Nytt justitieråd. Regeringen har utnämnt lagmannen i Landskrona tingsrätt Jan Heuman att vara justitieråd.
    Justitierådet Heuman är född 1929 i Malmö. Efter jur. kand.-examen i Lund 1953 och tingstjänstgöring vid Sunnerbo domsaga 1953-56 började han i Göta hovrätt där han blev fiskal 1957 och assessor 1964. Heuman utnämndes 1970 till hovrättsråd i hovrätten och 1972 till rådman i Helsingborgs tingsrätt. Han är sedan 1976 lagman i  Landskrona tingsrätt.
    Heuman tjänstgjorde under åren 1963-66 i riksdagens första och tredje lagutskott. Han var 1967-70 sekreterare och ledamot i lagberedningen och 1971 sakkunnig i justitiedepartementet. Heuman är sedan 1979 särskild utredare i byggnadspantutredningen.

 

Nytt regeringsråd. Regeringen har utnämnt departementsrådet i kommunikationsdepartementet Bertil Voss till regeringsråd.
     Regeringsrådet Voss är född 1927 i Stockholm. Efter jur. kand.-examen 1951 i Stockholm och tingstjänstgöring vid Ovansiljans domsaga 1951—54 tjänstgjorde han som t. f. rådman i rådhusrätten i Eskilstuna. Han började därefter i Svea hovrätt där han blev fiskal 1955. Voss förordnades till assessor i hovrätten 1964 och utnämndes 1974 till hovrättsråd i samma hovrätt.
    Voss var under åren 1959-63 byråchef i statens hyresråd. Han förordnades 1964 till sakkunnig i kommunikationsdepatementet. År 1967 förordnades han till kansliråd och är sedan 1971 departementsråd och chef för internationella sekretariatet i departementet.
    Voss har haft flera offentliga uppdrag. Sedan 1979 är han ordförande i OECD:s sjötransportkommitté. Han är vidare skandinavisk chefsförhandlare i bilaterala luftfartsfrågor och svensk chefsdelegat i vissa internationella transportorgan.

 

Ny justitieombudsman
Riksdagen utsåg d. 19 nov. 1980 justitierådet Tor Sverne till justitieombudsman. Om Sverne, se SvJT 1979 s. 238.

 

Justitiedepartementet. Dep.chefen har
    17 okt. 1980 förordnat adv. Catharina Markborn-Sörås att vara bitr. sekr. i tjänsteansvarskommittén,
    23 okt. 1980 förordnat f. d. borgmäst. Johan Björling att vara särskild utredare iutredningen om möjligheterna att använda utandningsprov som bevismedel vid traftknykterhetsbrott och till experter i utredningen förordnat professorerna Roger Bonnichsen och Leonard Goldberg samt 24 okt. 1980 förordnat hovr.ass. Rolf Trulsson att vara sekr. i utredningen,
    s. d. förordnat led. av riksdagen Lennart Blom att vara ordf. i datalagstiftningskommittén, till ledamöter i komm. förordnat led. av riksdagen Pär Granstedt och universitetslektorn Britt Wickum samt till expert i komm. förordnat l:e arkivarien Claes Gränström,

Personalnotiser 79    29 okt. 1980 förordnat hovr.ass. Lars Svensson att vara bitr. sekr. i frivårdskommittén och hovr.fisk. Peter Rydell att vara bitr. sekr. i fängelsestraffkommittén,
    4 nov. 1980 förordnat byråchefen vid domstolsverket Anders Eriksson att biträda som sakk. i justitiedep:t,
    s. d. förordnat hovr.ass. Hans Jacobson att vara sekr. i försäkringsrättskommittén.
    10 nov. 1980 förordnat dep.rådet Peter Löfmarck att vara sakk. i tvångsmedelskommittén,
    26 nov. 1980 forordnat rådm. Allan Ekström att vara särskild utredare i utredningen med uppdrag att se över gällande ordning i fråga om godtrosförvärv av stöldgods m. m.,
    10 dec. 1980 förordnat polisint. Sten Jagefors och universitetslektorn Hans Klette att vara experter i utredningen om alkoholutandningsprov som bevismedel vid trafiknykterhetsbrott,
    12 dec. 1980 förordnat prof. Ulf Bernitz till sakk. i utredningen om skydd för företagshemligheter,
    14 dec. 1980 förordnat ordf. i arbetsdomstolen, hovr.lagm. Johan Lind att vara ordf. i 1977 års sexualbrottskommitté samt
    16 dec. 1980 förordnat f. d. kammarrättspres. Gustaf Hedborg att vara särskild utredare i utredningen för att följa upp 1975 års reform av domstolsadministrationen, till experter i utredningen förordnat f. d. borgmäst. Johan Björling samt lagmännen Lars-Olov Hillerudh och Bengt Linderberg samt till sekr. i utredningen förordnat hovr..fisk.. Jörgen Almblad.