Studiebesök i utlandet för jurister
Genom förmedling av Europarådet ordnas årligen studiebesök för utländska jurister i Europarådets medlemsstater. Ansökningsformulär för deltagande i sådana studiebesök kan erhållas från justitiedepartementet (hovrättsassessor Måns Jacobsson). Ansökan skall genom justitiedepartementets förmedling ges in till Europarådet senast den 31 oktober 1981.

 

Stipendier för studier i europeisk rätt
Europarådet delar årligen ut forskningsstipendier för studier i europeisk rätt. I SvJT 1971 s. 494 har lämnats närmare upplysningar om villkoren för erhållande av sådant stipendium. Ansökningsformulär kan erhållas från justitiedepartementet (hovrättsassessor Måns Jacobsson). Ansökan skall genom justitiedepartementets förmedling ges in till Europarådet senast den 30 november 1981.

 

Till redaktionen insänd litteratur
Bruun, Niklas. Kollektivavtal och rättsideologi. Vammala 1979. Förlagsbolaget Juridica. 390 s.
Krüger Andersen, Paul. Bjarup, Jes. Carstensen, Vagn. Krag Jespersen, Halfdan. Michelsen, Aage. Nergaard, Jørgen. Godsk Pedersen, Hans Viggo. Rosenmeyer, Kjeld. Øregaard, Niels. Dansk privatret. 3.udg. Odense 1979. Juristforbundets Forlag.750 s. Dkr 209:-.
al-Wahab, Ibrahim. The Swedish Institution of Ombudsman. Borås 1979. LiberFörlag. 190 s.
Lindquist, Ulf. Rattfylleri. Uddevalla1979. LiberFörlag. 199 s. Kr 65:-.
Folketingets ombudsmands beretning for året 1978. København 1979. A/S J. H. Schultz Universitetsbogtrykkeri. 805 s.
Lunning, Lars. Facklig förtroendeman. 2:a uppl. Uddevalla 1979. LiberFörlag. 159 s. Kr 60:-.
Tullberg, Mats. Flodhammar, Gunnar. Ersättningsrätt. Lund 1979. Studentlitteratur. 43 s. Kr 26:-.
Wallin, Gunvor. Arv och boutredning.Sthlm 1979. Almqvist & Wiksell Förlag AB. 62 s. Kr 48:-.
Aarnio, Aulis. Denkweisen der Rechtswissenschaft. Wien/New York 1979. Springer-Verlag. 246 s.
Tidskrift utg. av Juridiska Föreningen i Finland. Festskrift för Curt Olsson. Vammala 1979. 546 s.
Ekelöf, Per Olof. Rättegång. 5:e uppl. Sthlm 1979. Norstedts. 212 s. Kr 80:-.
Bernitz, Ulf. Pehrson, Lars. Sandgren, Claes. Industriellt rättsskydd. Sthlm 1979. Stiftelsen Juristförlaget vid Stockholms Universitet. 124 s.
Tiberg, Hugo. Fordringsrätt. Sthlm 1979. Stiftelsen Juristförlaget vid Stockholms Universitet. 73 s.
Karnell, Gunnar. Upphovsrätt. Sthlm1979. Stiftelsen Juristförlaget vid Stockholms Universitet. 51 s.
Gäfvert, Björn. Kreuger, riksbanken och regeringen. Sthlm 1979. LiberFörlag. 340 s. Kr 135:-.
Jørgensen, Stig. Friis Jensen, Orla. HaagenJensen, Claus. Ejendomsrettens udvikling. København 1979. Juristforbundets Forlag. 24 s.
Hasselbalch, Ole. Loven om kollektive afskedigelser. 2. udg. København 1979.Juristforbundets Forlag. 67 s.
Ekbom, Carl Axel. Ledung och tidig jordtaxering i Danmark. Lund 1979. Skrifter utg. av institutet för rättshistorisk forskning. Distr.: AB Nordiska Bokhandeln. 223 s.

