norsk rett, og om rettsreguleringen av penge- og kredittpolitikken. I Sjur Brækhus: "Fra kredittretten og andre rettsområder" (1978, 418 s.) som venner fikk utgitt til Brækhus 60-årsdag, er samlet en rekke artikler særlig om ulike særformer av realkreditt. Anders Bratholm: "Rett og rettspolitikk" (1980, 315 s.) er også en artikkelsamling utgitt for å hylle forfatteren på hans 60-årsdag, med artikler fra strafferett og straffeprosess, men også med bidrag fra andre deler av Bratholms brede interessefelt.
    Fra privatretten kan først nevnes en nyutgave på det arve- og skifterettslige felt, Peter Lødrup: "Materiell skifterett" (6. utg., 1979, 270 s.). Innen familieretten har det kommet ajourført utgave av Carl Jacob Arnholm og Peter Lødrup: "Familieretten" (1979, 300 s.). Ellers har mer familiepolitiske problemstillinger stått i fokus. I HelgeJohan Thue: "Hans ektenskap — og hennes" (1978, 199 s.) angripes ekteskapsinstitusjonen, særlig begrunnet i at den setter hustruen i et avmaktskapende avhengighetsforhold. I Kirsti Bull (red.): "Skilsmisse" (1979, 186 s.) er samlet artikler som gir en populær og praktisk rettet fremstilling av de juridiske og sosiale sider ved skilsmisse. Ellers har også i Norge "kvinnerett" blitt etablert som egen disiplin; siden 1976 er det ved Universitet i Oslo utgitt en egen stensilserie, "Kvinnerettslige studier".
    Innen personretten foreligger Erling Rikheim: "Lov om vergemål for umyndige" (1978, 149 s.), en kommentar til lovreglene om umyndiges rettsstilling.
    I avtaleretten har en fatt en ny lærebok, Jo Hov: "Avtalerett" (1980, 348 s.). Boken er tradisjonell i sitt opplegg, men gir samtidig en ikke bare ajourført, men dels også "modernisert" presentasjon.
    I alminnelig obligasjonsrett foreligger ny revidert utgave av Per Augdahl: "Den norske obligasjonsretts alminnelige del" (5. utg., 1978, XXIII + 460 s.). Dessuten har en her fått dekket en del av feltet av en ny lærebok, Kai Krüger: "Pengekrav" (1978, XVII + 495 s.). Som tittelen viser, er her skilt ut til separat behandling de spørsmål som særlig gjelder pengefordringene, ut fra det syn at det letter forståelsen om en skiller mellom fordringsaspektet og kontraktsaspektet i obligasjonsretten.
    Når det gjelder kjøpsrett, foreligger ajourført utgave av Karsten Gaarder: "Forelesninger over kjøp" (8. utg., 1978, 129 s.). Nærmest til dette området kan en vel også henføre en bok av litt særegen karakter, Helge J. Kolrud, Erik Chr. Stoltz, Hans B. Thomsen: "North Sea Offshore Construction Contracts" (1979, 150 s.). Dette er en engelskspråklig praktisk anlagt veiledning om kontrahering og kontraktsutforming ved kontrakter om leveranser til virksomheten på norsk kontinentalsokkel.
    I forsikringsrett er det sjøforsikringen som har fanget interessen. Her har en fått en systematisk fremstilling for læreboksformål, Hans Jacob Bull: "Sjøfor-

 

31-13-166-67 Sv. Juristtidning

482 Tore Sandviksikringsrett" (1980, 185 s.). Dessuten har det kommet ny utgave av Sjur Brækhus og Alex Rein: "Håndbok i P & I Forsikring" (2. utg., 1979, 351 s.) som dekker den regelrevisjon som ble foretatt i 1978.
