Straff och rättfärdighet — ny nordisk debatt. Redigerad av Sten Heckscher, Annika Snare, Hannu Takala och Jørn Vestergaard. Sthlm 1980.Norstedts. 216 s.

 

Økonomisk kriminalitet — en antologi. Redigeret af Jørgen Jepsen. Köpenhamn 1980. Informations Forlag. 318 s.

 

Nordisk kriminalpolitisk debatt har de senaste åren dominerats av diskussion om principerna för påföljdssystemets utformning och den moderna ekonomiska kriminaliteten. I och med att behandlingskriminologin kommit i bakvatten och proportionalitetsprincipen skjutits i förgrunden och att intresset inriktat sig på de skilda brottens relativa straffvärde har en ökad uppmärksamhet getts åt modern ekonomisk brottslighet som exempelvis gäldenärsbrott, skatte- och valutabrott, miljöbrott och brott mot arbetarskyddslagstiftningen. Här aktuella antologier speglar väl dessa förhållanden.
    Offentliga utredningar på det kriminalpolitiska området under senare delen av 70-talet har, som det vill synas, visat att trenderna i de nordiska länderna

 

Anm. av Straff och rättfärdighet m. m. 43är förvånansvärt parallella. Djupare sett är denna överensstämmelse i flera stycken dock mer skenbar. Medan anti-inriktningen vad gäller ett behandlingsorienterat straffsystem visat sig vara oproblematisk, har det bl. a. varit vanskligt att närmare precisera realiteterna bakom modeordet "nyklassicism". Diskussionen om straff och rättfärdighet är således långt ifrån avslutad. För att söka sprida den diskussion som härvidlag äger rum inom ramen för Nordiska samarbetsrådet för kriminologi och för att bidra till en djupare analys av frågorna har rådet tagit initiativet till antologin "Straff och rättfärdighet". Boken räknar författare från samtliga nordiska länder utom Island och den har karaktären av ett inlägg i en debatt (se bl. a. SvJT 1978 s. 121 ff) som av allt att döma kommer att pågå länge än.
    Samtidigt med den i Sverige utgivna antologin har en antologi angående ekonomisk brottslighet utgivits i Danmark. Två av författarna — Heckscher och Jepsen — har producerat sig i bägge verken. Boken har inte som syfte att enbart utgöra ett kriminalpolitiskt diskussionsinlägg utan avser att genom en systematisering av materialet bidraga till en skärpning och uppstramning av debatten om den ekonomiska brottsligheten. I sistnämnda hänseende anslås tonen redan i det första bidraget som handlar om definitionsproblem. Den ende icke nordbo som medverkar i antologin är den på området eminentsakkunnige Freiburgprofessorn Klaus Tiedemann. I sammanhanget kan nämnas att Tiedemann i äkttysk straffrättstradition redan 1976 publicerade ett arbete om "Wirtschaftsstrafrecht und Wirtschaftskriminalität" i två band, en allmän och en speciell del. Värdefulla inte minst som illustrationer till vilka problem de rättsvårdande organen ställs inför i samband med utredning om modern ekonomisk brottslighet är avsnitten om Glistrupmålet och det danska"margarinkriget" med Unileverkoncernen i huvudrollen.
Gillis Erenius