652 NotiserFrihagen, Arvid. Beregning av royalty. Bergen 1979. Institutt for offentlig rettsskriftserie 1979: 3. 130 s.
Hessel, Per. Kildeskattelovens straffbestemmelser. 2.udg. København 1979. Juristforbundets Forlag. 254 s. Dkr 115:-.
Hasselbalch, Ole. Ansættelsesændringer. København 1979. Juristforbundets Forlag. 72 s. Dkr 48:-.
Hasselbalch, Ole. Arbejdshindringer. København 1979. Juristforbundets Forlag. 84 s. Dkr 48:-.
Politiske ledelseforhold i centraladministrationen. København 1979. Samfundsvidenskabeligt Forlag. 74 s. Dkr 53:-.
Høyer, Karl G. Olje, energi og planlegging. Drammen 1979. Universitetsforlaget. 195 s. Nkr 114:50.
Bengtsson, Bertil. Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom. Lund 1979. Norstedts. 235 s. Kr 90:-.
Bolding, Per Olof. Heuman, Lars. Specialprocess. 7:e uppl. Lund 1979. Juridiska Föreningen i Lund. 76 s. Kr 24:-.
Lögdberg, Åke, Bodelning och arv. Lund 1979. 15:e uppl. Juridiska Föreningen i Lund. 58 s.
Rodhe, Knut. Litteraturanvisningar för Internationell bolagsrätt. 9:e uppl. Lund 1978. Juridiska Föreningen i Lund. 38 s.
Bramstång, Gunnar. Tolv tentamensskrivningar i förvaltningsrätt med svar. Uppsala 1979. lustus Förlag. 94 s.
Thuresson, Urban. Om kumulation vidarvs- och gåvobeskattning. Lund 1978. Juridiska Föreningen i Lund. 50 s. Kr 29:-.
Kammermann-Ohlsson, Urs. Doppelbesteuerungsabkommen der Schweiz mit Norwegen, Schweden und Dänemark. Zürich 1978. Schulthes Polygraphischer Verlag. 188 s.
Annual Survey of Commonwealth Law 1977. Editor: J. M. Finnis. Oxford 1979. Clarendon Press. 583 s. £ 35.00.
Human Dignity. Edited by Alice H. Henkin. New York/Alphen aan den Rijn 1979. Aspen Institute for Humanistic Studies/Oceana Publications, Inc./Sijthoff & Noordhoff. 203 s.
Revue de science criminelle et de droit pénal comparé. Numéro spécial: Les infractions routières. Paris 1978. Sirey. 280 s.
Domsoversigter. Bind I. Narkotika — en stofoversigt. København 1979. Juristforbundets Forlag. 181 s.
Domsoversigter. Bind II. Strafudmåling i smuglersager. København 1979. Juristforbundets Forlag. 85 s.
Hasselbalch, Ole. Arbejdsretlige Funktioner. København 1979. Juristforbundets Forlag. 354 s. Dkr 168:-.
Ørgaard, Niels. Betalningsstandsning. København 1979. Juristforbundets Forlag. 296 s. Dkr 137:-.
Harder, Erik. Dansk kommunalforvaltning II. Opgaver og tilsyn. København 1979. 391 s. Dkr 157:-.
Bratholm, Anders. Rett og rettspolitikk.Oslo 1979. Universitetsforlaget. 320 s. Nkr 128:-.
Nordiska rådet 27:e sessionen 1979 Stockholm. Del 1. Sthlm 1979. Norstedts s. 1— 1.372.
Nordiska rådet 27:e sessionen 1979 Stockholm. Del 2. Sthlm 1979. Norstedts s. 1.3772.160.
Nordiska rådet 27:e sessionen 1979 Stockholm. Supplementband, Sthlm 1979. Norstedts. 817 s.
Lunning, Lars. Anställningsskydd. 4:euppl. Uddevalla 1979. LiberFörlag. 415 s. Kr 110:-.
