Nordiskt juristpris. Vid det högtidliga öppnandet av det 29:e nordiska juristmötet i Stockholm den 19 augusti1981 överlämnade konung Carl Gustaf ett nyinstiftat pris för rättsvetenskapliga insatser till professor Johannes Andenæs, Oslo.
    Priset — Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses pris för rättsvetenskapliga insatser — utgörs av ett diplom samt 50 000 svenska kronor. Det utdelades av Institutet för rättsvetenskaplig forskning, Stockholm, som bildades i mitten av 1940-talet genom en donation från Wallenbergstiftelsen.
    Enligt stadgarna för priset, vilka antogs i december 1980, skall priset utdelas till nordiska jurister som erkänsla för särskilt framstående praktiskt eller teoretiskt rättsvetenskapligt författarskap. I stadgarna har fastslagits att priset skall ha nordisk karaktär och att det skall utdelas vart tredje år, om möjligt vid en högtidlighet i samband med öppnandet av ett nordiskt juristmöte. Förslag till pristagare ges in av de nationella lokalstyrelserna för de nordiska juristmötena i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige.

734 Notiser    Den nordiska anda som kommer till uttryck i stadgarna förverkligades vid den första prisutdelningen. Professor Andenæs, som är född år 1912, är välkänd och uppskattad inom den vidaste krets av nordiska jurister. Han har under hela efterkrigstiden varit en av de obestridda centralgestalterna i norsk rättsvetenskap, i den rättspolitiska debatten och i det praktiska reformarbetet främst inom det straffrättsliga fältet. Han har också i teoretiska och praktiska sammanhang dokumenterat sig som en framstående kännare av norsk konstitutionell rätt, och han har spelat en aktiv och ledande roll i det nordiska juridiska samarbetet. Professor Andenæs, som under en följd av år var rektor för universitetet i Oslo, är en alltjämt aktiv forskare med en imponerande produktivitet. Enligt den prismotivering som gavs av Institutet för rättsvetenskaplig forskning belönades professor Andenæs "för framstående rättsvetenskapligt författarskap särskilt på straffrättens och statsrättens områden".

OSk