Internationellt samarbete mellan åklagare

 

Den internationella juristföreningen World Association of Lawyers of the World Peacethrough Law Center har inrättat en särskild sektion för åklagare, kallad World Prosecutors Section. Sektionens ordförande är professor Renato Guimaraes Jr., Sao Paulo, Brasilien. Till regional ordförande för Europa har utsetts länsåklagaren Klas Lithner, Karlskrona. Svenska åklagare som önskar bli medlemmar av föreningen och sektionenkan vända sig till länsåklagaren Lithner. Årsavgiften är normalt 110 dollars men har för år 1982 nedsatts till 60 dollars för dem som anmäler sig som medlemmar under året. Medlemmar erhåller tidskriften The World Jurist och andra publikationer.

 

Till redaktionen insänd litteratur
Revue de droit uniforme/Uniform Law Review 1979. Rom 1979. Unidroit. 296s.
Njem, Jean-Claude. Le Régime et la Nationalisation de Concessions Pétrolièreset Autres Concessions d'Immeubles. Université d'Uppsala Institut Suédoisde Droit International. Etudes en droit International. Tome 4. Sthlm 1980. Almqvist & Wiksell International. 295s. Kr 115:—.
Aubert, Vilhelm. Inledning till rättssociologin. Lund 1981. AWE/Gebers. 186 s. Kr 94:—.
Risk, management och försäkring. Sthlm 1980. Liber Läromedel. 190 s.
Försäkring och läkarintyg. Sthlm 1980. Liber Läromedel. 120 s.
Konkursloven af 1977 med kommentarer af Mogens Munch. 2 udg. København 1980. G. E. C. Gads Forlag. 661 s. Dkr 335:50.
Carlén-Wendels, Thomas. Bodelning och arvskifte. Sthlm 1980. Juristförlaget vid Stockholms Universitet. 246 s.
Agges huvudpunkter av den allmänna rättsläran. 3:e uppl. reviderad och omarbetad av J. Sundberg. Sthlm 1980. Utan förlag. 103 s.
Raymond, Gregory A. Conflict Resolutionand the Structure of the State System. Alpen aan den Rijn/New Jersey 1980. Sijthoff & Noordhoff/Allanheld, Osmun & Co. 116 s. Hfl. 45.00/$ 22.50.
Scandinavian Studies in Criminology vol. 7: Policing in Scandinavia. Edited by Ragnar Hauge. Stavanger 1980. Universitetsforlaget. 270 s. Nkr 130:—.
Sarnecki, Jerzy. Ungdomsbrottslighet. Uddevalla 1981. Liber Förlag. 284 s. Kr 105:—.
Rodhe, Knut. Aktiebolagsrätt. 10:e uppl. Lund 1981. Norstedts. 285 s. Kr 110:—.
Mattsson, Nils. Mervärdeskatt och socialavgifter. Uppsala 1981. Iustus Förlag. 66 s.
Grönwall, Lars. Nasenius, Jan. Socialtjänstens mål och medel. Arlöv 1981. Håkan Ohlssons Förlag. 470 s.
Hermanson, Waldemar. Sandler, Germund. Svensson, Sven V. Wennberg, Birger. Taxeringshandbok. 2:a uppl. Lund 1981. Norstedts. 552 s. Kr. 385:—.
Ranta, Torvald. Hur man sluter avtal. Lund 1981. Norstedts. 134 s. Kr 115:—.
Hagbergh, Erik. Nisell, Sal. Lagen om ekonomiska föreningar. 5:e uppl. Lund 1981. Norstedts. 285 s. Kr 245:—.
Eklund, Erik. Wernevi, Leif. De nya investeringsavdragen. Lund 1981. Norstedts. 110 s. Kr 95:—.
Thornstedt, Hans. Eklund, Erik. Skattebrott och skattetillägg. 4:e uppl. Lund 1981. Norstedts. 243 s.
Holmberg, Stina. Mot monopolisering. NO:s verksamhet under 25 år. Lund 1981. Norstedts. 194 s.
Grauers, Folke. Studiematerial för juridisk grundkurs. Lund 1981. Juridiska Föreningen i Lund. 180 s.
Ekelöf, Per Olof. Supplement till Rättegång I—V. 4:e uppl. Lund 1981. Norstedts. 46 s.
Arvidson, Herbert. Företagsvärdering. 2:a uppl. Lund 1981. Norstedts. 43 s.
Matningsdal, Magnus. Promillekjøring. Bergen 1981. Universitetsforlaget. 267s. Nkr 149:—.
Grunnloven vår 1814 til 1981. 1. Tekstutgave ved Tønnes M. Andenæs. Oslo 1981. Universitetsforlaget. 165 s. Nkr88:—.
Lindencrona, Gustaf. Mattson, Nils. Arbitration in taxation. Lund 1981. Norstedts.92 s. Kr 90:—.
Grosskopf, Göran. Skatter och avgifter. 2:a

