Nya Juridicum i Uppsala

 

I SvJT 1962 s. 781 ff har Åke Malmström beskrivit den juridiska fakultetens i Uppsala nya boning i det s. k. Oxenstiernska huset. Detta, som härrör från omkring 1650, är beläget vid Riddartorget med huvudfasaden mot domkyrkan. I Malmströms artikel beskrivs också något av husets mycket växlande historia.
    Under de gångna 20 åren har utrymmet för fakulteten blivit otillräckligt. Universitetet förvärvade därför för några år sedan för fakultetens räkning från Uppsala stad dels Oxenstiernska husets mindre flygelbyggnad (som ej tidigare disponerats av fakulteten), dels det intilliggande Stadshotellets annex, uppfört år 1867. Nyförvärven har nu förbundits med Oxenstiernska husets huvuddel och genomgått en omfattande renovering: I Stadshotellets gamla matsal, där många av SvJT:s läsare säkerligen har intagit en eller annan måltid, har fakulteten fått ett nytt bibliotek med 80 arbetsplatser och 6 "forskarceller". Genom att ett nytt golv dragits ut från den övre glasverandan, "Ångbåten" kallad, har drygt halva biblioteket fått två våningsplan. Ovanpå biblioteket finns treplan med 26 tjänsterum i de gamla hotellrummen. — Samtidigt har huvudbyggnaden, Oxenstiernska huset, renoverats på nytt. Bl. a. har 1600-tals valven i källaren mot Riddartorget grävts ut och ställts i ordning som grupparbetsrum för de studerande. I det tidigare forskarbiblioteket två trappor upp har kunnat inredas ett ståtligt och mycket vackert fakultetsrum för sammanträden, gästföreläsningar m. m. Med hjälp aven donation från Wallenbergstiftelsen har rummet kunnat förses med ljuskronor avbarocktyp och andra möbler av stilenligt slag. I rummet finns också fakultetens 1700tals kateder jämte förnämliga tavlor i universitetets eller fakultetens ägo.
    Nya Juridicum invigdes den 23 september 1981 i närvaro av 125 personer. Anföranden hölls av undertecknad som fakultetens nuvarande dekanus, universitetets rektor magnificus, professor Martin H:son Holmdahl, som förrättade den formella invigningen, hovrättspresidenten Sten Rudholm, Uppsala kommunfullmäktiges ordförande Brita Nordlander, professorerna Hans Thornstedt, Kjell Åke Modéer och Kurt Grönfors som företrädare för de juridiska fakulteterna i Stockholm och Lund resp. den rättsvetenskapliga institutionen vid universitetet i Göteborg samt av de ansvariga arkitekterna Hans Matell och Göran Brolin från Matell & Co Arkitektkontor AB. Även gåvor överlämnades. Efter invigningen företogs en rundvandring i lokalerna under ledning av institutionens prefekt, professor Per Henrik Lindblom. Därefter hölls en mottagning. Det kan tilläggas att justitieministern och utbildningsministern, d.v.s. statsråden Carl Axel Petri och Jan Erik Wikström, som inte kunde närvara vid invigningen, senare har tillsammans besökt fakulteten och besett de nya lokalerna.
    Den etappvisa ombyggnaden har tagit 2 år och ombesörjts genom universitetet som äger fastigheten. Byggnaden hyrs ut till Byggnadsstyrelsen som lokalansvarig myndighet. Byggnadsstyrelsen har också haft ansvaret för inredningen och därvid i sin turanlitat Johansson & Nordell Arkitektkontor, Stockholm.
    Juridiska fakulteten är nu en betydligt större organisation än då Juridicum för första gången togs i bruk för 20 år sedan. Antalet studerande är mycket större. På grund av den nya juristutbildningen, som innehåller ett drygt år av valfria studier, har också antalet anställda vuxit. Fakulteten har drygt 30 professorer, docenter och extra universitetslektorer, omkring 20 andra tjänstemän (i bibliotek, expedition, skrivcentral, vaktmästeri och tryckeri) samt 15 deltidsanställda amanuenser. I byggnaden arbetar dessutom en del av fakultetens doktorander av vilka omkring 15 uppbär statligt utbildningsbidrag för förskarutbildning eller särskilt forskningsunderstöd. Trots att utrymmena

 

350 Notiserfördubblats, har dock två särskilda institut vid fakulteten (Svenska institutet för internationell rätt och Institutet för jämförande rättsvetenskap) inte kunnat beredas plats utan finns på andra håll i centrala Uppsala. — Huvuddelen av undervisningen äger också rum på annat håll, främst i universitetets närbelägna huvudbyggnad.
    Juridisk undervisning torde ha meddelats i det dåvarande s. k. Domkapitelhuset vid Riddartorget redan under universitetets äldsta tid i slutet av 1400-talet. (Jfr Åke Malmström, Juridiska fakulteten i Uppsala. Studier till fakultetens historia. 1. Den medeltida fakulteten och dess historiska bakgrund. Uppsala 1976.) Förhoppningsvis skall de nya utomordentligt vackra och trevliga lokalerna i den traditionsrika miljön i och kring Nya Juridicum befrämja den juridiska undervisningen, forskningen, forskarutbildningen och forskarrekryteringen. Eller, som kommunfullmäktiges ordförande vid invigningen uttryckte saken efter en vältalig beskrivning av den uppsaliensiska glädje och kultur som förekommit i Stadshotellets—gamla Gästis—matsal innan den blev bibliotek: "Låt oss hoppas att all restaurering i det huset inte har utplånat de minnen som finns i väggarna utan att en kvardröjande stämning kan skänka en lycklig sinnetsharmoni till de kommande generationer jurister som skall verka här." Fotografierna härovan illustrerar från en och samma plats "Gästis"-delen av Nya Juridicum — men med ett tidsmellanrum av 80 år — hur det var och hur det blivit.
Anders Agell