Notiser 737Svenska föreningen för upphovsrätt sammanträdde under 1979 tre gånger. 20 febr. höll hovrättsass. Agne Henry Olsson, justitiedepartmentet, föredrag om "Några aktuella upphovsrättsliga frågor, särskilt om utövande konstnärers rätt". 27 april var föreningens 25-årsdag, varvid årsmöte hölls på Kungl. Musikaliska Akademien och Mr Michael Keplingar, U.S. Copyright Office, Washington, talade över ämnet "International Copyright Relationships" i närvaro av justitieminister Sven Romanus och representanter för WIPO, ALAI och flera internationella och nationella organisationer och föreningar på upphovsrättens område. Musik — Intrada av Pezel, Echo of Bugles av Danielsson samt Bellmanpotpurri av Hahn — framfördes av Filharmonins Brassensemble. Till årsdagen utgav föreningen en jubileumsförteckning, som innehåller bl. a. alla föredrag och föredragshållare under föreningens 25-åriga verksamhet. Samma dag och dagen därpå var Svenska föreningen för upphovsrätt värd för ett sammanträde inom ALAI:s stadgerevisionskommitté. 28 nov. rapporterade prof. Gunnar Karnell "från kabel-TV-fronten". Även Dansk Selskab for Ophavsret hade sitt 25-årsjubileum under året. Det ägde rum på Hofteatret i Köpenhamn 26 nov. 1979 i närvaro av bl. a. gäster från den svenska föreningens styrelse.
    Under 1980 sammanträdde föreningen också tre gånger. 19 febr. höll regeringsrådet Ragnar Meinander, Helsingfors, föredrag om "Enskilt bruk de lege ferenda". 22 april höll avdelningsdir. Nana Westerlund, Statistiska Centralbyrån, föredrag över ämnet "URL och BNP. Siffror och synpunkter kring en planerad undersökning om upphovsrättens ekonomiska betydelse". 21 okt. höll forskningsass. jur. kand. Jan Rosén, Stockholm universitet, föredrag över "Några reflektioner kring de nyligen ingångna förlagsavtalen".
    Föreningens styrelse utgöres av prof. Seve Ljungman, ordf., justitierådet Torwald Hesser, v. ordf., hovrättsrådet Jan Gehlin, prof. Gunnar Karnell, dir. Jonas Modig, dir. Hans Nordmark och adv. Kaj Sandart. Sekr. och skattmästare är avdelningsdir. Torsten Halén.
    Föreningen har 161 enskilda och 33 stödjande medlemmar.

 

Sjörättsföreningen i Göteborg höll 23 april 1980 sitt vårsammanträde med ett föredrag av dir. Ole Lund, Oslo, som talade över ämnet "Renegotiering, juridik, ekonomi og det muliges kunst — några erfarenheter efter förhandlingar om skeppsbyggnadskontrakt, långtidscertepartier och finansieringsavtal". Vid höstsammanträdet gästades föreningen av prof. Lars Gorton som talade över ämnet "Frakträtt och fraktfel, några frakträttsliga frågor".
    Styrelsen har under året bestått av prof. Jan Sandström, ordf., dir. Peter Carlsson, v. ordf., dir. H. G. Mellander, kassaförvaltare, samt dir. Lars Lindfelt. Suppl. har varit adv. Lennart Hagberg och Robert Romlöv. Som sekr. har fungerat jur. kand. Mats E:son Hjorth. Revisorer har varit dir. Erik Nordström och B. G. Nilson med dir. P. O. Warberg och Håkan Gezelius som suppl.
    Vid årets slut hade föreningen 341 medlemmar varav 21 stödjande.

 

Arbetsrättsliga föreningen höll sitt ordinarie årsmöte 3 dec. 1980. Vid styrelsevalet omvaldes till föreningens ordf. justitierådet Hans Stark, som är ordförande i arbetsdomstolen. Till styrelseledamöter i övrigt omvaldes dir. Birger Bäckström, förbundsjuristen Einar Corneliuson, dir. Erik Forstadius, förbundsjuristen Stig Gustafsson, ombudsmannen Göran Karlsson, dir. Gunnar Lindström, förbundsjuristen Nils Schirren och prof. Tore Sigeman. Jur. kand. Kent Brorsson har under året fungerat som föreningens sekr. Efter årsmötet följde en diskussion över ämnet "Reglerna för den i och för sig lovliga arbetsstriden". Inledningsanförandet hölls av professor Tore Sigeman.
    Sammanträden har under 1980 i övrigt hållits 25 mars, 22 maj och 18 sept. Vid det första tillfället hölls en diskussion över ämnet "Den primära förhandlingsskyldigheten enligt 11 § medbestämmandelagen — en summering av rättspraxis och erfarenheter". För inledningsanförandena svarade företrädare för arbetsdomstolen och arbetsmarknadens parter. 22 maj behandlades ämnet "Skyddsombudens stoppningsrätt". Ämnet presenterades av representanter från arbetarskyddsstyrelsen, SAF och LO. Vid sammankomsten den 18 september höll juris doktor Ole Hasselbalch ett föredrag över ämnet "Den danska arbetsrätten ur nordisk synvinkel och EG:s inverkan på rättsutvecklingen".
    Antalet personliga medlemmar uppgick vid årsskiftet 1980/81 till 639. Antalet stödjande medlemmar (arbetsmarknadsorganisationer) var 97.

 

47-13-170 Sv Juristtidning