Tore Alméns minnesfond
    Fondens styrelse höll sitt ordinarie årssammanträde den 15 mars 1982. Fondens nettoavkastning utgjorde år 1981 76357: 70. Tillgångarna uppgick vid 1981 års utgång till 674 526:89. Av detta belopp var 227 916:97 placerade i aktier, 300 000: - i reverslån, 133 707:26 på notariatkonto och 12 902:66 på diverse bankräkningar. Tillgångarna fördelar sig med 418 540: 75 på grundfonden och 255 986: 14 på dispositionsfonden.
    Under år 1981 utdelades bidrag från fonden om sammanlagt 30 000: — .
    Revisionen av 1981 års räkenskaper har inte givit anledning till anmärkning.
    Fonden har till uppgift att främja rättsvetenskaplig verksamhet, främst sådan som är av omedelbar betydelse för det praktiska rättslivet, samt att understödja strävandena för en allt mer vidgad nordisk rättsgemenskap. Möjlighet finns för juris studerande att erhålla bidrag från fonden för resa till annat nordiskt land i samband med tillämpade studier.
    Ansökningar om bidrag från fonden inges till fondens styrelse, adress Svensk Juristtidning, St. Nygatan 2 A, 4 tr, 11127 Stockholm.
H. D-s

 

Harry Axelson Iohnsons fond för rättsvetenskaplig forskning
    Fondens tillgångar uppgick vid 1981 års utgång till 364 932: 64. Därav var 14 250: —placerade i statsobligationer, 310 846: — i aktier och 39 836:64 i bank. Nettoavkastningen år 1981 uppgick till 12285: 30. Under året utbetalades ett tidigare beslutat bidragom 2000:— och utdelades ett nytt bidrag om 4000: —, varav dock 2000:— senare har återbetalats till fonden.
    Fonden har till ändamål dels att i utlandet sprida kännedom om svensk rättsvetenskap och lagstiftning, dels att bereda unga svenska jurister eller juris studerande tillfälle att vid utländska universitet bedriva rättsvetenskapliga studier samt att till trycket befordra på sådana studier grundade avhandlingar.
    Ansökningar om bidrag från fonden inges till fondens direktion, adress Svensk Juristtidning, St. Nygatan 2 A, 4 tr, 111 27 Stockholm.
H. D-s