Notiser 687Ny skriftserie i juridik
Juridiska fakulteten vid Stockholms Universitet har nyligen beslutat starta en skriftserie, ägnad att dokumentera forskningen vid fakulteten. För detta ändamål har en särskild stiftelse bildats, Stiftelsen skrifter utgivna av juridiska fakulteten vid Stockholms Universitet. Edvard Cassels stiftelse har beslutat tillskjuta den nybildade stiftelsen ett grundkapital. Styrelseledamöter i stiftelsen är professorerna Ulf Bernitz, Gertrud Lennander och Anders Victorin. Till ledamöter av skriftseriens redaktionskommitté har utsetts professorerna Gustaf Lindencrona och Gertrud Lennander samt docent Suzanne Wennberg och till redaktör jur. kand Jan Rosén.
    Skriftserien är avsedd att t. v. utkomma med ett par nummer om året. Den kommer att spegla olika sidor av rättsvetenskaplig forskning som bedrivs vid fakulteten. Särskilt goda examensarbeten kan också komma i fråga för publicering. I skriftserien kan även offentliggöras bl. a. sammanställningar av artiklar och material med karaktär av dokumentation.
    Det första numret i skriftserien utkom i augusti 1982 och innehåller tre föreläsningar i arbetsrätt, som hållits vid fakulteten av internationellt framstående forskare.
Jan Rosén

 

Studiebesök i utlandet för jurister
Genom förmedling av Europarådet ordnas årligen studiebesök för utländska jurister i Europarådets medlemsstater. Ansökningsformulär för deltagande i sådana studiebesök kan erhållas från justitiedepartementet (hovrättsassessor Anders Iacobaeus). Ansökan skall genom justitiedepartementets förmedling ges in till Europarådet senast den 30november 1982.

 

Stipendier för studier i europeisk rätt
Europarådet delar årligen ut forskningsstipendier för studier i europeisk rätt. I SvJT 1971 s. 494 har lämnats närmare upplysningar om villkoren för erhållande av sådant stipendium. Ansökningsformulär kan erhållas från justitiedepartementet (hovrättsassessor Anders Iacobaeus). Ansökan skall genom justitiedepartementets förmedling ge sin till Europarådet senast den 30 november 1982.

 

Justitiedepartementet. Dep.chefen har
    1 mars 1982 förordnat kammarrättsass. Mårten Stenberg att vara sekr. i utredn. om barnens rätt,
    15 mars 1982 förordnat justitieombudsmannen Per-Erik Nilsson att vara ordf. i upphovsrättsutredn.,
    29 mars 1982 förordnat hovr.ass. Karin Hökborg att biträda som sakk. i dep:t,
    19 maj 1982 förordnat polismäst. Åke Magnusson att vara särskild utredare i utredn. om effekterna av att använda ordningsvakter för vissa bevakningsuppgifter i tunnelbanan i Stockholm samt 24 maj 1982 förordnat polisint. Inge Öhlund och den 2 juli 1982förordnat polismäst. Björn Klang att vara sekr. i utredn.,
    10 juni 1982 förordnat hovr.ass. Lars Eklycke att biträda som sakk. i dep:t,
    5 juli 1982 förordnat kammaråkl. Gunnel Lindberg att biträda som sakk. i dep:t,
    12 juli 1982 förordnat polissekr. Jan-Olov Onshagen att biträda som sakk. i dep:t,
    13 juli 1982 förordnat prof. Hans Ragnemalm att vara särskild utredare i utredningen med uppdrag att göra en översyn av 10 kap. 5 § regeringsformen,
    3 aug. 1982 förordnat gen.dir. Mats Börjesson, hovr. lagm. Trygve Hellners och justitierådet Ulf Nordenson att vara sakk. i rättegångsutredningen,
    19 aug. 1982 förordnat hovr.ass. Bertil Wennberg att vara bitr. sekr. i yttrandefrihetsutredn.,
    20 aug. 1982 förordnat hovr.ass. Paul Arnell att biträda som sakk. i dep:t samt
    27 aug. 1982 förordnat hovr.ass. Bertil Kaller att som sakk. biträda i dep:t.