 

428 Notiseruppl. Lund 1981. Norstedts. 86 s. Kr45:—.
Wikrén, Gerhard. Utlänningslagen med kommentarer. Uddevalla 1981. LiberFörlag. 312 s. Kr 135:—.
Liman, Lars-Otto. Entreprenadrätt — en introduktion. Östervåla 1980. AB Svensk Byggtjänst. 135 s.
Östgötalagen. Edited by H. S. Collin and C. J. Schlyter. Facsimile edition with addendum. Edited by Gösta Holm and Carl Ivar Ståhle. Walter Ekstrands bokförlag. Lund 1980.
Westgötalagan. Edited by H. S. Collinand C. J. Schlyter. Facsimile edition with addendum. Edited by Gösta Holm. Walter Ekstrands bokförlag. Lund 1976.
Baggesen, Ove. Buss, Grethe. Fredriksen, Birthe. Bistandsloven. 2. udg. København 1981. Juristforbundets Forlag. 304 s. Dkr 260:—.
Stökken, Anne Marie. Politiet i det norske samfunn. Stavanger 1981. Universitetsforlaget. 243 s. Nkr 118:—.
Cervin, Ulf. Grauers, Folke. Studiematerialför civilrätt A. Lund 1981. Juridiska Föreningen i Lund. 214 s.
Nordisk rättshistorisk litteratur 1966—1975. En bibliografisk förteckning sammanställd av Signe Carlsson. Lund
1980. Institutet för rättshistorisk forskning. Distr.: AB Nordiska Bokhandeln. 454 s.
Ekbom, Carl Axel. Attungstal och mantal. Studier i svensk jordtaxering. Sthlm 1981. Institutet för rättshistorisk forskning. Distr.: AB Nordiska Bokhandeln. 131 s.
Carle, Jan. Ramberg, Gunnar. Sjöberg, Hans. Körkortet och lagen. Helsingborg 1981. Liber Förlag. 67 s. Kr 45:—.
Bernitz, Ulf. Lokrantz Bernitz, Annika. Företagslagar. Helsingborg 1981. Liber Förlag. 141 s. Kr 50:—.
Frihagen, Arvid. Partsrettigheter i ansettelsesaker. Bergen 1981. Forlaget A. Frihagen A/S. 270 s.
Hemström, Carl. Fackföreningarna och de anställda. Lund 1981. Norstedts. 197 s. Kr 135:—.
Pehrson, Lars. Varumärken från konsumentsynpunkt. Helsingborg 1981. Liber Förlag. 512 s. Kr 225:—.
Revue de droit uniforme/Uniform Law Review 1980. Rom 1980. Unidroit. 337s.
Lando, Ole. Udenrigshandelens kontrakter. 3. udg. København 1981. Juristforbundets Forlag. 379 s. Dkr 353:35.
Heuman, Lars. Specialprocess. Utsökning och konkurs. Lund 1981. Juridiska Föreningen i Lund. 184 s.
