Dansk juridisk litteratur 1978 og 1979
Blandt de i årene 1978—79 udkomne juridiske værker i Danmark kan indenfor retshistorien særlig fremhæves Inger Dübecks doktordisputats Købekoner og konkurrence (1978), der behandler kvinders formueretlige stilling i retshistoriskperspektiv. Fra retshistoriens felt kan også fremhæves den udgivelse af ældreprivate domssamlinger, der som Danske Domme 1375—1662 planlagt i seksbind for tiden er i gang.
    Indenfor arbejdsretten er udkommet Ole Hasselbalch: Arbejdsretlige funktioner (1979), der er antaget som disputats ved Stockholms universitet, og hvori en række af arbejdsrettens grundprincipper underkastes en analyse. Samme forfatter har udgivet en række mindre værker indenfor arbejdsretten, bl. a. Arbejdshindringer (1979), Ansœttelsesœndringer (1979) og Loven om kollektive afskedigelser (1979). En historisk redegørelse for den ældre arbejdsret giver Inger Düibeck i bogen Arbejdsretten i støbeskeen (1979).
    Fra familie- og arveretten foreligger H. Andrup: Dansk Underholdsret (1978)om reglerne for udbetaling af underholdsbidrag og en kommentar v. Svend Danielsen til Myndighedsloven. Ruth Nielsen har udgivet bogen Kvindearbejdsret(1979) ligesom der i Årbog for Kvinderet (1978 og 1979) er optaget en rækkeafhandlinger fra forskellige dele af retssystemet med særligt henblik på kvinders stilling.
    En fremstilling af forvaltningens organisation giver Poul Meyers Offentligforvaltning, der 1978 er udkommet i ny udgave. Endvidere er udkommet andendel af Erik Harders fremstilling af Dansk Kommunalforvaltning, der bl. a. behandler reglerne om det kommunale tilsyn. En større fremstilling af de vigtigste dele af forvaltningsrettens almindelige del giver en række forfattere med tilknytning til Århus Universitet i Forvaltningsret. Almindelige emner (1979).
    En ny udgave af kommentaren til Patentloven er udarbejdet af Mogens Koktvedgaard og Lise Østerborg (1979). Knud Åge Frøbert har udsendt en fremstilling af Ophavsretten og fotografiretten (1979).
    Fra kriminalretten og kriminologiens område kan fremhæves første del af Knud Waaben: Strafferettens specielle del (1978) samt Flemming Balvig: Angstfor kriminalitet (1978). Fra specialstrafferetten foreligger Vagn Greve: Fœrdselsstrafferet (1979) og Per Hessel: Kildeskattelovens straffebestemmelser (1979).
    Bernhard Gomard har udsendt en kort Introduktion til obligationsretten (1979)om en række almene obligationsretlige problemstillinger. Fra obligationsretten kan endvidere nævnes 4. udg. af Anders Vinding Kruse: Ejendomskøb(1978), en ny udgave af Preben Lyngsø: Dansk forsikringsret (1978) og Bernhard Gomards fremstilling af Revisorers stilling i retlig belysning (1979). En indgående kommentar i to bind til Købeloven er udgivet af Jacob NøragerNielsen og Søren Theilgaard (1979).
    Indenfor procesretten, herunder skifteretten, er fremkommet en række værker. En ny fremstilling af streffeprocessen giver Mogens Koktvedgaard og Hans Gammeltoft-Hansen: Lœrebog i strafferetspleje (1978). Bernhard Gomard har udsendt en kort fremstilling af reglerne om Voldgift i Danmark (1979), mens reglerne i retsplejeloven om tvangsauktion er behandlet af Jens Anker Ander

 

684 Dansk juridisk litteratursen i Auktion (1979) og det fogedretlige afsnit om Fogedsager (1979) af Jens Anker Andersen, Preben Skouvig, Poul Sørensen og Allan Walbom. Konkurslovens regler om Betalingsstandsning har været genstand for en afhandling af Niels Ørgaard (1979). Endvidere bør nævnes Mogens Munchs kommentar (1978, 2. udg. 1980) til Konkursloven af 1977.
    En fremstilling af et kompliceret spørgsmål fra socialretten er Jørgen Graversens: Tilbagebetaling af sociale ydelser (1979).
    Nye behandlinger af reglerne om tinglysning foreligger i 4. udgave af Knud Illum: Tinglysning (1978) og en ny udgave af Frederik Vinding Kruses kommentar til Tinglysningsloven (1978) ved Jes Bryld og Hanne Blegvad Jensen.Fra grænseområdet mellem tingsret og forfatningsret foreligger om ekspropriation Egon Larsen: Ejendomsrettens omfang og beskyttelse (1978). W.E. v.Eybens lærebog Formuerettigheder er kommet i 6. udg.

Ditlev Tamm