Ny riksmarskalk
Konungen har 11 febr. 1982 beviljat riksmarskalken Gunnar Lagergren begärt avsked från utgången av april månad och samtidigt förordnat hovrättspresidenten Sten Rudholmatt som tjänsteförrättande riksmarskalk från och med 1 maj 1982 tills vidare fullgöra på riksmarskalken ankommande göromål.

 

Justitiedepartementet. Regeringen har
    26 nov. 1981 förordnat t.f. dep.rådet i justitiedep:t, ass. i Svea hovr. Karl-Gunnar Ekeberg att vara dep.råd i dep:t samt
    8 jan. 1982 förordnat ass. i hovr. över Skåne o. Blekinge Måns Jacobsson att inneha långtidsvik. på en tjänst som dep.råd i justitiedep:t.
    Dep.chefen har
    29 okt. 1981 forordnat hovr.ass. Torbjörn Nilsson att vara expert och hovr.ass. Bengt Sjögren att vara sekr. i datalagstiftningskommittén (DALK),
    3 nov. 1981 förordnat chefaktuarie Åke Unneryd att vara expert i försäkringsrättskommittén,
    16 nov. 1981 förordnat hovr.ass. Michael Bertorp att vara sekr. i komm. som ställföreträdare för dödsbo i vissa fall m. m.,
    20 nov. 1981 förordnat hovr.ass. Agneta Ohlsson att vara expert i fastighetsbildningsutredningen,
    27 nov. 1981 förordnat hovr.ass. Michael Koch och polissekr. Ulf Arvidsson att biträda som sakk. i dep:t,
    3 dec. 1981 förordnat prof. Torgny Håstad att vara ordf. i kommittén m. uppdrag att pröva frågan om utvidgade regler om näringsförbud, till led. i komm. förordnat juristenSören Mannheimer, förbundskassören Anita Modin, led. av riksdagen Joakim Ollén, dir.Brivio Thörner och ers. f. led. av riksdagen Anna Wohlin-Andersson samt till experter i komm. förordnat dep.råden Jan Francke och Staffan Sandström,
    s. d. förordnat kammarrättspres. Nils Wentz att vara ordf. i utredn. om barnens rätt,
    s. d. förordnat justitieombudsmannen Tor Sverne att vara särskild utredare i utredningen om artificiella inseminationer,
    9 dec. 1981 förordnat reg.rådet Lars Tottie att vara sakk. i familjelagssakkunniga,
    21 dec. 1981 förordnat hovr.ass. Roy Lindeberg att vara expert i yttrandefrihetsutredningen,
    4 jan. 1982 förordnat hovr.ass. Ann-Christine Persson att vara sekr. i kommittén meduppdrag att se över rättshjälpssystemet,
    5 jan. 1982 förordnat hovr.ass. Pernilla Lindh att vara expert i varumärkesutredningen,
    18 jan. 1982 förordnat hovr.fisk. IngridSköllerholm att biträda som sakk. i dep:t,
    25 jan. 1982 förordnat dep.rådet Ulf Henricsson att vara expert i 1981 års polisberedning,
    26 jan. 1982 förordnat universitetslektorn, hovr.fisk. Göran Lamberz att vara sekr. ikomm. med uppdrag att pröva frågan om utvidgade regler om näringsförbud,
    29 jan. 1982 förordnat hovr.ass. Göran Ewerlöf att vara sekr. i utredn. om artificiellainseminationer,
    5 febr. 1982 förordnat följande personer att ingå i resp. biträda en samrådsgrupp för samordning av insatserna mot den organiserade och den ekonomiska brottsligheten,nämligen till ledamöter förordnat statssekr. Bo Broomé, tillika ordf., och statssekr:a Åke Pettersson, Nils Erik Bramsvik, Sten Westerberg, Bengt Westerberg, Margareta Hegardt och Marianne Wahlberg, till ers. förordnat rättscheferna Hans Corell, Björn Sjöberg och Sven-Erik Sigfridsson, exp.chefen/rättschefen Edmund Gabrielsson, dep.råden Per Anclow, Jan Francke och Nils-Börje Leuf samt rättschefen Lars Lunning, till sekr. förordnat dep.rådet JohanMunck och till bitr. sekr. doc. Dag Victor,,
    9 febr. 1982 förordnat hovr.ass. Erik Essén att vara expert i upphovsrättsutredn.,
    12 febr. 1982 förordnat fil.kand. Johannes Knutsson, polisint. Tommy Lindström och dir.Erland Strömbäck att vara expert i utredn. med uppdrag att se över gällande ordning ifråga om godtrosförvärv av stöldgods m. m.,
    19 febr. 1982 förordnat hovr.ass. Lars-Göran Engström att vara sekr. åt familjelagssakkunniga samt

 

Personalnotiser 271    24 febr. 1982 förordnat lagm. Jan Johnsson att vara ordf. i kommittén med uppdrag att se över rättshjälpssystemet samt till led. i komm. förordnat ombudsmannen Gunhild Bolander, rådm. Allan Ekström, riksdagsled. Karl-Gustaf Mathsson, lagm. Josef Styrud ochers. f. led. av riksdagen Ulla-Britt Åbark.