    I selskapsrett har en fått ny utgave av kommentarutgaven Jan Skåre: "Lov om aksjeselskaper" (2. oppl., 1977, 366 s.). På dette felt kan en også nevne Andreas Arntzen, Jens Bugge og Ulf Underland: "Company, trade and tax law in Norway" (1978, XXVIII + 502 s.). Dette er en oppdatert og utvidet utgave av boken "Doing business in Norway" som kom i 1968 og 1971.
    Når det gjelder arbeidsretten, kan først nevnes et par elementærfremstillinger for læreboksformål. Peter Johan Bernhardt: "Arbeidsrett. Del 1: Om arbeidsavtalen" (1978, 158 s.) er første ledd i en samlet fremstilling av individuell og kollektiv arbeidsrett. Fridtjof Frank Gundersen og Christian Schjoldager: "Bedrifts- og personalrett" (1979, 190 s.) omfatter både arbeidsavtalen ogtariffavtalen, og tar dessuten med en del stoff av selskaps- og sosialrettslig karakter. Med sikte på læreboksformål på et mer avansert plan er utgitt en artikkelsamling, Stein Evju og Henning Jakhelln m. fl.: "Arbeidsrettslige emner" (1979, 572 s.). Odd Friberg: "Arbeidsmiljøloven" (1978, 524 s.) er en fyldig kommentar til den nye lov om arbeidervern og arbeidsmiljø, en videreføring av forfatterens kommentarutgave av den tidligere arbeidervernlov. Det er også kommet ny utgave av den mer kortfattede kommentar, Børre Pettersen, Steinar Halvorsen, Bjørn Kolby: "Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø, med kommentarer" (2. utg., 1978, 157 s.). Endelig nevnes ny utgave av Berger Ulsaker: "Ferieloven" (15. utg., 1979, 200 s.).
    Fra sjøretten kan første nevnes en oversiktsfremstilling, Thor Falkanger, Hans Jacob Bull, Lars Christiansen, Fred-Arne Gade, Geir Woxholth: "Kompendium i sjørett" (2 bind, 1979, 400 s.). Men det aktive sjørettsmiljøet i Oslo har også frembragt en rekke spesialarbeider. Sjøfartskrisen har aktualisert spørsmål om finansiering og sikkerhet som er behandlet i Vibeke Groth, Jørgen Lund: "Rederifinansiering og statsgaranti" (1978, 211 s.) og Fanny Platou, Berit Stokke: "Skip, verksted, finansiering" (1980, XII + 145 s.). Spørsmål om "utflagging" tas opp i Karl Johan Gombrii, Hans Petter Graver, Kirsten Sandberg, Elisabet Anckarloo Landmark: "Nordisk skipsfart under fremmed flagg" (1979, XXVI + 525 s.). Oljevirksomheten på kontinentalsokkelen danner bakgrunnen for et arbeid om befraktning av hjelpefartøyer, Fred-Arne Gade, Geir Woxholth: "Offshorecertepartier i rettslig belysning" (1979, 163 s.).
    Når det gjelder erstatningsrett må særlig nevnes at det er kommet ny omarbeidet og utvidet utgave av Nils Nygaard: "Skade og ansvar" (2. utg., 1980, 451 s.). Praktisk betydningsfull er også Peter Lødrup: "Erstatningsberegningen ved personskader" (1980, 125 s.).
    I tingsrett kan nevnes ny utgave av standardkommentaren Ole F. Harbek og Erik Solem: "Lov om tinglysing" (8. utg., 1979, ved Torgeir Austenå, 343 s.). Et praktisk viktig kildestoff er gjort tilgjengelig ved Justisdepartementets utgivelse av "Tinglysingsavgjørelser 1955-78" (1979, 494 s.). Det er også kommet ny utgave av Thor Falkanger: "Eierrådighet og samfunnskontroll" (2. utg., 1980, 218 s.). Mer inngående behandling av reglene om tillatelse til erverv av fast eiendom er gitt i Torgeir Austenå: "Konsesjonsreglane for fast eigedom" (1978, 222 s.) og Øystein Knudsen: "Konsesjon og forkjøpsrett" (1980, 280 s.).
