432 PersonalnotiserNy professor

 

Regeringen har utnämnt docenten Anders Victorin till professor i civilrätt vid Stockholms universitet.
    Professor Victorin är född 21 maj 1944 i Göteborg. Han avlade jur. kand. ex. i Stockholm 1969. 1970 blev han Master of Law i Harvard, 1973 juris doktor i Stockholm och 1974 docent vid Stockholms universitet. Under åren 1974—81 innehade han en tjänst som forskare vid Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet i ämnet boenderätt.
    Victorin är redaktör för Scandinavian Studies in Law. Bland hans publicerade arbeten märks Lönenormeringgenom kollektivavtal 1973, Kollektiv hyresrätt 1980 samt ett tjugotal mindre böcker, kompendier och artiklar, främst inom arbetsrätten och boenderätten.

 

 

Handelsdepartementet. Regeringen har
    15 april 1982 förordnat bitr. generalsekr. i EFTA Magnus Vahlquist att vara t.f. dep.råd i handelsdep:t.

 

Regeringsrätten. Regeringen har
    1 april 1982 förordnat ass. i kammarrätten i Göteborg Olle Holmstedt att inneha långtidsvik. på en tjänst som reg.rättssekr.

 

Hovrätterna. Regeringen har
    6 maj 1982 utnämnt t.f. hovr.rådet, tillika vice ordf. på avd., i hovr. över Skåne o.Blekinge, hovr.rådet i hovr. Lennart Sjövall att vara hovr.råd, tillika vice ordf. på avd., ihovr. samt
    13 maj 1982 utnämnt dep.rådet i justitiedep:t, ass. i Göta hovr. Peter Löfmarck och ass.i Göta hovr. Lars Noltorp att vara hovr.råd i hovr.

 

Kammarrätterna. Regeringen har
    6 maj 1982 utnämnt kanslichefen och bitr. skattedir. vid riksskatteverket Peter Wennerholm att vara kammarrättsråd, tillika vice ordf. på avd., i kammarrätten i Stockholm.

 

Tingsrätterna. Regeringen har
    15 april 1982 utnämnt rådm. i Falu tr Jon Jonsson att vara lagman i Åmåls tr,
    6 maj 1982 utnämnt rådm. i Kristianstads tr, tingsdomaren Gerhard Möller att varalagman i Simrishamns tr,
    s. d. utnämnt rådm. i Borås tr John Hedvall att vara lagman i tr,
    s. d. utnämnt rådm. i Lunds tr Stig Ramkull att vara chefsrådm. i Malmö tr,
    s. d. utnämnt civiling. Börje Harju att vara fast.råd i tingsrätterna,
    13 maj 1982 utnämnt t.f. rev.sekr., ass. i Svea Hovr. Knut Öhrström att vara rådm. iHuddinge tr,
    s.d. utnämnt o. förflyttat rådm. i Huddinge tr Bengt Fredelius att vara rådm. iSollentuna tr,
    s. d. utnämnt ass. i Svea hovr. Anders Påhlman att vara rådm. i Södertälje tr,
    s. d. utnämnt o. förflyttat rådm. i Lycksele tr Kjell Bügelund att vara rådm. i Växjö tr,
    s. d. utnämnt ass. i hovr. f. Västra Sverige Jörgen Kvist att vara rådm. i Göteborgs tr,
    s.d. utnämnt ass. i hovr. f. Västra Sverige Ulf Appeltofft att vara rådm. i Alingsås trsamt
    s. d. utnämnt ass:a i hovr. Skåne o. Blekinge Agneta Ohlsson och Johan Hansson att vararådmän i Malmö tr.