Rasmussen, Ole. Sygesikringloven. København 1979. Juristforbundets Forlag. 304 s. Dkr 137:-.
Anker Andersen, Jens. Auktioner. København 1980. Juristforbundets Forlag. 568 s. Dkr 308:-.
Bruzelius, Anders. Danielson, Gunnar. Åström, Lars-Åke. Sociallagarna I: Allmänna delen. Social förvaltning. 3:e uppl.Lund 1979. Håkan Ohlssons Förlag. 272 s.
Bruzelius Anders. Danielson, Gunnar. Åstrom, Lars-Åke. Sociallagarna VI: Arbetsmarknad. 5:e uppl. Lund 1979. Håkan Ohlssons Förlag. 279 s.
Regner, Nils. Svensk juridisk litteratur III. Lund 1980. Norstedts. 263 s. Kr 195:-.
Grauers, Folke. Supplement till Fastighetsköp, 7:e uppl. 1978. Lund 1980. Juridiska Föreningen i Lund. Kr 27:-.
Allmän rättshjälp. Sammanställning av domstolsverkets praxis. Sthlm 1980. LiberFörlag. 387 s.
    Illum, Knud. Tingslysning. 5. udg. København 1980. Juristforbundets Forlag. 460 s.
    Svensk Försäkrings-Årsbok 1979. Sthlm 1979. Svenska Försäkringsföreningen. 394 s.
Beukel, Karl. Buss, Grethe. Sørensen, PerByrge. Juristforbundets sociallovsamling 1980. København 1980. Juristforbundets Forlag. 896 s. Dkr 235:-.
Englund, Göran. Beskattning av arv ochgåva. 4:e uppl. Lund 1980. Norstedts. 237 s. Kr 80:-.
Welinder, Carsten. Beskattning av inkomstoch förmögenhet. Del 1. 6:e uppl. Malmö 1980. Studentlitteratur. 267 s.

Notiser 653Welinder, Carsten. Beskattning av inkomst och förmögenhet. Del 2. 6:e uppl. Malmö 1980. Studentlitteratur. 291 s.
Inger, Göran. Svensk rättshistoria. Lund 1980. LiberLäromedel. 326 s. Kr 89:-.
Koktvedgaard, Mogens. Østerborg, Lise. Patentloven. 2 udg. København 1979. Juristforbundets Forlag. 519 s. Dkr 261:-.
Delmas-Marty, Mirielle. Les Chemins de laRépression. Paris 1980. Presses Universitaires de France. 263 s.
Revue de droit uniforme/Uniform LawReview 1978. Rom 1978. Unidroit. 355 s.
Modéer, Kjell Å. När?var?hur?... och varför? Skrivningsfrågor i rättshistoria. Lund 1980. Juridiska Föreningen i Lund. 26 s.
Bing, Jon. Selmer, Knut S. A Decade of Computers and Law. Oslo 1980. Universitetsforlaget. 475 s.
Flodhammar, Gunnar. Företagsvärdering vid tvångsinlösen. Lund 1980. Norstedts. 382 s. Kr 195:-.
Swan, Peter N. Ocean Oil and Gas Drillingand the Law, New York/Alphen aanden Rijn 1979. Oceana Publications, Inc./Sijthoff & Noordhoff. 460 s. Hfl 90.00/$ 45.00.
Geijer, Erland. Rosenqvist, Eric. Sterner, Harry. Skattehandbok. Del II. 7:e uppl. ombesörjd av Harry Sterner och GöstaEkman. Sthlm 1980. Norstedts. 499 s. Kr 675:-.
Greve, Vagn, Bonde, Niels. Scharf, Ole. Kommenteret normalpolitivedtægt. København 1980. Juristforbundets Forlag. 183 s. Dkr 160:-.
Lindgård, Jytte. Nielsen, Ruth. Thorbek, Jytte. Årbog for Kvinderet 1980. København 1980. Juristforbundets Forlag. 322 s. Dkr 95:-.
