266 NotiserDen fjärde världskonferensen för familjerätt anordnas av the International Societyon Family Law vid Harvard Law School, Massachusetts, U.S.A. under tiden 11—16 juni 1982. Temat för konferensen har formulerats: "Toward Alternative Methods of Resolving Disputes Within the Family". Härmed avses de avtalsrättsliga, processuella och förvaltningsrättsliga formerna för bedömningen av familjerättsliga frågor om äktenskapsskillnad, bodelning, vårdnad etc. Fullständig information om konferensen kan erhållas av "the convenor", Professor Sanford N. Katz, Boston College Law School, 885 Centre Street, Newton Centre, MA 02159, U.S.A. Tillgängligt material utsänds också på begäran från juridiska fakulteten, Universitetet, Box 512, 751 20 Uppsala.
    Det kan erinras om att den tredje världskonferensen anordnades av den internationella föreningen i samarbete med juridiska fakulteten i Uppsala i juni 1979 (jfr SvJT 1980 s. 155). Ett femtiotal rapporter till den konferensen har numera publicerats i boken "Marriage and Cohabitation in Contemporary Societies. Areas of Legal, Socialand Ethical Change" (utg. av J. M. Eekelaar och S. N. Katz, Butterworths, Toronto, 1980, 454 s.).

A. A.

 

Till redaktionen insänd litteratur
Holmström, Leif. Roos, Carl Martin. Stiftelser. En orientering. Lund 1979. Juridiska Föreningen i Lund. 52 s.
Rodhe, Knut. Litteraturanvisningar för Internationell bolagsrätt. 10:e uppl. Lund 1979. Juridiska Föreningen i Lund. 38s.
Modéer, Kjell Å. Land skall med lag byggas. Lund 1980. Juridiska Föreningen i Lund. 159 s.
Modéer, Kjell Å. Rättsteknik. Lund 1980. Juridiska Föreningen i Lund. 177 s.
Wallin, Gunvor. Rättsfallssamling i familjerätt. Lund 1980. Juridiska Föreningen i Lund. 330 s.
Löfmarck, Madeleine. Förfalskningsbrotten m.m. Sthlm 1979. Stiftelsen Juristförlaget vid Stockholms universitet. 43 s.
Hoflund, Olle. Anteckningar om påföljdssystemet. Sthlm 1979. Stiftelsen Juristförlaget vid Stockholms universitet. 64s.
Heckscher, Sten. Snare, Annika. Takala, Hannu. Vestergaard, Jørn. Straff och rättfärdighet — ny nordisk debatt. Lund 1980. Norstedts. 216 s. Kr 75:—.
Simonsson, Ingemar. Den fackliga handboken. Borås 1980. Liber Förlag. 162 s. Kr 48:—.
Werin, Lars. Ekonomi och rättssystem. Sthlm 1979. Liber Läromedel. 391 s. Kr 94:—.
Finnis, John. Natural Law och Natural Rights. Oxford 1980. Clarendon Press. 425 s. £ 15.00.
Rättsfallssamling i civilrätt D. Sthlm1979. Stiftelsen Juristförlaget vid Stockholms universitet. 369 s.
Scandinavian Studies in Law 1979. Edited by Folke Schmidt. Vol. 23. Uppsala
1979. Almqvist & Wiksell International. 293 s.
Rättshistoriska studier. Sjätte bandet. Lund 1979. Skrifter utg. av Institutet för rättshistorisk forskning. Distr.: AB Nordiska Bokhandeln. 236 s.
Adlercreutz, Axel. Avtalsrätt I. 6:e uppl. Lund 1980. Juridiska Föreningen i Lund. 266 s.
Tamm, Ditlev. Romerret. København 1980. Juristforbundets Forlag. 240 s. Dkr 131:—.
Eriksson, Lennart. Ingblad, Sten-Eric. Redovisningsförfattningarna 1980. Lund 1980. Studentlitteratur. 236 s.
Pelin, Lars. Statsimmunitetens omfattning. Lund 1979. Juridiska Föreningen i Lund. 166 s.
Vogel, Hans-Heinrich. Swedisches Erbrecht. Lund 1979. Juridiska Föreningen i Lund. 78 s.
Den personliga integriteten. Föredrag vidden XX:e nordiska studentjuriststämman i Lund 1977. Lund 1979. Juridiska Föreningen i Lund. 120 s.
Försäkring och läkarintyg 1980—81. Sthlm 1980. Liber Läromedel. 118 s.
Lukes, Rudolf. Uberbetriebliche technische Normung in den Rechtsordnungen ausgewählter EWG- und EFTA-Staaten. Berlin 1979. Carl Heymanns Verlag KG. 360 s. DM 174.—.
économique socialiste. Leiden 1979. Sijthoff & Noordhoff International Publishers bv. 471 s.