    I panterett preges bildet av at det i 1980 er vedtatt ny lov om pant. Med

Norsk juridisk litteratur 483bakgrunn i denne foreligger en ny, systematisk fremstilling, Tore Sandvik, Kai Krüger, Ole Johan Giertsen: "Norsk panterett" (1980, XXV+411 s.). Og i Carl Barnhard Kjelstrup: "Om avtalepant m. m." (1980, 129 s.) gis deten kommentar til lovens regler om kontraktspant.
    Går en over til offentlig rett, og her først ser på folkerett, kan først nevnes ny utgave av læreboken Carl August Fleischer: "Hovedpunkter i folkeretten" (1978, 263 s.). Dessuten foreligger en ny fremstilling om folkerettsreglene om krig, Morten Ruud: "Innføring i krigens folkerett" (1980, 374 s.).
    På det statsrettslige området er det de ekspropriasjonsrettslige spørsmålene som fanger interessen, og da forsåvidt mer de praktiske materiellrettslige sider enn de forfatningsrettslige aspektene. I Carl August Fleischer: "Norsk ekspropriasjonsrett" (1978, 431 s.) gis det en systematisk fremstilling av emnet. I Ingolf Vislie: "Grunnerstatning og fradrag" (1979, 190 s.) behandles lovreglene om ekspropriasjonserstatningen.
    Innen forvaltningsretten er tilveksten rik. For det første har en fått en ny systematisk fremstilling av emnet, Torstein Eckhoff: "Forvaltningsrett" (1978, XI+667 s.), som gir en viktig berikelse av den almindelige teori på området: I Arvid Frihagen: "Forvaltningsrett i hovedtrekk" (1978, 285 s.) gis det en mer konsentrert versjon av forfatterens 3-binds fremstilling fra 1977. Fra samme forfatter foreligger også en kommentar til taushetspliktreglene i forvaltningsloven, Arvid Frihagen: "Taushetsplikt" (1979, 299 s.). En helt elementær lærebok er Fridtjof Frank Gundersen: "Hovedlinjer i forvaltningsretten" (1978, 112 s.). Av spesialarbeider må først nevnes tre doktoravhandlinger: I Jan Fridthjof Bernt: "Avtaler og offentlig myndighetsutøving" (1979, XVI + 463 s.) behandles det velkjente spørsmål om adgangen til forhåndsbinding av forvaltningsskjønnet. I Erik Boe: "Distriktenes utbyggingsfond" (1979, 592 s.) gis det en juridisk og rettssosiologisk analyse av virksomheten til et sentralt organ i statsstøtteforvaltningen. Og i Eivind Smith: "Organisasjoner i fiskeriforvaltningen" (1979, 889 s.) behandles rettsspørsmål i forbindelse med overlatelse av forvaltningsoppgaver til næringsorganisasjoner. Alle tre avhandlinger avspeiler altså en interesse for andre forvaltningsformer enn den klassiske myndighetsutøvelse. Dette avspeiles også av en artikkelsamling av Eivind Smith: "Forvaltningsrett og blandingsadministrasjon" (1979, 157 s.). Av andre spesialarbeider må nevnes Arvid Frihagen: "Offentlige anbudsregler — Innkjøp" (1980, 380 s.) og Arvid Frihagen og Bjørn Aakre: "Entrepriseinstruks for kommune og fylkeskommune" (1979, 72 s.) som behandler nye regler for det offentliges anskaffelser. I Eva Funder Fleischer: "Miljøloven" (1978, 171 s.) behandles spørsmålet om rettsvern mot forurensing. Sentrale bygningsrettslige spørsmål blir tatt opp i Audvar Os: "Byggetillatelse" (1980, 146 s.). Ellers reiser selvsagt offshore-virksomheten også forvaltningsrettslige spørsmål; noen spesialspørsmål er behandlet i Arvid Frihagen: "Beregning av royalty" (1979, 130 s.) og Arvid Frihagen: "Vilkår ved utvinningstillatelser m. v." (1980, 127 s.).