Saldeen, Åke. Fastställande av faderskap. Lund 1980. Norstedts. 286 s. Kr 165:-.
Schmidt, Folke. Löntagarrätt, 2:a uppl. Lund 1980. Norstedts. 298 s. Kr 115:-.
    Seth, Torsten. Svensson, Gustav. Arbetstagarinflytande över regeringsbeslut. Helsingborg 1980. LiberFörlag. 116 s.
Bernitz, Ulf. Lokrantz Bernitz, Annika. Essén, Eric W. Immaterialrättslagstiftningen. Sthlm 1979. LiberFörlag. 376 s. Kr 125:-.
Ravnsholt Rasmussen, V. Auktionslederloven. 2 udg. København 1980. Juristforbundets Forlag. 239 s. Dkr 85:-.
Widerberg, Karin. Kvinnor, klasser och lagar 17501980. Helsingborg 1980. LiberFörlag. 239 s.
Jareborg, Nils. Brotten. Första häftet. Grundbegrepp. Brotten mot person. Lund 1979. Norstedts. 320+10 s. Kr 150:-.
Westerlund, Staffan. Naturvård och pågående markanvändning. Helsingborg 1980. LiberFörlag. 342 s. Kr 150:-.
Grosskopf, Göran. Aktiebolagens kedjebeskattning. Lund 1979. Norstedts. 177 s.
Johansson, Sven-Erik. Samuelsson, Lars A. Industriell kalkylering och redovisning. Nacka 1980. Norstedts. 269 s. Kr 105:-.
Bratt, John. Fernström, Olle. Deklaration och beskattning. 25:e uppl. Sthlm 1980. Norstedts. 402 s. Kr 140:-.
Hagstedt, J. A. Håkansson, B. Lindell, H. Margulies, H. Schalin, C.E. Köp och försäljning av företag. Lund 1979. Norstedts. 299 s. Kr 300:-.
Oldertz, Carl. Svensk rättspraxis i försäkrings- och skadeståndsmål. Register över i FFR, NJA och SvJT refererade domar. Sthlm 1979. Försäkringsjuridiska föreningens publikation nr 23. 619 s.
Welamson, Lars. Konkurs. 7:e uppl. Lund 1980. Norstedts. 223 s. Kr 95:-.
Johansson, Ralph, Karlberg, Björn. Bostadspolitiken. Helsingborg 1979. LiberFörlag. 184 s. Kr 80:-.
Fleischer, Carl August. Skjønnsprosessen. Stavanger 1980. Universitetsforlaget. 180 s. Nkr 99:50.
Försäkringsjuridiska föreningens rättsfallssamling 1976. Sthlm 1979. Försäkringsjuridiska föreningen. 251 s.
Studiematerial i allmän rättslära. Sthlm 1980. Stiftelsen Juristförlaget vid Stockholms universitet. 240 s.
Marknadsdomstolens avgöranden i marknadsföringsmål. Kortfattad systematisk översikt 19711978. Sthlm
1979. Institutet för immaterialrätt och marknadsrätt vid Stockholms universitet. 86 s.
Bergström, Svante. Lärobok i upphovsrätt.Uppsala 1980. lustus Förlag. 64 s.
Körner, Lennart. Patent i Peking? Sthlm 1980. Industriförbundets Förlag. 73 s. Kr 29:-.
Likvidationsförfarandet enligt aktiebolagslagen. BRÅ:s PM 1980:1. Sthlm 1980. LiberFörlag. 123 s.
Adlercreutz, Axel. Avtalsrätt II. 2:a uppl. Lund 1979. Juridiska Föreningen i Lund. 130 s.
Olivecrona, Karl. Domstolsorganisationen ivissa främmande länder. Lund 1979. Juridiska Föreningen i Lund. 55 s.
Roos, Carl Martin. Aktiebolagsrättens grunder. Lund 1979. Juridiska Föreningen i Lund. 103 s.