Grauers, Folke. Kompendium i nyttjanderätt. 4:e uppl. Lund 1979. Juridiska Föreningen i Lund. 97 s.
Försäkringsjuridiska föreningens rättsfallssamling 1978. Sthlm 1981. Försäkringsjuridiska föreningen. 209 s.
Bruzelius, Anders. Wångstedt, Erik. Norking, Marie-Louise. Concise English-Swedish Glossary of Legal Terms/Kortfattadengelsk-svensk juridisk handbok. Lund 1980. Liber Läromedel. 175 s. Kr 102:—.
Aarbakke, Magnus. Ansvarlig selskap. Oslo 1981. Universitetsforlaget. 223 s. Nkr 122:—.
Norström, Carl. Sverne, Tor. Offentlighet och sekretess i socialtjänsten. Arlöv 1981. Håkan Ohlssons Förlag. 166 s.
Nytell, Eric. Pedersen, Hans. Juridik och ekonomi för villafolk. Lund 1981. Norstedts. 112 s.
Lennerlöf, Lennart. Arbetsmiljön ur psykologisk och sociologisk synvinkel. Avesta 1981. Liber Förlag. 234 s. Kr 90:—.
Moberg, Krister. Företaget och sekretessen. Lund 1981. Juridiska Föreningen i Lund. 264 s.
Att leva med mångfalden. En antologi från diskrimineringsutredningen. Helsingborg 1981. Liber Förlag. 231 s.
Hessler, Henrik. Obehöriga förfaranden med värdepapper. 2:a uppl. Lund 1981. Norstedts. 296 s.
Wandén, Stig. Ekonomiskt tänkande. Lund 1981. Norstedts. 170 s. Kr 95:—.
Norström, Carl. Sverne, Tor. Offentlighet och sekretess i hälso- och sjukvården. Arlöv 1981. Håkan Ohlssons. 190 s.
Nial, Håkan. Handelsbolagsrätt. Lund 1981. Norstedts. 121 s. Kr 60:—.
Mattsson, Nils. Beskattning av handelsbolag. 3:e uppl. Lund 1981. Norstedts. 108 s. Kr 60:—.
Hadenius, Axel. Spelet om skatten. Lund 1981. Norstedts. 301 s. Kr 145:—.
Bernitz, Ulf. Lokrantz Bernitz, Annika. Konkurslagar. Helsingborg 1981. Liber Förlag. 116 s. Kr 55:—.
Bernitz, Ulf. Lokrantz Bernitz, Annika. Konsument- och marknadslagstiftningen. 2:a uppl. Helsingborg 1981. Liber Förlag. 284 s.
Strömholm, Stig. Rätt, rättskällor och rättstillämpning. Lund 1981. Norstedts. 476s. Kr 215:—.
Fahlbeck, Reinhold. Praktisk arbetsrätt. Lund 1981. Liber Läromedel. 480 s. Kr 122:—.
Fahlbeck, Reinhold. Praktisk arbetsrätt.

