Nordisk förening för rättskipning

 

Den 13 och 14 mars 1981 träffades de akademiska lärarna i processrätt vid de nordiska universiteten i Köpenhamn. Ämnet för den första dagens diskussion var "Formlös civilprocess eller uppdelning i förberedelse och huvudförhandling" och för den andra dagen "Förberedelse till huvudförhandling i invecklade brottmål". En representant för vart och ett av de nordiska länderna inledde med att redogöra för förhållandena i sitt land. Rörande det civilprocessuella ämnet tilldrog sig situationen i Danmark särskilt intresse, eftersom man där nyligen uppdelat handläggningen på två stadier. Professor Gomard sade sig ha det intrycket, att muntlig förberedelse kommit till allt större användning i praxis. Andra dagen uppehöll man sig särskilt vid skattebrottmålen och den betydelse revisorer där har som sakkunniga. En effektivisering av förundersökningen och en kompletterande förberedelse inför rätten, sedan åtal väckts, ställdes mot varandra som två alternativ.
    Efter dessa diskussioner beslöt de deltagande att bilda den ovannämnda föreningen samt att inbjuda praktiskt verksamma jurister, som visat särskilt intresse för rättskipningens problem, att som medlemmar inträda i föreningen. I stadgarna för föreningen angavs dess syfte vara "att sammanföra nordiska jurister till informations- och meningsutbyte rörande frågor om rättskipningen i de nordiska länderna samt om forskningen och undervisningen i processrätt". Att en sådan förening bildades ansågs desto angelägnare, som något nordiskt samarbete inte förekommer inom lagstiftningen på

496 Notiserdetta område. Som ett exempel härpå nämndes att, då man under 1970-talet i Köpenhamn arbetade på ett förslag om att ersätta den formlösa underrättsprocessen i mindre tvistemål med en uppdelning av förfarandet i förberedelse och huvudförhandling, man samtidigt i Stockholm sysslade med förarbetena till den s. k. småmålslagen.
    Till styrelseledamöter i den nybildade föreningen valdes Hans Gammeltoft-Hansen, Danmark, Per Ole Träskman, Finland, Stefän Stefänsson, Island, Jo Hov, Norge, och Per Olof Ekelöf, Sverige. Den förstnämnde är föreningens sekreterare.
    Nästa möte skall hållas i Uppsala någon gång före 1984 års nordiska juristmöte. Man diskuterade några ämnen, lämpliga att debatteras vid detta tillfälle. Att besluta härom ankommer emellertid på dem som organiserar mötet ifråga.

Per Olof Ekelöf