Gillis Erenius 515ANDERS BRATHOLM. Strafferett og Samfunn. Alminnelig del. Oslo-Bergen Tromsø 1980. Universitetsforlaget. XXVII + 682 s. Nkr. 249,00.

 

Den svenska straffrättens allmänna del har genom åren begåvats med flera ingående studier inom skilda detaljområden. Härtill kommer ett antal breda, mer eller mindre inträngande framställningar. De inte bara av teoretiker alltjämt använda arbetena av Hagströmer och Thyrén intar obestridliga rangplatser, medan framställningar av hithörande slag av Agge, Thornstedt, Jareborg och Strahl hör till den svenske straffrättarens nära nog dagliga verktyg. Men bortser vi från brottsbalkskommentaren saknar trots detta Sverige alltjämt en heltäckande framställning av straffrättens allmänna del —och den speciella delen med för den delen. Man behöver dock inte gå långt utanför landets gränser för att finna sådana arbeten. I Danmark har Hurwitz' klassiska arbete vidareförts av Waaben och Norge kan i relativt sen tid uppvisa breda framställningar av Skeie och Andenæs. Bara fem år efter andra upplagan av Andenæs' nu klassiska "Alminnelig strafferett" utger så professorn vid Oslo-universitetet Anders Bratholm ännu en heltäckande framställning i samma ämne.
    Det är ett imponerande verk som spänner över vida fält. Redan genom titeln anger förf. att han önskar framställa straffrättens allmänna läror i ett brett samhälleligt sammanhang. Det fylliga inledningskapitlet tar också upp kriminalpolitiska frågor som bl. a. dem om "makt, rätt och kriminalisering" och behovet av kriminalisering och avkriminalisering i dagens samhälle. Framställningen får en verklighetsnära prägel genom att författaren hela tiden illustrerar med ofta välfunna exempel. Stilen är välbalanserad men engagerande, tankeväckande och lagom provocerande. Detta gäller förvisso inte bara första kapitlet. Framställningen ger genomgående ännu ett gott exempel på den frejdiga och medryckande stil som tycks vara norska juristers adelsmärke.
    Från kapitel 2 och framåt ger förf. en systematisk framställning av de allmänna straffbarhetsvillkoren även som de straffrättsliga sanktionerna. Att förf. särskilt intresserar sig för påföljdssidan ger de fylliga kapitlen "Betinget dom" och "Fengsel" klart vid handen. I det sammanhanget kan också nämnas att frågor om straffmätning samt avräkning av häktningstid behandla stämligen utförligt i var sitt kapitel.
    Det säger sig självt att ett så omfattande arbete måste ge en anmälare tillfällen till såväl instämmande som kritik. Att ta upp hela eller delar av framställningen till närmare granskning skulle emellertid föra alltför långt och inte vara försvarbart i detta sammanhang. För svenska läsare måste det emellertid anmärkas att boken vid sidan av det norska innehåller mycket material från övriga Norden, inte minst från Sverige. Norska och nordiska jurister över huvud taget är att gratulera till ännu ett förnämligt hjälpmedel.
Gillis Erenius