    Også i skatterett har det vært betydelig tilvekst. Det er kommet nye utgaver av lærebøkene Leiv Vårdal: "Skatterett for næringsdrivende" (4. utg., 1980, 440 s.) og Harald Ajer: "Skatterett" (6. utg., 1980, 322 s.). Og standardkommentaren til skatteloven foreligger i ny versjon, nå ved Harald Ajer: "Skatteloven" (1979, 913 s.). Fredrik Zimmer: "Arv og skatt" (1978, 519 s.), som er forfatterens doktoravhandling, behandler de spørsmål om inntektsbeskatning som oppstår omkring dødsfall. Skattespørsmål i tilknytning til forskjellige

484 Norsk juridisk litteraturselskapsformer behandles i Magnus Aarbakke: "Inntektsbeskatning av ansvarlig selskap og kommandittselskap" (1979, 87 s.) og Jan Syversen, Erik Wahlstrøm, Even Wahr-Hansen: "Aksjesalg og inntektsskatt" (1980, 276 s.). De skatterettslige implikasjoner av internasjonale forhold behandles i Fredrik Zimmer: "Internasjonal inntektsskatterett" (1979, 173 s.) og i Ole Gjems-Onstad: "Valuta og skatt" (1979, 199 s.).
    Når det gjelder sosialretten, som lenge har ligget i periferien av juristenes interessefelt, er det nå tegn på at feltet nå gis en plass mer svarende til dets praktiske betydning. I Asbjørn Kjønstad: "Yrkesskadetrygden" (1979, 437 s.) behandles reglene om sosialforsikring ved arbeidsulykker. Og i Fredrik W. Ohldieck: "Sykelønnsordningen" (1979, 144 s.) gis en praktisk innføring i nye regler om lønn under sykdom. Olav Erichsen: "Oversikt over pensjonsretten" (1980, 78 s.) gir en innføring i hovedreglene om offentlige og private pensjonsordninger. Her kan også nevnes en doktoravhandling, Tove Stang Dahl: "Barnevern og samfunnsvern" (1978, 208 s.) som imidlertid har mer et samfunnsvitenskapelig enn juridisk siktepunkt.
    I strafferett og kriminologi er hovedbegivenheten en helt ny fremstilling av alminnelig strafferett, Anders Bratholm: "Strafferett og samfunn, Alminnelig del" (1980, XXVIII + 682 s.). I Mette Viil Hansen, Arild A. Søgnen, Marie Trollvik: "Dømt til hjelp" (1980, 142 s.) foretas en studie av kriminalomsorg i frihet. Nils Christie: "Som folk flest" (1978, 278 s.) er en artikkelsamling om kriminologiske og rettssosiologiske emner. Thomas Mathiesen: "Der informasjonen slutter" (1980, 148 s.) er en samling artikler om kriminalpolitikk.
    Når det gjelder prosessrett, kan først nevnes Carl August Fleischer: "Skjønnsprosessen" (1980, 280 s.), en systematisk fremstilling av reglene om rettergangsmåten bl. a. ved ekspropriasjonssaker. I Haakon I. Haraldsen: "Forliksrådet som konfliktløser" (1978, 163 s.) foretas det en empirisk undersøkelse av den offisielle meglingsinstans. Og i Hans B. Thomsen: "International business arbitration in Norway" (1978, 55 s.) gis en enkel engelskspråklig innføring i norske voldgiftsregler.
    Når det gjelder rettshistorie, kan det nevnes at Sverre Tønnessen: "Retten til jorden i Finnmark" fra 1973 i 1979 ble utgitt på ny (1979, 414 s.). Og dens emne har jo fått ny aktualitet i forbindelse med saken om kraftutbygging i Alta.

Tore Sandvik