738 NotiserFöreningen för marknadsrätt inledde verksamhetsåret 1980 med ett särskilt program 6 febr. ordnat av Atlas Copco. Temat var "Current International Trends in the Law of Product Liability" med föredrag av professor Eike von Hippel, Hamburg. Vid årsmötet 2 juni diskuterades marknadsdomstolens uppmärksammade beslut, KO ./. Goodyear Gummi Fabriks AB (MD 1980: 5). Kvällens inledare under rubriken "Goodyear-fallet i MD — princip eller parentes?" var jur. dr Sten Tengelin, NDM, och civ. ek. Anders Stenlund, Konsultbyrån för marknadsrätt. 21 okt. höll doc. Lars Heuman, Lund, föredrag över ämnet "Allmänna Reklamationsnämndens rättstillämpning" och vid årets sista möte 8 dec. diskuterades "Suggestiv reklam" efter ett inledningsanförande av Marianne Levin.
    Föreningens styrelse utgörs av professor Ulf Bernitz, ordf., jur. dr Sten Tengelin, v. ordf., samt dir. Jonas Modig, avdelningsdir. Christer Bergman, avdelningschef Nils Ringstedt, doc. Hans Stenberg och chefsjurist Göran Westlund. Sekr. och kassör är dir. Carl Anders Svensson och klubbmästare är jur. kand. Torsten Brink.
    Föreningen, som står obunden av alla intressegrupperingar, hade vid årsskiftet 1980/81 245 medlemmar.

 

Svenska kriminalistföreningen höll ordinarie årsmöte 17 april 1980. Vid årsmötet diskuterades ämnet "Utlänningar och brottslighet". Diskussionen inleddes av byrådir. Thomas Birath, statens invandrarverk, byrådir. Rune Heiwe och avdelningsdir. Tommy Lindström, rikspolisstyrelsen, prof. Alvar Nelson, Uppsala universitet, och Georgios Tsokanis, ordf. i Grekiska riksförbundet. 20 nov. höll föreningen ett extra sammanträde på Rättspsykiatriska kliniken vid Huddinge sjukhus. Kliniken visades först av prof. Lars Lidberg. Därefter diskuterades rättspsykiatrins ställning i dag underrubriken "Rättspsykiatrisk vård?".
    Vid årsmötet avgick föreningens ordförande, justitierådet Carl Holmberg, som alltsedan 1953 och sedan 1969 som ordförande varit verksam i föreningens styrelse. Till ny ordförande valdes riksåklagaren Magnus Sjöberg. Övriga ledamöter i styrelsen är överläkaren Karl-Erik Törnqvist, v. ordf., generaldir. Bo Martinsson, kriminalvårdsdir. Paul Samuelsson, byråföreståndaren Märta Gabrielson, doc. Nils Jareborg, avdelningsdir. Tommy Lindström, adv. Marianne Wolff, prof. Ulla Bondeson, justitierådet Per Jermsten, prof. Lars Lidberg och hovrättsass. Claes Örn, sekr.
    Föreningen hade vid 1980 års utgång 290 medlemmar.

 

Bankjuristernas förening sammanträdde under 1980 fem gånger var vid behandlades följande ämnen. Dir. Jan Bökmark, Svenska Bankföreningen, talade under rubriken "Lagstiftning — hur går det till, vad är att vänta? Aktuellt om banker och andra associationsformer". Kammarrådet Marianne Cedermark orienterade om permutationsfrågor under rubriken "Något om praxis i permutationsärenden". Generaldir. Sten Walberg, Bankinspektionen, talade över ämnet "Juridik och etik". Prof. Dag Helmers höll ett föredrag rubricerat "Generalklausul mot skatteflykt". Ämnet "Avveckling av mindre aktiebolag; mest om skatt" behandlades av dir. Jan Bökmark och prof. Sven Olof Lodin.
    Föreningens styrelse utgjordes under 1980 av bankdir. Ingvar Utterström, ordf., Arne Arstam, v. ordf., Evert Skogsberg, sekr., Claes Mörner, klubbmästare, Karl Henrik Luhr, referent, samt dir. Jan Bökmark.
    Föreningen hade vid utgången av 1980 225 medlemmar.

 

Föreningen mellan ombudsmännen hos Sveriges landshypoteksinstitution höll under 1980 ordinarie möte i Stockholm. Ordf. och sekr. är bankdir. Sten Blomqvist., Stockholm, v. ordf. är hypoteksdir. Christer Söderberg, Visby. Föreningen har 25 medlemmar.
    Tryckta protokoll från föreningens förhandlingar 19741978 kan rekvireras hos föreningens sekreterare, Box 14092, 10441 Stockholm, tel. 08-60 68 23.

 

Sveriges kommunaljuridiska förening håller sina årsmöten i aug. Vid 1981 års möte i Falun talade hovrättsrådet Ulf Lindqvist över ämnet "Kommunerna och näringslivet — något om den kommunala kompetensen". Allmänhetens pressombudsman Thorsten Cars talade om "Muta och bestickning" samt "Pressetik och massmediakontakter". Stadsjuristen Inger Ridderstrand-Linderoth kommenterade tomträttsutredningen, 1:e stadsjuristen Sven Losman behandlade aktuella sekretessproblem och förbundsjuristen Lars Meijer talade om "De kommunala bolagsformerna".

Notiser 739    Föreningens styrelse utgöres av kanslichefen Staffan Hallström, Karlstad, ordf., stadsjuristen Inger Ridderstrand-Linderoth, Stockholm, v. ordf., samt kanslichefen Robert Ribbing, Kalmar, kanslichefen Bert Aasa, Umeå, och stadsjuristen Göran Hegen, Falun.
    Föreningen har cirka 260 medlemmar.