736 NotiserHarry Axelson Iohnsons fond för rättsvetenskaplig forskning. Fondens tillgångar uppgick vid 1980 års utgång till 249 639: 84. Därav var 13 500:- placerade i statsobligationer, 199 481:- i aktier och 36 658: 84 i bank. Nettoavkastningen år 1980 uppgick till 11 171: 79. Under året beviljades anslag från fonden om 2 000:-.
    Fonden har till ändamål dels att i utlandet sprida kännedom om svensk rättsvetenskap och lagstiftning, dels att bereda unga svenska jurister eller juris studerande tillfälle att vid utländska universitet bedriva rättsvetenskapliga studier samt att till trycket befordra på sådana studier grundade avhandlingar.
    Ansökningar om bidrag från fonden inges till fondens direktion, adress Svensk Juristtidning, St. Nygatan 2 A IV, 111 27 Stockholm.

H. D-s

 

 

Birger Ekebergs fond. Fondens tillgångar uppgick vid utgången av 1978 till 79 024: 86 och vid utgången av 1979 till 84 300:71. Nettoavkastningen från fonden var 19784 824: 90 och 1979 5 275: 85. Under 1978 beviljades från fonden bidrag om 6 000:

    Fonden har till ändamål att främja rättsvetenskaplig forskning, särskilt sådan som kan lända till gagn för nordisk samverkan på rättslivets område.
    Ansökningar om bidrag från fonden inges till Svensk Juristtidning, St. Nygatan 2 A IV, 111 27 Stockholm.

H. D-s

 

 

Svensk Avdelning av International Law Association höll sitt ordinarie årsmöte 14maj 1981. Efter stadgeenliga föreningsangelägenheter hölls ett anförande av departementsrådet Sten Niklasson över ämnet "FN-arbetet på en kod för multinationella företag". Härefter förrättades val av styrelse. Styrelsens sammansättning blev följande:
    Statssekreteraren Hans Blix, ordf., lagmannen Birgitta Blom, ambassadören Hans Danelius, prof. Hilding Eek, justitierådet Torwald Hesser, prof. Lars Hjerner, ambassadören Love Kellberg, dir. Alvar Lindencrona, hovrättsrådet Nils Mangård, prof. Håkan Nial, adv. Claes Palme, hovrättspres. Sten Rudholm, dir. Sten Siljeström, herr Peter Wallenberg, adv. Gillis Wetter samt adv. Klas G. Kleberg, adj. led. Föreningens sekreterare är adv. Klas G. Kleberg.
    Vid årsskiftet hade föreningen 128 medlemmar.

 

Svenska föreningen för industriellt rättsskydd höll årsmöte 19 mars 1980. Hovrättsass. Bo Kvillner höll då föredrag över ämnet "Patentprocessen i omvandling". Därefter följde paneldiskussion och allmän diskussion. I panelen deltog lagman Gunnar Sterner, ordf., dir. Christer Onn, patenträttsrådet Eskil Persson, adv. Per-Axel Weslien och civiling. Bengt Öhman. Vid sammanträdet 3 nov. 1980 talade doc. Michael Bogdan över ämnet "Patent och varumärke i den svenska internationella privat- och processrätten".
    9-11 juni 1980 arrangerade föreningen XVII nordiska mötet för industriellt rättsskydd på hotell Lerdalshöjden i Rättvik. I mötet deltog representanter för de danska, finska, norska och svenska rättsskyddsföreningarna.
    Under 1980 har föreningen yttrat sig över patent- och registreringsverkets förslag till skrivelse till justitiedepartementet angående förslag till ändring i förslaget till sekretesslag m. m.
    Styrelsen har under 1980 haft följande utseende: Prof. Ulf Bernitz, ordf., adv. Örjan Grundén, vice ordf., ing. Stig Alfredsson, skattmästare, dir. Lars G. Göransson, doc. Lars Holmqvist, dir. Lennart Körner, ing. Stafan Onn, övering. Lennart Sjöö, lagman Gunnar Sterner och patenträttsrådet Lennart Törnroth. Klubbmästare är jur. kand. Claes Gyllenhammar och sekr. jur. kand. Lars Pehrson.
    Föreningen har ca 550 medlemmar.