654 PersonalnotiserNytt justitieråd. Regeringen har utnämnt hovrättsrådet i hovrätten för Västra Sverige Torkel Gregow till justitieråd.
    Justitierådet Gregow är född i Trelleborg 1935. Han avlade jur. kand. ex i Lund 1958. Efter tingstjänstgöring i Västernärkes domsaga inträdde han i hovrätten för Västra Sverige där han blev assessor 1968 och hovrättsråd 1975. Han var 196466 föredragande hos JO, 196869 sakkunnig i justitiedepartementet, 196971 sekreterare i lagberedningen, 197174 ledamot i lagberedningen och 197481 sakkunnig i justitiedepartementet. 1977 var han expert och sekreterare i lagrådsutredningen.
    Gregow är sakkunnig i patentbrevutredningen och byggnadspantutredningen.

 

 

Ny president i hovrätten för Västra Sverige. Regeringen har utnämnt statssekreteraren i justitiedepartementet Ove Lindh till hovrättspresident i hovrätten för Västra Sverige.
    Hovrättspresidenten Lindh är född i Gävle 1932. Efter jur. kand.-ex. 1956 i Stockholm och tingstjänstgöring 195658 i Flundre, Väne och Bjärke domsaga inträdde han i hovrätten för Västra Sverige där han blev fiskal 1959, assessor 1965 och hovrättsråd 1974. Under åren 196264 var han tingssekreterare i Falkenberg. Han var 196667 sakkunnig i justitiedepartementet och tjänstgjorde 196769 i olika riksdagsutskott. 1969 blev han sekreterare i riksdagens första lagutskott och 1971 kanslichef i justitieutskottet. Sedan 1979 är han statssekreterare i justitiedepartementet.
    Lindh har deltagit i ett stort antal kommittéer och nämnder. Han är f. n. ordförande i Nordiska samarbetskommittén för lagstiftningsfrågor och i Samarbetsorganet för rättsväsendets informationssystem samt ledamot i bl. a. styrelsen för Brottsförebyggande rådet, Samarbetsorganet för alkoholfrågor, kriminalvårdsnämnden och riksidrottsnämnden.

 

 

Professor i offentlig rätt. Regeringen har utnämntprofessorn vid universitetet i Stockholm Hans Ragnemalm till professor i offentlig rätt vid Lunds universitet.
    Professor Ragnemalm är född i Laholm 1940. Efter studentexamen i Halmstad 1959 avlade han jur. kand.ex. i Lund 1963. Han blev jur. lic. 1969 samt disputerade för doktorsgraden och förordnades som docent 1970, allt vid Lunds universitet. Mellan 1972 och 1975 innehade han forskartjänst i allmän förvaltningsrätt vid Statens råd för samhällsforskning. Sistnämnda år utnämndes han till bitr. professor (1979 professor) i offentlig rätt vid Stockholms universitet.

Personalnotiser 655    Ragnemalm har av trycket utgivit bl. a. Förvaltningsbesluts överklagbarhet (diss. 1970), Extraordinära rättsmedel i förvaltningsprocessen (1973), Offentligrättsliga studier (1977), Allmän plats. Om samspelet mellan politirätt, privaträtt och socialrätt (1978), Sveriges grundlagar (1980, tillsammans med Gustaf Petrén) och Förvaltningsprocessrättens grunder (3 uppl. 1981). Han har också publicerat ett tjugotal artiklar och recensioner, främst i Förvaltningsrättslig Tidskrift.