 

Notiser 267Mattila, Heikki E.S. Les Successions Agricoles et la Structure de la Société. Uneétude en droit comparé. Helsingfors 1979. Editions Juridica KY. 375 s.
Elwing, Carl M. Thurén, Gunnar. Wallén, Per-Edwin. Brott och brottmål. Kungälv 1980. AWE/Gebers. 118 s.
Eilschou Holm, Niels. En sag for Menneskerettigheds domstolen. Köpenhamn 1980. Juristforbundets Forlag. 180 s. Dkr 112:50.
Holmström, Leif. Allmänna avtalsvillkor. Formulärsamling i förmögenhetsrätt. 4:e uppl. Lund 1980. Studentlitteratur. 191 s. Kr 58:-.
Jepsen, Jørgen. Økonomisk kriminalitet — en antologi. Köpenhamn 1980. Informations Forlag Aps. 320 s. Dkr 148:15.
ADR-CMR. Avtal om vägtransport av farligt gods. Utredning från statens industriverk SIND 1980:3. Sthlm 1980. Liber Förlag. 153 s.
Bratholm, Anders. Strafferett og samfunn. Oslo-Bergen-Tromsø 1980. Universitetsforlaget. 650 s. Nkr 249:—.
Ruud, Morten. Innføring i krigets folkerett. Oslo 1980. Tanum-Norli A/S. 374 s. Nkr 225:—.
Bull, Hans Jacob. Sjøforsikringsrett. Oslo 1980. Tanum-Norli A/S. 196 s. Nkr 165:—.
Nehrman, David. Inledning Til Then Swenska Iurisprudentiam Civilem 1729. Then Swenska Jurisprudentia Civilis 1746. Lund 1979. Juridiska Föreningen i Lund. XLIII+424+149 s.
Frihagen, Arvid. Offentlige anbudsregler — innkjøp. Bergen 1980. Forlaget A. Frihagen A/S. 383 s.
Widgren, Jonas. Svensk invandrarpolitik. Lund 1980. Liber Läromedel. 150 s. Kr 23:50.
Ronne, Ylva. Sjukvårdsrätt. Sthlm 1980. Almqvist & Wiksell Förlag AB. 239 s.Kr 92: —.
Hørlyck, Erik. Dansk andelsret. København 1980. Juristforbundets Forlag. 416 s. Dkr 281:—.
Fejø, Jens. Konkurrenceret og EF. Fællesmarkedets monopolregler. København 1980. Juristforbundets Forlag. 530 s. Dkr 210:—.
garna med tillhörande författningar. Lund 1981. Norstedts. 1017 s. Kr 395:—.
Kanter, Lennart. Det nya förlagsavtalet. Lund 1980. Norstedts. 97 s.
Land och ledung. Ur Erland Hjärnes historiska författarskap utgivet av Gösta Åqvist. Lund 1979. Institutet för rättshistorisk forskning. Distr.: AB Nordiska Bokhandeln. 381 s.
