412 LitteraturnotiserMAURO CAPPELLETTI (ed.). Access to Justice and the Welfare State. Sijthoff:Alphen an den Rijn; Bruyland: Bruxelles; Klett-Cotta: Stuttgart; Le Monnier:Firenze. 1981. 365 s.

 

"Access to Justice", det stora samlingsverk som professor Mauro Cappelletti iFlorens utgav 1978 — 79, recenserades utförligt av Per Olof Ekelöf i SvJT 1981s. 109 ff. Det arbete som har utkommit nu kan betraktas som en fortsättning.Medan det stora verket i fyra volymer blickar tillbaka och skildrar vad som nugäller och praktiseras, är perspektivet här riktat framåt i tiden. Hur skallrättshjälp och andra motsvarande institutioner utformas för att bäst tillgodosesina syften? Vilka nya institutioner behövs för att tillgodose intressen somblivit aktuella under senare år och som inte kan skyddas ens genom aldrig såväl utvecklad rättshjälp, såsom minoritetsskydd, miljöskydd och konsumentskydd? Hur skall vi utnyttja de erfarenheter som vi har samlat om nuvarandesystem? Sådana frågor diskuterades vid ett symposium i Florens hösten 1979,och denna volym innehåller de rapporter som då lades fram. Man kan utanreservation säga att samtliga är läsvärda. Amerikanska institutioner dominerar i materialet, både därför att diskussionen tycks vara mest avancerad iUSA och därför att det finns en allmän tendens i USA a:t försöka lösaproblem, som i Europa betraktas som övervägande politiska, med juridiskamedel — en iakttagelse som redan Toqueville gjorde och som tycks stå sig.
Jan Hellner

 

M. CHERIF BASSIOUNI. International Criminal Law. A Draft International Criminal Code. Alphen aan den Rijn 1980. Sijthoff & Noordhoff. XXXV+249 s. Hfl. 100.00/$ 50.00.

 

Under de senaste decennierna har från olika håll inom juristvärlden höjts röster för ett intensifierat straffrättssamarbete över gränserna for att komma till rätta med den internationella brottsligheten. Diskussionen härom har inte minst förts inom Association internationale de droit pénal, vars generalsekreterare, M. Cherif Bassiouni, för fem år sedan fick i uppdrag att utarbeta förslag till en fullständig och detaljerad internationell strafflag. Resultatet av Bassiounis arbete presenteras i föreliggande bok. Underrubriken "speciell del" framlägger förf. en katalog över de internationella brotten jämte kommentar.
    Förslaget avslutas med en "allmän del", avsedd att tillämpas av en internationell brottmålsdomstol. Bokens obestridliga värde inte minst som underlag för fortsatta mer konkreta och ingående diskussioner förhöjes än mer av dels en förteckning över internationella överenskommelser på straffrättens område dels en bibliografi beträffande den internationella straffrätten.
G. E.

 

JOHS. ANDENÆS. Innføring i rettsstudiet. Oslo 1979. Grøndahl & Søn Forlag A.S. 169 s.

 

Den nya studieordningen vid de norska juridiska fakulteterna har som ett självständigt ämne "innføring i rettssystemet med rettskildelære". Föreliggande arbete har förf.byggt på en serie föreläsningar han hållit i ämnet. Och. som man har anledning

 

Litteraturnotiser 413förvänta sig, är resultatet förträffligt. Boken förefaller mig vara pedagogiskt förnämlig och dessutom medryckande och lätt att läsa. Den är späckad med väsentlig och svårtillgänglig information, som på ett för läsaren nöjsamt sätt presenteras genom rättsfall och exempel från det praktiska livet. Andenæs inför inte enbart studenterna i rättskällelärans och juridikens metodproblems mysterier. Han ger dem också en mängd praktisk information om t. ex. juristen i yrkeslivet och han ger dem råd och vinkar inför det krävande studiet.
    Efter läsning av arbetet är jag också böjd för att stryka under bokreklamens avslutande anmärkning att boken även kommer att vara till glädje för den jurist som lämnat studierna bakom sig.
G. E.