Ett litet tillrättaläggande

 

Lars Bennich säger i sin uppsats "Advokater i England" (SvJT 1981 s. 59-68) att en Queen's Counsel inte får advocera ensam i domstolarna utan måste vara åtföljd av en Junior (s. 63). Denna regel gäller inte längre. Sedan den 1 oktober 1977 får en Queen's Counsel uppträda ensam. Dock tillråds han ha Junior om han anser att han behöver sådan hjälp för att kunna rätt utföra sitt uppdrag. Se Halsbury's Laws of England, 4th ed., Cumulative supplement 1980, vol. 3 § 1129.

Ulf Lundvik

 

Helsingfors universitet. Docenten Per Ole Torvald Träskman har utnämnts till innehavare av den svenskspråkiga professuren i straff- och processrätt samt lagstiftningsrådet, jur. dr Thomas Knut Johannes Wilhelmsson till innehavare av den svenskspråkiga professuren i civil- och handelsrätt.

 

    Professor Träskman är född 1944. Han avlade jur. kand. ex. 1968, jur. lic. ex. 1973 och disputerade för jur. doktorsgraden 1977 på avhandlingen "Straffrättsliga åtgärder vid brott med främmande inslag. En granskning av den finska straffrättens tillämpningsområde". Han har handhaft undervisningsuppgifter vid juridiska fakulteten i Helsingfors sedan år 1970, först som assistent och senare som tillförordnad professor.

Nordiskt och internationellt 487Åren 1970-73 var han administrativ sekreterare vid Nordiska samarbetsrådet för kriminologi.
    Professor Träskman har av trycket utgivit förutom den ovannämnda avhandlingen boken "Åtalsrätt" och ett stort antal artiklar i straff- och straffprocessrätt.
    Professor Wilhelmsson är född 1949. Han avlade jur. kand. ex. 1971, jur. lic. ex. 1973 och disputerade för jur. doktorsgraden 1977 på avhandlingen "Om styrning av försäkringsvillkor. En rättsvetenskaplig studie angående avtalsfriheten vid frivillig skadeförsäkring". Han har handhaft undervisningsuppgifter vid juridiska fakulteten i Helsingfors sedan år 1973, först som assistent och senare som tillförordnad professor. Åren 1979-80 har han varit lagstiftningsråd vid justitieministeriets lagberedningsavdelning. Han har haft talrika beredningsuppdrag. Han är även ledamot av marknadsdomstolen.
    Professor Wilhelmsson har av trycket utgivit förutom den ovannämnda avhandlingen böckerna "Om reassuradörs ersättningsskyldighet vid skadeåterförsäkring" och "Avtal om fastighetsförmedling" samt ett stort antal artiklar i allmän civilrätt och försäkringsrätt.

P. L-m