Nagel, Heinrich. Internationales Zivilprozessrecht. Münster 1980. Aschendorffs Juristische Handbücher. Band 85. 753s.
Dansk udenrigspolitisk årbog 1979. Red.: Christian Thune. København 1980. Samfundsvidenskabeligt Forlag. 432 s. Dkr 68:75.
Anners, Erik. Den europeiska rättens historia 2. Arlöv 1980. Almqvist & Wiksell Förlag AB. 246 s. Kr 105:—.
Marknadsdomstolens avgöranden 1978—1979. Lund 1980. Norstedts. 591 s. Kr 240:—.
Grønnegård Christensen, Jørgen. Centraladministrationen: organisation og politiskplacering. København 1980. Samfundsvidenskabeligt Forlag. 389 s. Dkr 103:—.
Lotz, Jørgen. Kommunernes finansiering. København 1980. Samfundsvidenskabeligt Forlag. 220 s. Dkr 190:—.
Grauers, Folke. Studiematerial för juridiskgrundkurs. Lund 1980. Juridiska Föreningen i Lund. 180 s.
Lindquist, Björn. Lagtextsamling för juridiska introduktionskurser. Lund 1980. Juridiska Föreningen i Lund. 188 s.
Lindquist, Björn. Lagtextsamling för kurser i bankjuridik. Lund 1980. Juridiska Föreningen i Lund. 203 s.
Cervin, Ulf. Grauers, Folke. Studiematerial i fastighetsrätt. Lund 1980. Juridiska Föreningen i Lund. 181 s.
Cervin, Ulf. Rättsfallssamling i fastighetsrätt. Lund 1980. Juridiska Föreningen i Lund. 226 s.
Cervin, Ulf. Studiematerial i kredit- och säkerhetsrätt. Lund 1980. Juridiska Föreningen i Lund. 93 s.
Cervin, Ulf. Rättsfallssamling i kredit- och säkerhetsrätt. Lund 1980. Juridiska Föreningen i Lund. 182 s.
Yearbook of the European Convention on Human Rights. Vol. 21. Haag 1979. Martinus Nijhoff. 844 s. Hfl. 295:—.
von Eyben, W. E. Monopoler og Priser.Bind 1-2. København 1980. G.E.C. Gads Forlag. 800 s. Dkr 468:50.
Knudemann, Jørgen Oluf. Registre og kontrol. København 1980. Informations Forlag. 206 s.
Blanck, Lars Jakob. Dommer og kjennelseri EDB-rett. I. Lommedalen 1980. Universitetsforlaget. 250 s. Nkr 148: —.
Svenné Schmidt, Torben. Nørgaard, Jørgen. Juridiske øvelseopgaver i person-, familie-, arve- og formuret. 3 udg. København 1980. Juristforbundets Forlag. 123 s. Dkr 59:—.
Bogdan, Michael. Svensk internationell privat- och processrätt. Lund 1980. Liber Läromedel. 272 s. Kr 83:50.

