Tore Alméns minnesfond. Fondens styrelse höll sitt ordinarie årssammanträde den 13 mars 1981. Fondens nettoavkastning utgjorde år 1980 58 939: 05. Tillgångarna uppgick vid 1980 års utgång till 639 518: 19. Av detta belopp var 219 418: 97 placerade i aktier, 360 000:- i reverslån, 48 399: 81 på notariatkonto och 11 599: 41 på diverse bankräkningar. Tillgångarna fördelar sig med 403 269: 20 på grundfonden, 206 148: 99 på dispositionsfonden, varjämte 30 000:- utgör beviljade anslag.
    Under år 1980 fattades beslut om utdelning från fonden av 15 000:-.
    Fonden har till uppgift att främja rättsvetenskaplig verksamhet, främst sådan som är av omedelbar betydelse för det praktiska rättslivet, samt att understödja strävandena för en allt mer vidgad nordisk rättsgemenskap. Möjlighet finns för juris studerande att erhålla bidrag från fonden för resa till annat nordiskt land i samband med tillämpade studier.
    Ansökningar om bidrag från fonden inges till fondens styrelse, adress Svensk Juristtidning, St. Nygatan 2 AIV, 111 27 Stockholm.

H. D-s