 

Notiser 429Övningsmaterial. Lund 1981. Liber Läromedel. 224 s. Kr 59:—.
Folketingets ombudsmands beretning for året 1980. København 1981. A/SJ. H. Schultz Universitets-bogtrykkeri. 824s.
Melander, Göran. Politiska fångar. Lund 1981. Norstedts. 97 s. Kr 55:—.
Pettersson, Per. Handelsbolag/Årsredovisning. Uddevalla 1981. Liber Förlag.199 s. Kr 95:—.
Tiberg, Hugo. Skuldebrev, växel och check. 3:e uppl. Lund 1981. Norstedts. 154 s. Kr 95:—.
Espersen, Preben. Harder, Erik. Normalstyrelsesvedtægt og normalforretningsorden. København 1981. Juristforbundets Forlag. 359 s. Dkr 225:—.
Bitsch, Niels Chr. Ekstrand, Hanne. Lov ombørns retsstilling. 3. udg. København 1981. Juristforbundets Forlag. 213 s.
Bruzelius, Anders. Danielson, Gunnar. Åström, Lars-Åke. Sociallagarna: Socialförsäkring. 5:e uppl. Lund 1981. Håkan Ohlssons Förlag. 192 s.
Atiyah, P. S. Promises, Morals and Law. Oxford 1981. Clarendon Press. 218 s.£14.00.
Schønning, Albert. Erstatning fra staten tilvoldsofre. Oslo 1981. Universitetsforlaget. 151 s. Nkr. 110:—.
Hasselbalch, Ole. Et perspektiv. København 1981. Juristforbundets Forlag. 90 s. Dkr 177:30.
von Eyben, W. E. Kutchinsky, Berl. Parts- og vidneafhøring. København 1981. Juristforbundets Forlag. 213 s. Dkr218:75.
Anker Andersen, Jens. Brugeligt pant. København 1981. Juristforbundets Forlag.88 s.
Ørgaard, Niels. Tvangsakkord. København 1981. Juristforbundets Forlag. 125 s.
Fahlbeck, Reinhold. Labour Law in Sweden. Lund 1981. Juridiska Föreningen i Lund. 66 s.
Barnens och de ungas fri- och rättigheter. Sthlm 1981. Rättsfonden. 107 s.
Rubenstein, I. H. Law on Cults. Chicago 1981. The Ordain Press. 120 s. $4.95.
Atiyah, P.S. An Introduction to the Law of Contract. Oxford 1981. Clarendon Press. 335 s. £15.00.
Nørgaard, Carl Aage. Forvaltningsret. Sagsbehandling. 2. udgave ved Jens Garde. København 1981. 245 s. Dkr 220:—.
Bjerke, Hans Kristian. Tvangs- og rettsmidlene i straffeprosessen. Oslo 1981. Universitetsforlaget. 134 s. Nkr 68:—.
Lassen, Knut. Prosessformularer i skjønnsprosess. Oslo 1981. Universitetsforlaget. 174 s. Nkr 105:—.
Isachsen, Arne Jon. Strøm, Steinar. Skattefritt— svart sektor i vekst. Oslo 1981. Universitetsforlaget. 148 s. Nkr 75:—.
Røstad, Helge. Utvalgte emner innen strafferetten og straffeprosessen. Drammen 1981. 319 s. Nkr 175:—.
Greve, Vagn. Unmack Larsen, Bent. Lindegaard, Per. Straffeloven. Almindelig del. 2. udg. København 1981. Juristforbundets Forlag. 407 s. Dkr 274:55.
Sveriges Rikes Lag. Gillad och antagen av riksdagen år 1734. Faksimilupplaga. Malmö 1981. Gidlunds. 398 s. Kr 105:—.
Ekström, Bernt. Koncessionsnämndens tillståndsgivning till stora djurstallar. Uppsala 1982. Sveriges lantbruksuniversitet. 193 s.
Hollo, Erkki J. Die Definition von geltendem Recht in der Rechtsfindung. Helsingfors 1981. Martinpaino. 175 s.
Wetterstein, Peter. Säljarens garantiutfästelser vid lösöresköp. Åbo 1982. Åboakademis kopieringscentral. 384 s.
Madsen, Palle Bo. Vildfarelser, forudsætninger og billighed. Århus 1981. Aarhus universitet. 329 s.
Perregaard, Henrik. Økonomer om samfundet: Fra Adam Smith til Milton Friedman. Denmark 1982. Samfundsvidenskabeligt Forlag. 147 s. Dkr 105:—.
Rosberg, Benny. Ansvar og straf i arbejdsmiljøloven. København 1981. Juristforbundets Forlag. 168 s. Dkr 287:90.
Andersen, Jens Anker. Tvangsfuldbyrdelse. København 1981. Juristforbundets Forlag. 224 s.
Hasselager, Olaf. Johansen, Aksel Runge. Årsregnskabsloven af 1981 med kommentarer. København 1981. G E C Gads Forlag. 556 s. Dkr 341:60.
Gomard, Bernhard. Fodgeret. 3 udg. København 1981. Juristforbundets Forlag. 408 s.
Greve, Vagn. Ingstrup, Ole. Jensen, Sv. Gram. Strafansvar. 8 udg. København 1982. Juristforbundets Forlag. 190 s. Dkr 125:—.
Henriksen, Roger. The legal aspect of paper-less international trade and transport. København 1982. Juristforbundets Forlag. 185 s.
Bratholm, Anders. Matheson, Wilhelm. De unges lovbok. Oslo 1981. Universitetsforlaget. 232 s. Nkr 95:—.
Lando, Ole. Kontraktsinstituttet, udenrigshandels ret II, danske og fremmede lovvalgsregler o kontrakter. 3 udg. København 1981. Juristforbundets Forlag. 441 s.

 

