Svenska avdelningen av Internationella juristkommissionen
Internationella juristkommissionen med säte i Geneve har till syfte att arbeta för rättssäkerhetens principer och skyddet för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. Den svenska avdelningen av Internationella juristkommissionen utgör enligt sina stadgar "en sammanslutning av jurister med uppgift att värna gemensamma västerländska rättsprinciper, särskilt kraven på frihet samt på säkerhet till liv och egendom". Avdelningens arbete avser såväl aktuella frågor i Sverige som stöd till arbetet för mänskliga rättigheter ute i världen.
    Under år 1981 anordnade avdelningen en konferens i Stockholm tillsammans med de tyska och österrikiska avdelningarna över ämnet "Menschenrecht und Menschenbild inden Verfassungen Schwedens, Deutschlands und Österreichs". Svensk inledare varprof. Gunnar Heckscher. Konferensen samlade ca 80 deltagare. — Avdelningen har anordnat debatter bl. a. kring ämnena "JO — en papperstiger?" med JO P.-E. Nilsson som inledare och "Hemlig avlyssning" med tvångsmedelskommitténs ordf. Bertil Wennergren. Vid avdelningens årsmöte 1982 diskuterades hur svenska jurister kan medverka i arbetet för mänskliga rättigheter i världen, varvid representanter för Röda Korset, Amnesty International och Arbetarrörelsens Internationella Centrum deltog. — Avdelningen har medverkat i kraven på frigivning av jurister som i olika länder, bl. a. Turkiet och Polen, fängslats till följd av sin yrkesverksamhet, t. ex. som försvarare i politiska rättegångar.
    Avdelningens styrelse har sedan årsmötet 1981 följande sammansättning: hovr.lagman Lennart Groll, ordf., f. hovr.lagman Carl-Fredrik Hadding, v. ordf, adv.Gunnar Berg, sekr. och kassaförvaltare, adv. Birgitta Alexanderson och Elisabeth LindPetri, förbundsjurist Stig Gustafsson, jur. kand. Stellan Gärde, ledamöter, samt avdelningsdirektör Christer Bergman och hovr. assessorerna Nina Pripp och Per Virdesten, suppleanter.

 

Föreningen för marknadsrätt har under 1981 firat sitt 10:e verksamhetsår. Syftet med föreningen är att främja intresset för och kunskapen om svensk och internationell marknadsrätt och därmed sammanhängande frågor. Föreningen står obunden av alla intressegrupper och har utvecklats till ett samlande forum för meningsutbyte i konsument- och marknadsrättsliga frågor. Vid årsmötet 4 maj presenterade jur. dr Lars Pehrson sin avhandling "Varumärken från konsumentsynpunkt". I anledning av 10års jubileet anordnades 24 sept. ett minisymposium. Programmet utgjordes av en diskussion kring "Konsumentens roll i marknadsekonomin" med prof. Lars Werin och Solweig Wikström som inledare, samt en paneldiskussion över ämnet "Behöver marknadsföringslagen reformeras?". I panelen deltog prof. Ulf Bernitz, adv. Örjan Grundén, generaldir. Sven Heurgren, jur. dr Sten Tengelin och chefsjurist Göran Westlund. Diskussionsledare var marknadsdomstolens ordförande Lars Jonson. Årets sista möte hade som ämne "Avtalsvillkor mellan näringsidkare", varvid justitierådet Anders Knutsson presenterade Konsumentköpsutredningens förslag till lag om förbud mot oskäliga avtalsvillkor mellan näringsidkare.
    Under året har inom föreningen bildats en avdelning som är ansluten till LigueInternationale Contre la Concurrence Déloyale (Association Internationale d'Etude dela Concurrence).
    Föreningens styrelse utgörs av prof. Ulf Bernitz, ordf, jur. dr Sten Tengelin, v. ordf, samt dir. Jonas Modig, avdelningsdir. Christer Bergman, byråchef Nils Ringstedt, doc.Hans Stenberg och chefsjurist Göran Westlund. Sekr. och kassör är dir. Carl AndersSvensson och klubbmästare jur. kand. Torsten Brink.
    Föreningen hade vid årsskiftet 1981/82 246 medlemmar.

 

SvJT:s prenumerationspriser. SvJT har hos statens pris- och kartellnämnd ansökt om dispens från gällande prisstopp på tidskriftens prenumerationsavgifter. Om en sådan dispens beviljas kommer SvJT att höja prenumerationssiffrorna — som nu har varit oförändrade i tre år — enligt följande för år 1983. Endast löpande upplagan 170 kr. Löpande upplagan samt inbunden upplaga vid årets slut 250 kr. Juris studerande och prenumeranter i de övriga nordiska länderna skall även fortsättningsvis få prenumerera på den löpande upplagan för halva priset.