 

268 NotiserEkelöf, Per Olof. Rättegång. Tredje häftet. 4:e uppl. Lund 1980. Norstedts. 194 s.Kr 90:—.
Bernitz, Ulf. Internationell marknadsrätt. Uddevalla 1980. Liber Förlag. 160 s. Kr 85:—.
Brinck, Bertil. Lang, Christer. Ohlson, Birger. Thornell, Greger. Civilrätt. 6:e uppl. Karlshamn 1979. Brincks Bokförlag. 387 s. Kr 87:—.
Håstad, Torgny. Studier i sakrätt. Lund 1980. Norstedts. 190 s. Kr 115:—.
White, G. Edward. Tort Law in America. New York/Oxford 1980. Oxford University Press. 283 s. £ 11.95.
Rothe, Bendt. Skuespillerkunst og Skuespillerret. København 1980. Juristforbundets Forlag. 528 s. Dkr 250:—.
Mikaelsen, Laurids. European Protection of Human Rights. Alphen aan den Rijn/Germantown 1980. Sijthoff & Noordhoff. 280 s. Hfl. 85.00/$42.50.
Raz, Joseph. The Concept of a Legal System. An Introduction to the Theory of Legal System. Oxford 1980. Clarendon Press. 245 s. £ 8.95.
Hemström, Carl. Organisationernas rättsliga ställning. Lund 1980. Norstedts. 134 s. Kr 75:—.
Gunst, Jens. Larsen, Otto. Offentlig økonomi. København 1980. Samfundsvidenskabeligt Forlag. 355 s. Dkr 113:—.
Ratshsack, Mogens. Fuldaforfalskningerne. København 1980. Juristforbundets Forlag. 672 s. Dkr 340:—.
Boman, Per. Exportören, importören och banken. Sthlm 1980. Norstedts. 200 s. Kr 98:—.
Werner, Bertil. Delgivning. 2:a uppl. Uddevalla 1980. Liber Förlag. 125 s. Kr 77:—.
Eek, Hilding. Folkrätten. 3:e uppl. Lund 1980. Norstedts. 486 s. Kr 215:—.
Pålsson, Lennart. Författningssamling i internationell privaträtt. 2:a uppl. Lund 1980. Studentlitteratur. 337 s. Kr 96:—.
Garton, Lars. Rembursrätt. Lund 1980. Norstedts. 393 s. Kr 320:—.
Heuman, Lars. Process- och straffrätt för juridisk översiktskurs. Lund 1980. Juridiska Föreningen i Lund. 86 s.
Kjønstad, Asbjørn. Er yrkesskadetrygden i ferd med å bli overflødiggjort? Oslo 1980. Universitetsforlaget. 75 s. Nkr43:—.
Fejø, Jens. Konkurrenceret og EF. København 1980. Juristforbundets Forlag. 530 s. Dkr 210:—.
Revue de droit Uniforme/Uniform Law Review 1979. Rom 1979. Unidroit. 359 s.
Grauers, Folke. Fel i sålt skepp. Klippan 1980. Sjörättsföreningen i Göteborg. 236 s.
Stjernquist, Per. Widerberg, Karin. Rätten i samhällsbyggandet. Lund 1980. Norstedts. 168 s. Kr 95:—.
Calvocoressi, Peter. Freedom to Publish. Sthlm 1980. Almqvist & Wiksell International. 106 s. Kr 75:—.
Edebalk, Per Gunnar. Wadensjö, Eskil. Avgångsbidrag. Sthlm 1980. Liber Läromedel. 68 s. Kr 29:—.
Trønning, Christian. Melchior, Torben. Forbrugerret: Aftaler - køb - renter. København 1980. Juristforbundets Forlag. 69 s.
Platou, Fanny. Stokke, Berit. Skip, verkstedog finansiering. Oslo 1980. Sjørettsfondet. Nordisk Institutt for Sjørett. 145 s.
Agell, Anders. Forsman, Gösta. Ingebrand, Göran. Äktenskap eller samboende. Helsingborg 1980. Liber Förlag. 200 s.
Yearbook of the European Convention on Human Rights 1979. Vol. 22. The Hague 1980. Martinus Nijhoff. 664 s. Hfl. 250:—.
Bruzelius, Anders. Danielson, Gunnar. Åström, Lars-Åke. Sociallagarna III: Barnavård och ungdomsvård. 8:e uppl. Lund 1980. Håkan Ohlssons Förlag. 283 s.
Bruzelius, Anders. Danielson, Gunnar. Åström, Lars-Åke. Sociallagarna VII: Familjestöd. 7:e uppl. Lund 1980. Håkan Ohlssons Förlag. 244 s.
Folketingets ombudsmands beretning for året 1979. København 1980. A/SJ. H. Schultz Universitets-bogtrykkeri. 617s.
Rättsfall från hovrätterna 1/1980. Sthlm 1980. Liber Förlag. 111 s.
Linder, Georg. Teknikupphandling. Helsingborg 1980. Liber Förlag. 112 s. Kr 77:—.
Walin, Gösta. Materiell konkursrätt. Lund 1980. Norstedts. 234 s. Kr 175:—.
Lavin, Rune. Offentligrättsligt vite II. Lund 1980. Juridiska Föreningen i Lund. 188 s.
Corell, Hans. Egerstedt, Olof. Heuman, Sigurd. Regner, Göran. Sekretesslagen. Lund 1980. Norstedts. 439 s. Kr 250:—.
Holstad, Sigvard. Norell, Gunnel. Hemligt? Vägledning till den nya sekretesslagen. Helsingborg 1980. Liber Förlag. 156 s. Kr 77:—.

 

