688 PersonalnotiserBudgetdepartementet. Dep.chefen har förordnat följande personer att ingå i kommittén med uppdrag att se över taxeringsförfarandet och skatteprocessen, nämligen gen.dir. Gösta Ekman, ordf., samt länsrådet Sven Gunnarsson, riksdagsledamöterna Wilhelm Gustafsson, Tage Sundkvist, Knut Wachtmeister och Hans-Olov Westberg, lagmannen Bertil Wennergren, ledamöter.

 

Handelsdepartementet. Regeringen har 30 juni 1982 förordnat dep.sekr. i handelsdep:t Stanislaw Patek att vara kansliråd i dep:t.

 

Högsta domstolen. Regeringen har
    30 juni 1982 förordnat extra rev.sekr:a Ragnar Lindgren och Urban Loinder att vara e.o.rev.sekr.
    s.d förordnat t.f. rev.sekr:a Yvonne Hållstrand, Birgitta Hahn och Peter Brusewitz att vara extra rev.sekr. samt
    s.d. förordnat ass:a i Svea hovr. Pär Boqvist, Ola Schönning och Karl Matz samt ass. ihovr. f. Nedre Norrland Erik Ternert att fullgöra göromål som ank. på innehavare av tjänster som rev.sekr.

 

Regeringsrätten. Regeringen har
    8 juli 1982 förordnat ass. i kammarrätten i Sundsvall Bert Wiklund och ass. i kammarrätten i Göteborg Ingvar Paulsson att inneha långtidsvik. på tjänster som reg.rättssekr.samt
    16 sept. 1982 förordnat länsrättsass. i tr i Norrbottens län Roland Häggman och ass. ikammarrätten i Sundsvall Christer Ljungqvist att inneha långtidsvik. på tjänster som reg.rättssekr.

 

Hovrätterna. Regeringen har
    17 juni 1982 utnämnt t.f. hovr.lagm. i hovr. över Skåne o. Blekinge, hovr.rådet i hovr. Erland Aspelin att vara hovr.lagm. i hovr.,
    s.d. utnämnt t.f. hovr.lagm. i hovr. f. Västra Sverige, hovr.rådet, tillika vice ordf. påavd. i hovr. Sten Arning att vara hovr.lagm. i hovr.,
    s.d. utnämnt t.f. hovr.rådet, tillika vice ordf. på avd., i hovr. över Skåne o. Blekinge,hovr.rådet i hovr. Bert Göransson att vara hovr.råd, tillika vice ordf. på avd., i hovr.,
    s.d. utnämnt kanslirådet i arbetsmarknadsdep:t, ass. i Svea hovr. Olof Bergqvist ochass. i hovr. f. Nedre Norrland Gösta Grefberg att vara hovr.råd i sistnämnda hovr.,
    30 juni 1982 till hovr.ass. forordnat, i Svea hovr. fisk:a Anna Mörner och Lars Trägård,Göta hovr. fisk:a Toni Radtke, Henrik Ruhe och Åke Gustafsson, i hovr. över Skåne o.Blekinge fisk:a Lars Göran Abelson och Tor Bergman samt i hovr. f. Övre Norrland fisk. Margareta Bondesson,
    22 juli 1982 utnämnt rådm. i Södra Roslags tr. Allan Ekström att vara hovr.råd, tillika vice ordf. på avd., i Svea hovr.,
    s.d. utnämnt t.f. hovr.rådet i hovr. f. Västra Sverige, hovr.rådet i Svea hovr. BritMarie Ericsson och t.f. hovr.rådet i hovr. f. Västra Sverige, hovr.rådet i hovr. Ulf Lindquistatt vara hovr.råd, tillika vice ordf. på avd., i sistnämnda hovr. samt
    s.d. till hovr.råd i hovr. över Skåne o. Blekinge utnämnt rådm. i Sthlms tr Ulf Bergenstråhle och ass. i hovr. Olle Ekstedt.

 

Kammarrätterna. Regeringen har
    17 juni 1982 utnämnt ass. i hovr. f. Västra Sverige Gunnar Kihlgren att vara kammarrättsråd i kammarrätten i Göteborg,
    s.d. utnämnt bankjuristen vid Gävle-Dala Föreningsbank Lars Wennerström att vara kammarrättsråd i kammarrätten i Sundsvall samt
    30 juni till kammarrättsassessorer förordnat, i kammarrätten i Sthlm fisk:a Eva Schön Engqvist och Annika Brickman samt länsrättsnot. Birgitta Wahling, i kammarätten i Gbgfisk:a Peter Enander och Margareta Wicander, i kammarrätten i Jönköping fisk. Göran Odinsamt i kammarrätten i Sundsvall fisk. Thomas Öberg.