Den 29:e nordiska juristmötet äger rum i Stockholm den 19—21 aug. 1981. Avgiften för deltagande är 400 kr. Avgiften för ledsagare är 200 kr. Anmälningstiden går ut den 31 mars 1981. Mötets generalsekreterare är hovrättsassessorn Ove Sköllerholm, justitiedepartementet. Närmare upplysningar om juristmötet samt ansökningshandlingar kan erhållas från fru Christine Nordström, justitiedepartementet, Fack, 103 10 Stockholm, tel 08/763 1000. Ang. debattämnen se SvJT 1980 s. 571.

 

 

Svensk förening för internationell sjörätt höll sitt ordinarie årsmöte i Stockholm den 26 september 1979. Vid detta tillfälle lämnade professor Jan Ramberg en redogörelse för den aktuella situationen inom Comité Maritime International (CMI) och för de framtida planerna.
    Huvudämnet för årsmötet var ett föredrag av professor Sjur Brækhus med titeln "Bergningsinstituttet i fare?"
    Beträffande föreningens verksamhet i övrigt under året må nämnas att föreningen bearbetat de frågeformulär som utsänts genom CMI angående bärgning, bogsering, time bar och global limitation.
    Föreningens sekreterare, utsedd till ordförande i CMIs arbetsgrupp rörande bogsering, avlämnade i mars en sammanställning av de svar på utsänt frågeformulär som erhållits från dittills 11 nationer.
    Vidare har föreningen genom sina härför utsedda medlemmar medverkat i de kommittéer som behandlat olika ämnen som upptagits inom CMI, varvid speciellt bör nämnas det arbete som pågått angående den promemoria rörande "Salvage" som utarbetats av professor Erling Selvig och utsänts av CMI.
    Föreningens styrelse utgjordes av chefsrådmannen Mats Hilding, ordf., professorn Jan Ramberg, v. ordf., advokaten Claes Palme, sekr. och kassaförv., direktören Torsten Andersson, direktören Nils Grenander, prof. Kurt Grönfors, advokaten Lennart Hagberg, direktören P. E. Hedborg, direktören Rainer Hornborg, direktören Niklas Kihlbom, direktören Torsten Lundh, justitierådet Ulf K. Nordenson, hovrättspresidenten Sten Rudholm, hovrättslagmannen Christer Rune, direktören Sven Salén och direktören Lorenz Zetterman.