430 NotiserAndenœs, Mads Henry. Aksjeselskapsrett. Bergen 1981. Bedriftsøkonomens Forlag. 353 s.
Forsström, Jan. Preskription av fordringar, kommentar till den nya lagen. Stockholm 1982. Liber Förlag. 94 s. Kr 70:—.
Pålsson, Lennart. Rättsfalls- och övningsmaterial i internationell privaträtt. 2:a uppl. Lund 1981. Juridiska föreningen i Lund. 358 s.
Westerlund, Staffan. Kommentar till miljöskyddslagen. Stockholm 1981. Liber Förlag. 349 s. Kr 140:—.
Olsson, Anders H. S. Ramnek, Lennart. Bomed bostadsrätt. 2:a uppl. Stockholm 1981. Liber Förlag och Jurist- och Samhällsvetareförbundets Förlags AB. 202s.
Wallin, Gunvor. Familjerättsliga avtal. Stockholm 1981. Almqvist & Wiksell Förlag AB. 90 s.
Brinck, Bertil. Ohlson, Birger. Thornell, Greger. Straffrätt enligt brottsbalken.7:e uppl. Umeå 1981. Brincks Bokförlag. 438 s. Kr 98:—.
Bexelius, Alfred. Vår förste JO 1810-1823. Stockholm 1981. P A Norstedt & Söners förlag. 275 s. Kr 145:—.
Amnå, Erik. Planhushållning i den offentliga sektorn? Stockholm 1981. P A Norstedt & Söners förlag. 239 s. Kr 145:—.
Johanson, Kjell E. Social utslagning, organiserad och ekonomisk brottslighet. Helsingborg 1981. LiberFörlag. 120 s. Kr 84:—.
Heuman, Lars. Process- och straffrätt för juridisk översiktskurs. Lund 1982. 12:e uppl. Juridiska föreningen i Lund. Wallin & Dalholm Boktr. AB. 87 s.
Rodhe, Knut. Föreningslagen 1951 års lagom ekonomiska föreningar. 7:e uppl. Stockholm 1981. LTs förlag, Stockholm. 277 s.
Munck, Johan. Vilgeus, Jan. Ordningsvakt och väktare. Regler för ordningsvakter och bevakningsföretag. Stockholm 1982. Liber Förlag. 114 s. Kr 74:—.
Rodhe, Knut. Litteraturanvisningar för internationell bolagsrätt. 12:e uppl. Stockholm 1981. Industriförbundets Förlag. 41 s. Kr 40:—.
Victorin, Anders. Hyresförhandlingslagen. Stockholm 1981. 3:e uppl. Stiftelsen Juristförlaget vid Stockholms universitet. 42 s. Kr 40:—.
Stiernhöök, Johan. Om Svears och Götars forna rätt. Institutet för rättshistorisk forskning. Uppsala 1981. 345 s. Krhäft. 130:—, inb. 200:—.
Nygren, Rolf. Subordination och enskild integritet. Lund 1981. Institutet för rättshistorisk forskning. 445 s. Kr130:—.
Grosskopf Göran. Edvardsson, Leif. Inkomst och förmögenhetsbeskattning, Del 1. Stockholm 1982. P A Norstedt & Söners förlag. 309 s. Kr 150:—.
Grauers, Folke. Norstedts formulärbok med bruksanvisningar, 10:e uppl. Stockholm 1982. P A Norstedt & Söners Förlag. 309 s. Kr 150:—.
Gandemo, Bertil. Asztély, Sandor. Finansiell planering. 6:e uppl. Lund 1981. P A Norstedt & Söners Förlag. 188 s. Kr 95:—.
Ekman, Gösta. Tivéus, Ulf. Skatt på aktier, 2:a uppl. Lund 1982. P A Norstedt & Söners Förlag. 126 s. Kr 110:—.
Bratt, John. Fernström, Olle. Deklaration och beskattning. 27:—. uppl. Lund 1981. P A Norstedt & Söners Förlag. 405 s. Kr 180:—.
Edström, N. F. Samuelsson, L. A., Böök, O.K. Ekonomiordbok. Stockholm 1981. PA Norstedt & Söners Förlag. 145 s. Kr 140:—.
Danielsson, Christer. Företagsledning. Lund 1981. P A Norstedt & Söners Förlag. 126 s. Kr 95:—.
Gorton, Lars. Studiematerial i exporträtt. Lund 1981. Rättsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet. 91 s. Kr 75:—.
Allmänna reklamationsnämnden, utlåtanden 1979 och 1980.
Lyngsø, Preben. Dansk forsikringsret. 4:eutg. København 1981. Juristforbundets Forlag. 537 s. Dkr 488:—.
Bjerke, Hans Kristian. Fengsling. Oslo 1981. Universitetsforlaget. 210 s. Nkr 118:—.
Greve, Vagn. Bonde, Niels. Scharf Ole. Kommenteret normalpolitivedtægt. København 1981. Juristforbundets Forlag. 240 s. Dkr 305:—.
Squibb, G. D. Precedence in England and Wales. Oxford 1981. Oxford University Press. 139 s. £12.50.
Victorin, Anders. Scandinavian Studies in Law. 1981. Vol. 25. Stockholm 1981. The Faculty of Law, University of Stockholm. 274 s.
Klami, Hannu Tapani. The Legalists Finnish Legal Science in the Period of Autonomy 1809—1917. Helsinki 1981. Oy Tilgmann AB. 159 s.
Bernitz, Ulf. Draper, Johan. Consumer protection in Sweden legislation, institutions and practice. Stockholm 1981. Liber Förlag. 367 s.
Revue de droit uniforme. Uniform Law Review. 1980 II. 404 s.