Notiser 269Juristforbundets Lovsamling. Red. af Erling Harboe-Jepsen. København 1980. Juristforbundets Forlag. 935 s. Dkr 225:—.
Christensen, Bent. Forvaltningsret. København 1980. Juristforbundets Forlag. 257 s. Dkr 169:—.
Graversen, Jørgen. Beck, Strange. Damm, Anders. Munck, Noe. Nørgaard, Jørgen. Højgaard, Marianne. Vesterdorf, Peter. Familieret. København 1980. Juristforbundets Forlag. 676 s. Dkr 323:—.
Le Travail avec les familles de jeunes marginaux. Colloque international Vaucresson 1979. Annales de Vaucresson. Paris 1979. 601 s.
Gulmann, Claus. Handelshindringer i EF retten. København 1980. Juristforbundets Forlag. 547 s. Dkr 205:—.
Bjørn, Ole. Hulgaard, Lida. Michelsen, Aage. Lærebog om indkomstskat. 4 udg. København 1980. Juristforbundets Forlag. 750 s. Dkr 237:—.
Gullberg, Hans. Rundqvist, Karl-Ingvar. Starland, Hilding. Arbetsmiljölagen. Helsingborg 1981. Liber Förlag. 356 s.
Om våra rättigheter. Antologi utgiven av Rättsfonden. Uppsala 1980. 133 s.
Gustafsson, Lars. För liberalismen. Malmö 1981. Norstedts. 74 s. Kr 42:—.
Domstolene og rettspleien i Norge. Oslo 1980. Universitetsforlaget. 76 s. Nkr 38:—.
Brøsted, Jens. Oprindelige folks ejendomsret. København 1981. Institut for Eskimologi vid Københavns Universitet. 47s. Dkr 25:—.
Rylander, Staffan. Offentlighet och sekretess i socialt arbete. Lund 1981. AWE/Gebers. 152 s. Kr 75:—.
Lännergren, Bengt. Widebäck, Ulf. Rätten att vara i fred. Uddevalla 1981. LiberFörlag. 136 s.
Essén, Eric W. Pålsson, Lennart. Konventionssamling i internationell privaträtt. 2:a uppl. Lund 1981. Studentlitteratur. 237. Kr 109:—.
Lagergren, Bo. Rättvisa vid taxering. 2:a uppl. Uddevalla 1980. Liber Förlag.361 s. Kr 123:—.
Bergström, Svante. Upphovsrätt till byggnadsverk. Sthlm 1980. Föreningen Sveriges praktiserande arkitekter. 81 s.
Lysén, Göran. Kompendium i familje- och successionsrätt. Uppsala 1980. Iustus Förlag. 72 s.
Westerlind, Peter. Beck-Friis, Jörgen. Sköllerholm, Ove. Kommentar till konsumentkreditlagen. Lund 1980. Norstedts. 255 s. Kr 205:—.
Bernitz, Ulf. Karnell, Gunnar. Pehrson, Lars. Sandgren, Claes. Immaterialrätt. Sthlm 1980. Stiftelsen Juristförlaget vid Stockholms universitet. 234 s.
Anker Andersen, Jens. Lærebog i auktionsret. København 1980. Juristforbundets Forlag. 51 s.
Hasselbalch, Ole. Arbejdsret. København 1980. Juristforbundets Forlag. 252 s. Dkr 133:—.
Lødrup, Peter. Erstatningsberegningen ved personskador. Oslo 1980. Eget förlag. 125 s.
Bassiouni, M. Cherif. International Criminal Law. A Draft International Criminal Code. Alphen aan den Rijn 1980. Sijthoff & Noordhoff. 249 s.
Victorin, Anders. Kollektiv hyresrätt. Värnamo 1980. Norstedts. 403 s. Kr 250:—
Svensk Försäkrings-Årsbok 1980. Sthlm 1981. Svenska Försäkringsföreningen. 410 s.
Greve, Vagn. Unmack Larsen, Bent. Lindegaard, Per. Kommenteret straffelov. Speciel del. 2.udg. København 1980. Juristforbundets Forlag. 466 s.
Bylund, Leif. Repetitionskompendium i processrätt. Uppsala 1981. lustus Förlag. 164 s.
Bengtsson, Bertil. Försäkringsrätt. 3:e uppl. Lund 1981. Norstedts. 105 s. Kr 60:—.
Lindencrona, Gustaf. Mattsson, Nils. Arbitration in Taxation. Lund 1981. Norstedts. 92 s. Kr 90:—.
Strömholm, Stig. Allmän rättslära. 4:e uppl. Lund 1981. Norstedts. 95 s. Kr 70:—.
Grosskopf Göran. Skatter och avgifter. 2:a uppl. Lund 1981. Norstedts. 86 s. Kr 45:—.
Bratt, John. Fernström, Olle. Deklarationoch beskattning. 26:e uppl. Lund 1980. Norstedts. 402 s. Kr 160:—.
Ekselius, Paul. Aspeland. Ett småländskt härad. Kalmar 1980. Eget förlag. 101 s.
Bruzelius, Anders. Danielsson, Gunnar. Åström, Lars-Åke. Sociallagarna VIII: Bostadssociala åtgärder. 6:e uppl. Lund 1980. Håkan Ohlssons Förlag. 184 s.