 

Notiser 431Alta-dommen. Norges Naturvernforbund. Universitetsforlaget. 221 s. Nkr 87:—.
Ljungar, Jan P. Bostad i Sverige. Stockholm 1982. SAFs förlag. 47 s. Kr 42:—.
Wiberg, Lars. Våga välja väg. Lund 1982. P A Norstedt & Söners Förlag. 212 s.Hft Kr 95:—.
Grosskopf, Göran. Edvardsson, Leif. Inkomst- och förmögenhetsbeskattning, del II. Stockholm 1982. P A Norstedt & Söners Förlag. 320 s. Hft Kr 155:—.
Svensk Försäkrings-Årsbok 1981. 66:e årg. Stockholm 1981. Svenska Försäkringsföreningen. 444 s.
Hermerén, Göran. Åström, Karsten. Rapport R25: 1982. Styrmedel i samhällsplaneringen. Stockholm 1982. Statens råd för byggnadsforskning. Svensk Byggtjänst.63 s. Kr 25:—.
Regner, Nils. Berggren, Nils-Olof. Lindh, Ove. Rättspraxis i litteraturen (NJA 1930—1980). Lund 1982. P A Norstedt & Söners Förlag. Studentlitteratur ab. 597 s. Kr 465:—.
Walin, Gösta. Gregow, Torkel. Löfmarck, Peter. Utsökningsbalken. Lund 1982. PA Norstedt & Söners Förlag. Studentlitteratur ab. 746 s. Kr 580:—.
Hjärne, Erland. Land och ledung Del 2. Lund 1981. Institutet för rättshistorisk forskning. 402 s.
Blok, Peter. Ejerlejligheder. 2:a udg. København 1982. Juristforbundets Forlag. 815 s. Dkr 525:—.
Levine, Julius Byron. Discovery: A Comparison between English and American Civil Discovery Law with Reform Proposals. Oxford 1982. Oxford University Press. 208 s. £16.00.
Pedersen, Hans Viggo Godsk. Kaution. København 1982. Juristforbundets Forlag. 108 s. Dkr 125:—.
Campbell, Dennis. Transnational Legal Practice vol. 1—2. Kluwer Law and Taxation Publishers. Deventer/Netherlands. vol. 1. 189 s. vol. 2 387 s. Hfl.180:—, US $90:—.
Hasselbalch, Ole. Arbejdsret. 2 udg. København 1982. Juristforbundets Forlag. 283 s.
Skouvig, Preben. Udlæg. 2 udg. København 1982. Juristforbundets Forlag. 88 s.Dkr 142:—.
Revue de droit uniforme. Uniform Law Review. 1981 I. 310 s.
Gammeltoft-Hansen, Hans. Gomard, Bernhard. Philip, Allan. Danish law — A General survey. København 1982. The Danish Committee on Comparative Law och G E C Gads Forlag. 395 s. Dkr 170:80.
Rättshistoriska studier. 7:e bandet. Lund 1982. Institutet för rättshistorisk forskning. 261 s.
Agell, Anders. Samboende utan äktenskap. Rättsläge och rättspolitik. Liber FörlagJurist- och Samhällsvetareförbundets Förlags AB. Stockholm 1982. 167 s. Kr 85:—.
Malmström, Åke. Civilrätt under medverkan av Anders Agell och Tore Sigeman. Liber Läromedel. Uppsala 1981.376 s.
Ewerlöf, Göran. Röst Andréasson, Barbro. Sverne, Tor. Barnets bästa. Om föräldrar och samhällets ansvar. Liber Förlag. Stockholm 1982. 134 s. Kr 85:—.
Wennberg, Birger. Skattemål och andra mål i länsrätten. Liber Förlag. Statensnämnd för utgivande av förvaltningsrättsliga publikationer. Stockholm 1981. s. 235. Kr 90:—.